Tále hostili odbornú konferenciu

Účastníci konferencie počas jednej z prednášok. Foto: J. Turis

Hotel Stupka na Táľoch bol 5. až 7. septembra miestom medzinárodnej odbornej konferencie pod názvom Novinky v oblasti skúšobníctva. Organizovalo ju Združenie slovenských laboratórií a skúšobní (ZSLS). Okrem zástupcov slovenských firiem boli prítomní aj odborníci z Českej republiky zo Sdružení českých zkušeben a laboratoří. Na prednáškach odzneli rôzne príspevky z oblasti výskumu a vývoja, ale aj poznatky z priemyselných odvetví, týkajúce sa skúšania a hodnotenia kvality výroby.

ZSLS je záujmovým združením podnikov, firiem a akciových spoločností, u ktorých je skúšobníctvo hlavnou alebo jednou z hlavných činností. To znamená, že v organizačnej štruktúre majú tieto právnické osoby začlenené skúšobne alebo laboratóriá. Spoločná konferencia býva každé dva roky, pričom je zameraná na inovácie v oblasti skúšobníctva.

„Podujatie slúži nielen na odborný výklad a prezentáciu, ale aj na výmenu skúseností a poznatkov,“ povedal Miroslav Vojtas, vedúci oddelenia kontroly a zabezpečovania kvality v ŽP a.s., ktorý je zároveň viceprezidentom ZSLS. „Na Tále prišlo takmer štyridsať hostí, nielen predstaviteľov skúšobní, ale aj zamestnancov firiem a ďalších odborníkov. Kvôli pandémii sme sa stretli po troch rokoch. Konferencia bola presúvaná, preto sme radi, že sa ju tento rok podarilo zorganizovať,“ dodal.

Spoločné pracovisko

Medzi prednášajúcimi bol aj Pavel Bekeč zo ŽP Výskumno-vývojového centra s.r.o. (ŽP VVC s.r.o.). Vo svojej prezentácii predstavil Laboratórium vysokoteplotných koróznych procesov (LVKP). Pripomenul jeho počiatky, ktoré sa začali podpisom zmluvy o vybudovaní spoločného laboratória medzi Fakultou materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach (FMMR TUKE) a ŽP VVC s.r.o. v júni 2019. Laboratórium bolo slávnostne otvorené v závere roka 2020.

„Cieľom spoločného pracoviska LVKP je integrácia výskumných, materiálových a prístrojových kapacít FMMR TUKE a ŽP VVC s.r.o. do spoločnej výskumno-vývojovej platformy. Tá umožní efektívne realizovať výskum a vývoj v oblasti vplyvu agresívnych zložiek spalín na vysokoteplotnú koróznu odolnosť valcovaných a presných ťahaných rúr, vyrábaných v Železiarňach Podbrezová zo žiarupevných kotlových akostí, riešenie aktuálnych úloh podnikovej praxe a urýchlenú aplikáciu výsledkov výskumu a vývoja do konkrétnych inovačných riešení,“ predstavil P. Bekeč v prezentácii. Súčasťou laboratória je unikátne pecné zariadenie pre vysokoteplotné korózne testy oceľových vzoriek v atmosfére, obsahujúcej agresívne zložky spalín. Samotné pracovisko sa nachádza v priestoroch Oddelenia materiálového inžinierstva Ústavu materiálov a inžinierstva kvality FMMR TUKE.

V druhej časti prednášky P. Bekeč podrobnejšie predstavil vybavenie laboratória, technické parametre pece, experimentálny program a oceľový materiál. Aktuálny program laboratória pozostáva z analýzy vplyvu agresívnych zložiek spalín, vznikajúcich pri spaľovaní biomasy (HCl(g) a SO2), na koróznu odolnosť žiarupevných ocelí pri teplote 400 až 450 stupňov Celzia. Druhou časťou programu je analýza vplyvu prostredia prehriatej pary s teplotou 600 až 650 stupňov Celzia na oceľové vzorky počas 3000-hodinovej expozície.

Na záver prednášky vyzdvihol P. Bekeč prínosy pracoviska v oblasti materiálovej a výrobkovej inovácie a zverejnil predbežné výsledky uvedených experimentálnych programov.

O dva roky v Česku

Konferencia bola prínosom pre všetky zúčastnené strany. Nadobudnuté poznatky môžu odborníci využiť aj vo svojich firmách.

Účastníci po vyhodnotení vyjadrili spokojnosť s podujatím a už teraz sa tešia na ďalšie stretnutie, ktoré sa uskutoční o dva roky v Českej republike.