Voľby členov Dozornej rady ŽP a.s. + Volebný poriadok

 

Voľby členov Dozornej rady ŽP a.s. sa začnú 19. októbra o 6. hodine a skončia 23. októbra 2020 o 12. hodine.

 

Kandidát navrhnutý oprávnenými voličmi

Ing. Jozef MICHÁLIK

Narodený: 9. mája 1969

Bytom: Brezno, Pestovateľská 28

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: VŠ dopravy a spojov Žilina, Strojnícka a elektrotechnická fakulta, študijný odbor strojárska technológia, rok ukončenia 1991.

Priebeh zamestnania: v Železiarňach Podbrezová a.s. pracuje od 23. septembra 1991, kedy nastúpil do funkcie referent v útvare rekvalifikácie a rozvoja.
V júli 1992, po návrate zo základnej vojenskej služby, pracoval v robotníckych profesiách a v októbri 1992 bol preradený do funkcie majster prevádzky ťaháreň rúr I. V apríli 1994 prestúpil do odbytu na pracovnú pozíciu vedúci odborný referent. Vo februári 1995 sa vrátil do ťahárne rúr I., do funkcie majster oblukárne. V auguste 1995 sa stal vedúcim odborným prevádzkovo-technickým pracovníkom, v máji 1996 vedúcim technickej časti výroby a v októbri 2002 vedúcim výroby ťahárne rúr a 1. augusta 2014 bol menovaný do funkcie vedúci prevádzkarne ťaháreň rúr. Počas svojej kariéry získal nielen rozsiahle technické a obchodné poznatky, ale aj skúsenosti s prácou s ľuďmi. Do pracovnej činnosti vnáša systematickosť a poriadok, vyžaduje precíznosť a dodržiavanie pravidiel. Jeho silné stránky, ako cieľavedomosť, riadiace schopnosti a zameranie na záujmy organizácie, mu pomohli vypracovať sa na vedúceho zamestnanca a dynamicky viesť pracovný kolektív.

 

Kandidát navrhnutý odborovou organizáciou

Ing. Ivan SETVÁK

Narodený: 9. júna 1964

Bytom: Lopej, J. Murgaša 478

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: SVŠT Bratislava, študijný odbor Stroje a zariadenia pre strojársku výrobu – Priemyselné roboty a manipulátory, rok ukončenia 1987.

Priebeh zamestnania: v Železiarňach Podbrezová a.s. pracuje od 4. augusta 1987, kedy nastúpil do profesie zámočník, prevádzkareň údržba.
V októbri 1988, po návrate zo základnej vojenskej služby, opäť nastúpil do profesie zámočník. V máji 1989 začal pracovať vo funkcii konštruktér. V októbri 1993 bol preradený do odboru zásobovania, kde prešiel funkciami: samostatný odborný prevádzkovo-technický pracovník ASR, systémovo-prevádzkový zamestnanec, projektant a systémovo-prevádzkový zamestnanec informačných systémov. V januári 2010 bol preradený do odboru riadenia daní a účtovníctva, do funkcie projektant – analytik ekonomických informačných systémov, v ktorej pracuje aj v súčasnom období. Menovaný má dobré organizačné a komunikačné schopnosti. Úspešne pôsobí vo funkcii predsedu DV č.10 a člena VZO OZ KOVO ŽP.

 

Volebný poriadok pre voľby a odvolanie členov Dozornej rady spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s., volených zamestnancami spoločnosti

Článok I.
Základné ustanovenia

1. V súlade s ustanovením § 200 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a Čl. XII. platných Stanov spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s. sa týmto volebným poriadkom pripraveným a schváleným Základnou organizáciou Odborového zväzu KOVO pri obchodnej spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s. riadi priebeh konania volieb a odvolania členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti. Voľby členov dozornej rady volených zamestnancami organizuje predstavenstvo v spolupráci so Základnou organizáciou Odborového zväzu KOVO.

2. Dozorná rada spoločnosti má v čase vydania tohto volebného poriadku desať členov, z ktorých sedem členov volí a odvoláva valné zhromaždenie spoločnosti a troch členov volia a odvolávajú zamestnanci spoločnosti.

Článok II.
Aktívne a pasívne volebné právo

1. Právo voliť a odvolať členov dozornej rady majú zamestnanci, ktorí sú ku dňu volieb v hlavnom pracovnom pomere v akciovej spoločnosti.

2. Členom dozornej rady môže byť len fyzická osoba staršia ako 18 rokov. Člen dozornej rady nesmie byť zároveň členom predstavenstva, prokuristom alebo osobou oprávnenou podľa zápisu v obchodnom registri konať v mene spoločnosti.

3. Návrh na voľbu alebo odvolanie členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti je oprávnená podať predstavenstvu odborová organizácia alebo spoločne aspoň 10 percent oprávnených voličov.

4. Pri odvolaní sa postupuje podľa rovnakých princípov tohto volebného poriadku ako pri voľbe.

5. Podmienkou uvedenia kandidáta na hlasovacom lístku je jeho písomný súhlas s jeho kandidatúrou na člena dozornej rady. Kandidát sa môže vzdať svojej kandidatúry 1 deň pred konaním volieb, a to písomne do rúk predsedu Ústrednej volebnej komisie. Vyhlásenie o vzdaní sa kandidatúry nemožno vziať späť.

