V čísle 20 dvojtýždenníka podbrezovan nájdete:

„Našou prioritou naďalej zostáva zabezpečenie prevádzkyschopnosti informačných systémov“

 

S Ing. Jánom Gaboňom, generálnym riaditeľom ŽP Informatika s.r.o.

Máme za sebou deväť mesiacov aktuálneho roka. Ako hodnotíte toto obdobie vo vašej spoločnosti?

– Z pohľadu plnenia základných ekonomických ukazovateľov môžeme uvedené obdobie považovať za uspokojivé. Podobne je to aj s plnením základného poslania našej spoločnosti – požiadavky zo strany Železiarní Podbrezová a.s., ako aj jej dcérskych spoločností, sme dokázali realizovať. V súlade so schválenými harmonogramami prebiehali vývojové práce na inovácii informačných systémov.
Vo fáze realizácie sú projekty: Archív elektronických účtovných záznamov; Implementácia obchodného portálu ŽP v Pipex Italia S.p.A.; Katalóg rizík; IS pre podporu komunikácie obsluhy výrobných a prepravných zariadení a sledovanie ich využitia; Vnútropodniková prepravná logistika; Inovácia výrobného systému ŽP a.s.; Interné audity.

Vo fáze skúšobnej prevádzky sú projekty: Investičný majetok z pohľadu DPH; Plánovanie a realizácia investícií.

V pripomienkovom konaní je projekt IS pre podporu vnútropodnikovej prepravnej logistiky a v produkčnom prostredí je to projekt Integrácia eSchránky portálu „slovensko.sk“ na IS ŽP Soft® Registratúra.

Popri zabezpečení bezporuchového chodu nami prevádzkovaných informačných systémov sme v uvedenom období implementovali video konferenčné systémy pre interných aj externých užívateľov na eliminovanie osobných stretnutí a porád v skupine ŽP Group, ako aj pre zabezpečenie školení v ŽP a.s.

Realizovali sme zvýšené požiadavky na dodanie výpočtovej techniky, ako aj VPN komunikáciu pre užívateľov pracujúcich z domu.

Úspešne sme absolvovali recertifikačný audit normy ISO 20000 a dohľadový audit normy ISO 9001. Audítorská spoločnosť tak potvrdila náš záväzok zabezpečovať kvalitu poskytovaných služieb, plniť požiadavky zákazníkov a zabezpečovať kontinuálne zlepšovanie spoločnosti.

V súvislosti s pandémiou koronavírusu, ktorej prvá vlna u nás vypukla v marci, pracovala väčšina zamestnancov ŽP Informatika s.r.o. najmä z domu, čiže boli na tzv. „home office“. Dokedy táto situácia trvala a ako ste sa s ňou dokázali vysporiadať?

– Napriek tomu, že nikto z nás si takúto situáciu nevedel predstaviť, nieto sa ešte na niečo také dopredu pripraviť, prechod na prácu z domu sme zvládli možno až nad očakávanie. Samozrejme sa týkala zamestnancov, ktorých režim práce, ako aj požadované technické vybavenie, to umožňuje. Väčšina z nás mala z dôvodu dostupnosti podmienky na prácu z domu aj v čase mimo štandardnej pracovnej doby vytvorené už pred pandémiou. Opätovne sme si uvedomili, aký užitočný je pre nás SW Firemný riadiaci informačný systém FIRIS® na riadenie, zadávanie a kontrolu plnenia úloh, evidenciu výkonov. Zostalo riešiť spôsob komunikácie – interný, ako aj so zákazníkmi.

Po počiatočnej telefonickej a mailovej komunikácii sme v priebehu niekoľkých dní sprevádzkovali SW videokonferencie. Všetkým kolegom, ktorí tento proces zvládli, chcem úprimne poďakovať.

Ako som už naznačil, nie každému zamestnancovi režim práce umožnil pracovať z domu – zabezpečenie logistiky, distribúcia spotrebného materiálu prioritne do ŽP a.s., korešpondencia.

Vyzdvihnúť by som chcel prevádzkových pracovníkov pracujúcich v nepretržitej prevádzke. Osobitne našich servisných technikov, ktorí v čase začínajúcej pandémie vykonávali servisné výjazdy po areáli ŽP a.s. Za to, ako sa dokázali vysporiadať s potenciálnou hrozbou nakazenia, im patrí môj obdiv a vďaka.
Uvedený režim práce trval do 18. mája, kedy sme postupne prechádzali na štandardný režim, v ktorom sme od 1. júna.

Čím žijete v týchto dňoch a čo vás čaká v najbližšom období?

– Aktuálne sa venujeme testovaniu a implementácii nových bezpečnostných komponentov na ochranu pracovných staníc, dátovej siete, ako aj serverov; upgradu sieťovej infraštruktúry v ŽP a.s.; realizácii siete a serverovej infraštruktúry v priestoroch archívu.

Čaká nás upgrade ERP systému a sieťovej infraštruktúry v spoločnosti Pipex De. Intenzívne pokračujeme v prácach na inovácii výrobného IS.

Uvedené obdobie je okrem iného charakteristické aj prípravou investičných a obchodných plánov na nasledujúci rok.

Našou prioritou naďalej zostáva zabezpečenie prevádzkyschopnosti informačných systémov.