25. výročie spoločnosti ZANINONI SLOVAKIA, s.r.o.

Anna Kováčová: Naša spoločnosť každý rok potvrdzuje oprávnenosť svojho vzniku

Anna Kováčová, riaditeľka ZANINONI SLOVAKIA, s.r.o. Foto: M. Gončár

ZANINONI SLOVAKIA, s.r.o., dcérska spoločnosť Železiarní Podbrezová a.s., si v tomto roku pripomína 25 rokov od svojho založenia. Do Obchodného registra bola zapísaná na základe Spoločenskej zmluvy. Tú podpísali v novembri 1996 zástupcovia Železiarní Podbrezová a.s. a ZANINONI INTERNATIONAL FORWARDING AGENT S.p.a. so sídlom v talianskej Bagnatice (od roku 2002 ZANINONI HOLDING S.R.L.). V roku 2017 sa spoločníci dohodli na rozdelení a prevode časti obchodného podielu talianskeho spoločníka na Železiarne Podbrezová a.s. Ďalší prevod sa uskutočnil v roku 2020. Pri príležitosti okrúhleho výročia spoločnosti sme oslovili Annu Kováčovú, riaditeľku ZANINONI SLOVAKIA, s.r.o.

Vaša spoločnosť je dlhoročným partnerom podbrezovských železiarní. Pripomeňte, čo je jej hlavným predmetom.

– Hlavným predmetom podnikateľskej činnosti ZANINONI SLOVAKIA, s.r.o. je zasielateľstvo a základnou úpravou pre jeho definíciu je Zasielateľská zmluva. Ňou sa zaväzuje zasielateľ príkazcovi, že mu vo vlastnom mene a na jeho účet obstará prepravu vecí z určitého miesta na iné miesto. Spadajú tu i ďalšie služby súvisiace s prepravou. Príkazca sa pritom zaväzuje zaplatiť zasielateľovi odplatu.

Ide o komplex činností, ktoré spôsobom služby zabezpečuje zasielateľ pre odosielateľa zásielky, pričom vo vzťahu k dopravnému prostriedku je neutrálny a spolupracuje so všetkými vhodnými dopravcami, prípadne inými zasielateľmi.

Vaša spoločnosť si v tomto roku pripomína štvrťstoročie od svojho založenia. Aké boli jej začiatky?

– Prvé prepravy v mene ZANINONI SLOVAKIA boli realizované v apríli 1997 a celkovo v prvom roku  existencie spoločnosti bolo obstaraných 1 941 prepráv. Exportnou dominantnou destináciou sa stalo Nemecko s takmer 900 prepravami, potom nasledovalo Taliansko (239), Belgicko (154), Česká republika (117), Španielsko (106) a ďalších desať krajín. Najviac importov bolo opäť z Nemecka a Belgicka.

Počet prepráv ale neustále rástol…

– Po personálnom doobsadení nových funkcií v roku 1998 sa v nasledujúcich piatich rokoch priemerný počet obstaraných prepráv zvýšil na 3 969. Za posledných päť rokov je ročný priemer už 8 012. Dominantné postavenie si udržali prepravy do Nemecka (1 458), nasledujú prepravy do Poľska (1 362), Talianska (1 115), Českej republiky (670), Španielska (393) a do ďalších 16 krajín. Najväčší ročný priemer dovozov je z Poľska (913), Českej republiky (142), Talianska (87) a Nemecka (67). Všetky uvedené počty prepráv boli obstarané, v podstate, s nezmeneným počtom zamestnancov. Za to vďačíme nielen systémovému riešeniu a zavádzaniu softvérových produktov do jednotlivých činností, ale najmä vďaka pochopeniu a ochote pracovníkov vzdelávať sa a vniesť nové, náročnejšie a efektívnejšie procesy do svojej každodennej práce.

Ide o realizáciu prevažne kamiónových zásielok hutníckeho tovaru do krajín Európskej únie i mimo nej, zabezpečenie prepravy tovaru po železnici a spoluprácu pri realizácii zámorských prepráv.

Kto patrí medzi kľúčových partnerov vašej spoločnosti?

– Medzi strategických obchodných partnerov ZANINONI SLOVAKIA patria Železiarne Podbrezová, pričom ich podiel na tohtoročných tržbách predstavuje 33 percent a podiel na celkovom počte prepráv je 21 percent. Nasleduje Pipex IT (30 a 25 percent), Slovrur (10 a 17 percent), Pipex DE (9 a 9 percent), Transmesa (8 a 5 percent) a ŽP Trade Bohemia (4 a 8 percent). Od roku 2005 je v spoločnosti vybudovaný a stále udržiavaný systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001. Ten je schopný plniť ciele a politiku kvality spoločnosti a je nevyhnutným nástrojom pre zlepšovanie systémových procesov vedúcich k maximálnej miere spokojnosti zákazníkov, zamestnancov a dlhodobej prosperite ZANINONI SLOVAKIA.

Ktoré boli najvýznamnejšie momenty počas existencie ZANINONI SLOVAKIA, s.r.o.?

– Počas 25-ročného fungovania spoločnosti bolo každé obdobie v niečom iné. Bolo potrebné prispôsobiť sa momentálnym podmienkam trhu, ekonomiky, hospodárstva i politickému dianiu v krajinách, do ktorých alebo cez ktoré sa preprava realizovala. Medzi najvýznamnejšie momenty patrili, napríklad, vstup Slovenskej republiky do Európskej únie, prechod na euro, zavádzanie elektronického mýta, rozširovanie spoplatnenej siete, zákaz odpočinku vo vozidle či stúpajúci trend v zabezpečovaní nadrozmerných prepráv. Rovnako dôležité bolo zavedenie systému plánovania nakládky v ŽP a.s., zákazníkmi požadovaná rezervácia časov na vykládku v externých systémoch, hospodárska kríza, prevyšujúci dopyt nad ponukou dopravných kapacít, nedostatok vodičov, štrajky dopravcov, Brexit, protipandemické opatrenia a mnohé iné skutočnosti.

Aké sú ciele spoločnosti do ďalších rokov?

– ZANINONI SLOVAKIA hospodárskymi výsledkami každoročne potvrdzuje oprávnenosť svojho vzniku a na dopravnom trhu vystupuje ako finančne stabilný a spoľahlivý medzinárodný zasielateľ. Cieľom spoločnosti je pokračovať v poskytovaní komplexných služieb v rámci kvalitného servisu v oblasti obstarania medzinárodnej prepravy tovaru, čím si udrží doterajšiu dobrú povesť a náležité uznanie svojich obchodných partnerov.