Článok III.
Volebné komisie

1. Voľby riadi Ústredná (centrálna) volebná komisia zložená z troch členov a to: 1 zástupcu spoločnosti, 1 zástupcu odborovej organizácie, 1 zástupcu zamestnancov – nečlenov odborovej organizácie. Zo svojho stredu si volí predsedu, ktorý vystupuje v jej mene. Členom volebnej komisie nemôže byť kandidát do dozornej rady volený zamestnancami. Ústredná volebná komisia zabezpečí zhotovenie hlasovacích lístkov (Príloha č. 3) a volebných protokolov (Príloha č. 4) a ich doručenie prevádzkovým volebným komisiám. Ústredná volebná komisia rozhoduje v sporných prípadoch o platnosti hlasovacieho lístka. Ústredná volebná komisia na základe volebných protokolov predložených prevádzkovými volebnými komisiami spočíta hlasy a vyhodnotí výsledky volieb. Vypracuje „Záverečný protokol“ o výsledkoch volieb členov dozornej rady volených zamestnancami (Príloha č. 5) a oboznámi s nimi zvolených kandidátov a oprávnených voličov.

2. Voľby sa uskutočňujú prostredníctvom organizačnej štruktúry Základnej organizácie OZ KOVO Železiarní Podbrezová a.s. t.j. v 12 volebných celkoch/dielenských výboroch organizovaných v ŽP a.s., ktoré sú riadené prevádzkovými volebnými komisiami, zloženými z: 1 zástupcu DV OZ KOVO, 1 zástupcu vedenia prevádzky, 1 zástupcu zamestnancov – nečlenov odborovej organizácie. Zo svojho stredu si volí predsedu, ktorý riadi jej činnosť. Prevádzková volebná komisia dohliada na priebeh volieb v jednotlivých volebných celkoch a po uskutočnení volieb sčítava hlasy voličov a spisuje volebný protokol, ktorý odovzdá bezodkladne spolu s hlasovacími lístkami voličov Ústrednej volebnej komisii. Prevádzková volebná komisia pri sčítaní hlasov osobitne uloží do obálok osobitne platné hlasovacie lístky, osobitne neplatné hlasovacie lístky a osobitne nepoužité hlasovanie lístky.

Článok IV.
Hlasovacie lístky

1. Vyhotovenie hlasovacích lístkov a ich doručenie prevádzkovým volebným komisiám zabezpečí Ústredná volebná komisia.

2. Hlasovací lístok má dve časti. V prvej časti hlasovacieho lístka je uvedený kandidát navrhnutý odborovou organizáciou a v druhej časti kandidát navrhnutý oprávnenými voličmi.

3. Neplatný je hlasovací lístok, ktorý: a) nie je na pôvodnom tlačive, alebo
b) volič neoznačil zakrúžkovaním žiadneho kandidáta v prvej a/alebo v druhej časti, alebo
c) volič označil zakrúžkovaním obidvoch kandidátov z prvej aj druhej časti.

4. Pre platnosť hlasovacieho lístka sa vyžaduje označenie jedného kandidáta zakrúžkovaním.

5. Na hlasovacie lístky upravené inak ako predpísaným spôsobom (zakrúžkovaním kandidáta), sa neprihliada.

6. V sporných prípadoch o platnosti hlasovacieho lístka rozhoduje Ústredná volebná komisia.

Článok V.
Hlasovanie

1. Dátum uskutočnenia volieb určí Ústredná volebná komisia po dohode so zástupcami spoločnosti a zástupcami zamestnancov.

2. Voľby sa konajú tajným hlasovaním.

3. Zamestnanec (volič) hlasuje osobne a tajne tak, že na hlasovacom lístku, ktorý obdrží od prevádzkovej volebnej komisie, zakrúžkovaním označí jedného kandidáta.

Článok VI.
Výsledky volieb

1. Na platnosť voľby alebo odvolania členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti sa vyžaduje, aby bolo tajné a aby sa volieb zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov.

2. Členom dozornej rady sa stane kandidát, ktorý získal väčší počet hlasov.

3. V prípade zhodného počtu hlasov kandidátov sa musia voľby opakovať.

4. Po spočítaní hlasov a vyhotovení „Záverečného protokolu“ o výsledkoch volieb členov dozornej rady volených zamestnancami oboznámi Ústredná volebná komisia s výsledkami volieb zvolených kandidátov a oprávnených voličov.

5. Funkčné obdobie člena dozornej rady je päťročné. Končí sa:
a) uplynutím funkčného obdobia,
b) odvolaním z funkcie zamestnancami spoločnosti,
c) odstúpením z funkcie,
d) úmrtím.

6. Člen dozornej rady môže zo svojej funkcie odstúpiť. Je však povinný to písomne oznámiť dozornej rade. Vzdanie sa funkcie je účinné dňom vyhlásenia výsledkov volieb nového člena dozornej rady voleného zamestnancami.