Šestnásty ročník Tálskych sesterských dní

Odborné skúsenosti si vymenilo dvestoštyridsať sestier a iných zdravotných pracovníkov

 

Zľava: Ing. J. Mačejovský, Ing. J. Banas,doc. PhDr. B. Frčová a Mgr. Z. Veždúrová
Zľava: Ing. J. Mačejovský, Ing. J. Banas,doc. PhDr. B. Frčová a Mgr. Z. Veždúrová

 

 

 

V dňoch 18. – 19. októbra sa v priestoroch hotela Stupka na Táľoch konal už šestnásty ročník Tálskych sesterských dní. Podujatia, ktoré patrí medzi „stálicu“ v odbornom kalendári, sa zúčastnilo dvestoštyridsať sestier a iných zdravotných pracovníkov nelekárskych odborov z celého Slovenska. Počas víkendu si odovzdali skúsenosti z praxe. Témou tohto ročníka bola prevencia a podpora zdravia.
Hlavným organizátorom 16. ročníka Tálskych sesterských dní bola Sekcia sestier pracujúcich v pediatrii Slovenskej spoločnosti sestier pri Slovenskej lekárskej spoločnosti, Územný spolok nelekárskych odborov v Brezne, Fakulta zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity so sídlom v Banskej Bystrici, ŽP Rehabilitácia s.r.o. a Slovenská komora fyzioterapeutov.
Záštitu nad podujatím prevzali generálny riaditeľ a predseda Predstavenstva ŽP a.s. Ing. Vladimír Soták a riaditeľ NsP Brezno n.o. Ing. Jaroslav Mačejovský. Generálnymi sponzormi boli Nadácia ŽP, Nadácia Miška Sotáka a Tále a.s.
V úvode slávnostného otvorenia sa prítomným prihovorila Mgr. Zina Veždúrová, členka organizačného výboru, ktorá zároveň privítala účastníkov konferencie a hostí, medzi ktorými boli predseda Dozornej rady ŽP a.s. Ing. Ján Banas a riaditeľ NsP Brezno Ing. Jaroslav Mačejovský.
Nasledovali úvodné slová Ing. Jaroslava Mačejovského, ktorý poďakoval zdravotným pracovníkom za ich prácu a vyzdvihol oddanosť ich povolaniu i napriek nie priaznivej situácii v zdravotníctve: „Starať sa o ľudí v zdravotných ťažkostiach si vyžaduje množstvo odborných vedomostí, ale aj kvalitu ľudských vlastností. Želám vám, aby ste počas sesterských dní získali veľa nových vedomostí a zároveň, aby ste sa navzájom povzbudili do vašej veľmi náročnej práce, ktorú ja skôr nazývam poslanie.“
V mene vedenia ŽP a Dozornej rady ŽP sa prihovoril Ing. Ján Banas: „Na svete sú rôzne povolania. V niektorých stačí absolvovanie školení a získavanie certifikátov, iné vyžadujú neustále vzdelávanie sa a potom sú tu povolania, ktoré si okrem tohto všetkého žiadajú aj srdce. Keďže som aj členom Dozornej rady NsP Brezno viem, aká je vaša práca náročná. Želám tejto konferencii, aby ste si z nej odniesli viac ako očakávate a aby ste aj ďalej odovzdali svoje skúsenosti a získali nové poznatky. Za Železiarne Podbrezová je nám cťou, že vás môžeme hostiť.“

 

Poďakovanie

Na 16. ročníku Tálskych sesterských dní komunikovalo a navzájom si vymenilo informácie z praxe o prevencii a podpore zdravia 240 sestier a iných zdravotníckych pracovníkov nelekárskych odborov z celého Slovenska. Organizačný výbor ďakuje Ing. M. Sotákovej – Nadácii Miška Sotáka, Železiarňam Podbrezová a Nadácii ŽP, Tálom a.s., Ing. T. Briedovi – pekáreň Lopej, J. Krellovi a farmaceutickým firmám za pomoc a finančnú podporu pri zabezpečení kongresu. V neposlednom rade ďakujem aj zamestnancom hotela Stupka.
Prajem všetkým pevné zdravie.

Za organizačný výbor Mgr. Zina Veždúrová

„Nedostatok lekárov, sestier a ostatných zdravotných pracovníkov začína byť celosvetovým problémom“

Po úvodných slovách začal prvý deň odborného programu Tálskych sesterských dní. Predsedníctvo viedla doc. PhDr. Mária Šupínová, PhD., a doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH, mim. prof., ktorá zároveň viedla prednášku na čoraz viac aktuálnu tému – Rodina v 21. storočí z pohľadu sestry.

Pri tejto príležitosti sme ju požiadali o rozhovor:
– Problematikou rodiny, zdravia a jej funkčnosti sa profesionálne zaoberám dlhodobo. Ide o oblasť, ktorá nie je orientovaná len do jednej vednej disciplíny, ale môžme povedať, že sa dá na ňu pozerať holisticky – z ošetrovateľského, sociologického, sociálneho, ale aj psychologického hľadiska. O význame rodiny nikto nepochybuje, aj keď v 21. storočí, samozrejme, podlieha určitým zmenám a vplyvom, ktoré prináša toto obdobie.

