Súťaž medzi zmenami v odbore riadenia a zabezpečenia kvality

 

Už deviaty rok prebieha v akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová súťaž medzi pracovnými zmenami vo výrobných a obslužných prevádzkarňach, do ktorej sú zapojené pracovné kolektívy kategórie „R“ z oceliarne, valcovne bezšvíkových rúr, ťahárne rúr, centrálnej údržby, energetiky, dopravy a odboru riadenia a zabezpečenia kvality. Kritéria súťaže sú zamerané na kvalitu, výsledky hospodárenia, dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a reklamácie, a sú vyhodnocované a zverejňované na vývesných tabuliach prevádzkarní. Ako každý rok, aj teraz vám predstavujeme víťazné kolektívy jednotlivých prevádzkarní.

O priebehu súťaže v odbore riadenia a zabezpečenia kvality nás informovala Mária Dekrétová, referentka reklamačného oddelenia:

Ako pokračovala súťaž medzi zmenami v minulom roku?

– V roku 2019 súťaž pokračovala bez zmeny v stanovených pravidlách medzi oddeleniami chemického laboratória, mechanickej skúšobne a defektoskopie.

Kritériá súťaže sú rovnaké ako každý rok, alebo pribudli v minulom roku nové hodnotiace prvky?

– Nezmenené kritériá ako dodržiavanie technologických postupov, pracovná disciplína príchodu a odchodu z pracoviska, poriadok a bezpečnosť pri práci sú istotou v ich plnení. Od začiatku súťaže sa zamestnanci s nimi dostatočne oboznámili, čo umožňuje vedúcim oddelení ich počas celého roka kontrolovať a následne hodnotiť.

Čo najviac ovplyvňovalo priebeh súťaže?

– V oddelení chemického laboratória sa kladie dôraz na včasnosť a presnosť vykonaných chemických analýz tavieb pre oceliareň. Ďalšou úlohou je kontrolná kusová analýza jednotlivých výrobkov z výrobných prevádzkarní. V oddelení mechanickej skúšobne sa priebežne vyhodnocujú mechanické vlastnosti výrobkov. Prihliada sa na kvalitu a presnosť stanovení skúšky ťahom, skúšky tvrdosti, skúšky rázom v ohybe a technologických skúšok. V oddelení defektoskopie má najväčší vplyv na priebeh súťaže kvalitné vykonávanie nedeštruktívnych skúšok metódou vírivých prúdov a ultrazvuku na prevádzkarňach valcovňa bezšvíkových rúr a ťaháreň rúr, podľa platných medzinárodných noriem, pričom zamestnanci musia spĺňať podmienky odbornej kvalifikácie.

Predstavíte nám víťazné kolektívy za rok 2019?

– V mechanickej skúšobni zvíťazila zmena ,,C“, v chemickom laboratóriu zmena ,,C“ a v oddelení defektoskopie tiež zmena ,,C“.

Čo postavilo víťazné zmeny do popredia pred ostatné kolektívy?

– Súťaž bola vyrovnaná a ako každý rok, aj tento, bolo ťažké vyhodnotiť najlepšiu zmenu. Keďže sme kontrolný a obslužný odbor, pri posudzovaní zohrávala veľkú úlohu pripravenosť, flexibilita a ochota reagovať na požiadavky jednotlivých prevádzkarní. Preto na záver chcem poďakovať každému zamestnancovi, ktorý svojou ústretovou prácou prispel k prosperite našej akciovej spoločnosti.