Začiatkom roku 1930 sa v štátnych železiarňach kríza prejavila veľkým obmedzením výroby

 

Železiarne Podbrezová v roku 2020 oslavujú už stoosemdesiat rokov svojej existencie. Ich bohatý vývoj si v tomto roku pripomíname aj na stránkach Podbrezovana prostredníctvom čitateľskej súťaže. Vašou úlohou je pozorne čítať a prostredníctvom ústrižkov odpovedať na otázky, ktoré následne zašlete do redakcie. V každom vydaní Podbrezovana žrebujeme jedného výhercu, ktorý bude vecne odmenený. O záverečnú Cenu generálneho riaditeľa ŽP a.s. však budú súťažiť len tí, ktorí správne odpovedia na všetky otázky. Držíme vám prsty. Potešíte nás, ak prispejete zaujímavými námetmi a tipmi súvisiacimi s našou históriou k spestreniu obsahu novín.

Po prekonaní malej hospodárskej krízy začali súkromné spoločnosti v ČSR intenzívne modernizovať a zvyšovať výrobu. Pre Železiarne Podbrezová nevypracovalo Ministerstvo verejných prác v Prahe žiadnu rozvojovú štúdiu, v železiarňach sa začali uskutočňovať aspoň dielčie rozvojové akcie, ktoré však nemohli pre nekomplexnosť ovplyvniť technickú a ekonomickú úroveň fabriky. V roku 1923 bola zabudovaná žeriavová dráha s prvým sádzacím žeriavom, o rok neskôr bola postavená a uvedená do prevádzky malá dielňa na pozinkovanie rúr, v rokoch 1924-26 vybudovali a uviedli do prevádzky vodnú elektráreň v Jasení. V roku 1925 bola zrušená výroba tupozváraných rúr, ktorá fungovala od roku 1883. Výrobné zariadenia boli premiestnené do nových hál tupozváraných rúr vodným plynom. Staré budovy boli zbúrané a na ich mieste bola vybudovaná nová jemná valcovňa.

Dňa 1. mája 1925 bol postavený základný kameň na výstavbu Robotníckeho domu v Podbrezovej, medzi úradníckou štvorbytovkou a hospodárskym dvorom železiarní, v ktorej bola budova konských stajní, takzvané konice. Robotnícky dom bol postavený z finančných zbierok robotníkov a s príspevkom vtedajšej strany Československej sociálnej demokracie. Otvorený bol v roku 1927. Veľká sála robotníckeho domu slúžila na schôdze, zhromaždenia, kultúrne podujatia, ale aj ako telocvičňa.

Nová jemná valcovňa v roku 1931. Foto: archív redakcie
Nová jemná valcovňa v roku 1931

V roku 1926 začali s budovaním novej jemnej valcovne. Technologické zariadenia do nových hál dodali Vítkovické železiarne. Výstavba bola dokončená až v roku 1931. V nasledujúcich rokoch počas krízy a z dôvodu nedostatku zákaziek nemohla nová jemná valcovňa plniť naprogramované parametre výroby, t. j. 120 ton za 24 hodín, a preto nemohla byť načas skolaudovaná.

V rokoch 1930-31 bola vykonaná prestavba technologického zariadenia valcovne bezšvíkových rúr, ktoré bolo v prevádzke od roku 1904. V rámci prestavby bola zlikvidovaná pôvodná valcovacia trať typu Briede na výrobu bezšvíkových rúr malých priemerov. Zabudovaná bola nová valcovacia trať typu Mannesmann, vrátane úpravní. Zmodernizované boli aj niektoré technologické uzly strednej a veľkej valcovacej trate na rúry typu Briede. Táto modernizácia zvýšila kvalitu a rozšírený bol aj sortiment výroby bezšvíkových rúr.

Nepodstatné zmeny vo výrobe, ktoré sa postupne uskutočňovali od roku 1923 v nových spoločenských podmienkach, nezaznamenali pre železiarne žiadny pokrok vo výrobe, ani v ekonomike. Zatiaľ, čo za uplynulých štrnásť rokov existencie ČSR súkromné železiarske firmy modernizovali výrobu, v Podbrezovej zostala technologická úroveň výroby na začiatku 20. storočia a čo bolo horšie, Ministerstvo verejných prác v Prahe sa ani nepokúšalo riešiť komplexne situáciu v Podbrezovej. Výsledkom bolo, že železiarne vykazovali každý rok stratu vo výške niekoľko desiatok miliónov korún, v roku 1930 to bolo už 130 miliónov korún.

Začiatkom roku 1930 sa v štátnych železiarňach kríza prejavila veľkým obmedzením výroby, čoho dôsledkom bolo prepúšťanie robotníkov a veľký pokles životnej úrovne na Horehroní. Kríza priemyslu zasiahla aj poľnohospodárstvo, čo sa prejavilo v obmedzení všetkých obchodných činností, dopravy a celkového rozvoja. Kríza vyvrcholila v roku 1932.

 

Súťažná otázka č. 11:

Kedy bola dokončená výstavbanovej jemnej valcovne?

Správne odpovede zasielajte na vystrihnutom kupóne do redakcie
Podbrezovana, najneskôr do desiatich dní od vydania aktuálneho
čísla.