Aké sú najväčšie problémy súčasnej rodiny?
– Súčasná rodina hľadá svoju novú identitu v nových podmienkach. U nás, na Slovensku – v malej krajine, ktorá je súčasťou Európy, máme svoj tradicionalistický pohľad na rodinu a jej štruktúru, a takisto aj na jej funkcie.
Treba povedať, že výchova členov rodiny, teda hlavne detí, je dosť problematická v tom zmysle, že deti sú vystavené rôznym rizikovým spoločenským faktorom, ktoré častokrát ťažko znášajú. Plynú z nedostatku skúseností, z nedostatku času rodičov či možností… Kľúčovým bodom sa preto stáva ochrana dieťaťa, zdravá výchova, zdravé fungovanie a plnenie základných funkcii, ktoré rodina má.

Prejdime k trošku komplexnejšej a taktiež veľmi aktuálnej téme, ktorou je nedostatok zdravotných sestier. V čom vidíte hlavný problém?
– Nedostatok lekárov, sestier, ale aj ostatných zdravotníckých pracovníkov začína byť celosvetovým problémom. Upozorňuje na to aj Svetová zdravotnícka organizácia, ktorá dokonca tým, že takisto sleduje aj vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, apeluje na jednotlivé krajiny, aby sa čo najviac zjednocovali kurikulá a vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov. Lekári a sestry by tak boli akcieschopní v ktorejkoľvek krajine. Takisto je veľmi dôležité, aby im bolo uznané ich vzdelanie, aby mohli odborne a kvalifikovane vykonávať svoju prácu.
Na Slovensku sa tento problém stáva vypuklým. Je to dané aj tým, že ročne opúšťa fakulty ošetrovateľstva a zdravotníctva približne päťsto absolventov, čo nepostačuje.
Druhým problémom je aj to, že sestry nie sú dostatočne finančne ocenené za svoju prácu. Tým sa atraktivita a prestíž tohto zamestnania znižuje. Boj za zvýšenie platov, ktoré robí Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, ale aj iní odborníci, ktorí sa ošetrovateľskou starostlivosťou zaoberajú, je veľmi dôležitý. Je to jeden zo stabilizačných prvkov toho, aby sestry u nás zostávali.
To, že sestier je v systéme málo má dôvod aj ten, že je pomerne veľká migrácia absolventov, ktorí idú za lukratívnejšími a zaujímavejšími ponukami do zahraničia. Ale nakoniec máme otvorený pracovný trh, takže sa veľmi nemôžeme čudovať, že je to tak.

 

„Laserová terapia má v rehabilitácii opodstatnené miesto“

Odborný program trval do večerných hodín a pokračoval aj nasledujúci deň. Sobotnému odbornému programu predsedala aj PhDr. Eva Kňazovická zo ŽP Rehabilitácia s.r.o., ktorá zároveň prednášala na tému Vplyv vysokovýkonnej laseroterapie na vnímanie bolesti a dynamiky chrbtice.
Pri tejto príležitosti sme ju požiadali o rozhovor.
Ako vnímate sesterské dni a potrebu vzdelávania zdravotníckeho personálu?
– Vzdelávanie zdravotníckeho personálnu je vo všeobecnosti veľmi potrebné a sesterské dni považujem za dôležité. Vždy sa tam dozvieme veľa nových informácii, čo je aj vzhľadom na pokroky v zdravotníctve, nevyhnutné. Čo ma osobne na Tálskych sesterských dňoch veľmi potešilo bolo, že tento rok bol prvý, kedy sa väčší blok venoval aj rehabilitácii.

Priblížite nám o čom bol váš príspevok?
– Moja prednáška, ktorá odznela v druhý deň sesterských dní, bola zameraná na vysokovýkonnú laseroterapiu. Dôležitosť pohybového aparátu je nevyhnutná ako pre fyzické, tak i pre psychické zdravie. Veľa ľudí si to však uvedomuje až keď je neskoro a ich pohyb je obmedzený. Našťastie nám 21. storočie umožňuje predĺženie i zlepšenie kvality života. Výraznou mierou nám k tomu pomáha aj laseroterapia.
Na sesterských dňoch som hovorila o konkrétnej štúdii – vplyve vysokovýkonnej laseroterapie na vnímanie bolesti a dynamiky chrbtice, ktorá bola robená na vzorke sto pacientov – zamestnancov ŽP a.s. Merania preukázali, že laseroterapia má vysoko pozitívny vplyv na vnímanie subjektívneho pocitu bolesti a zlepšenie pohyblivosti chrbtice. Laserová terapia má v rehabilitácii opodstatnené miesto. Pacienti, ktorí majú osobnú skúsenosť, prípadne boli informovaní známymi, požadujú liečiť problémy práve touto metódou. V ŽP Rehabilitácia s.r.o. laseroterapia nepatrí medzi výkony, ktoré sú hradené z verejného zdravotného poistenia, nie je zazmluvnená zdravotnými poisťovňami a preto si ju pacienti hradia v plnej výške. Zamestnancom ŽP a.s. a ŽP Group na túto procedúru prispieva zamestnávateľ zo sociálneho fondu. Považujem to za obrovskú výhodu, pretože je aj v záujme fyzioterapeutov, aby sa táto metóda rozšírila a aby získala vážnosť a dôveru širokého okruhu pacientov.