V čísle 14 dvojtýždenníka podbrezovan nájdete:

Po dvadsiatom ôsmom riadnom valnom zhromaždení akcionárov ŽP a.s.

 

Dvadsiate ôsme riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová sa uskutočnilo 29. júna 2020 v Dome kultúry ŽP, za účasti 88,956 percenta vlastníkov základného imania spoločnosti.

Valné zhromaždenie otvoril Ing. Marian Kurčík, podpredseda predstavenstva ŽP a.s. Foto: I. KardhordováValné zhromaždenie otvoril Ing. Marian Kurčík, podpredseda predstavenstva, ktorý privítal všetkých prítomných akcionárov. Nasledovali voľby orgánov valného zhromaždenia a po ich schválení vystúpil Ing. Vladimír Soták, predseda predstavenstva, s ročnou správou o podnikateľskej činnosti, stave majetku a finančnom hospodárení za rok 2019 a podnikateľskom zámere na ďalšie obdobie.

„Rovnako ako celé oceliarstvo, aj odvetvie výroby rúr pocítilo od konca prvého kvartálu roka 2019 pokles dopytu zo strany skladníkov, aj konečných spotrebiteľov rúr. Tento trend pokračoval až do konca roka,“ povedal predseda predstavenstva. Z dôvodu poklesu dopytu po oceliarskych výrobkoch došlo následne aj k zníženiu cien viacerých kľúčových vstupných surovín, materiálov a legúr. Najmä cena oceľového šrotu klesala nepretržite od marca až do konca roka.

Pokles bol v súlade s vývojom cien oceľových výrobkov, a preto Železiarne Podbrezová v roku 2019 zaznamenali citeľné zníženie výnosov z hospodárskej činnosti, v porovnaní s rokom 2018 o 13 percent. Klesali aj prevádzkové náklady, v porovnaní s predchádzajúcim rokom boli nižšie zhruba o 9 percent. Naopak, osobné náklady vzrástli o 3 percentá, v dôsledku zvýšenia príplatkov za nočnú a víkendovú prácu. Pozitívny hospodársky výsledok bol doplnený aj o výsledky hospodárenia z finančnej činnosti. Najmä dividendy od dcérskych spoločností boli po úspešnom roku 2018 vyššie ako zvyčajne.

V roku 2019 sme vyrobili 327 782 ton ocele, čo je o 51 226 ton menej, ako v predchádzajúcom, výnimočne dobrom roku, v porovnaní s plánom to bol pokles o 11 percent. V prvom polroku bola produkcia ocele pomerne vysoká, s priemerným mesačným objemom 32 tisíc ton. Žiaľ, v druhom polroku došlo k výraznému poklesu objednávok. Vo valcovni rúr sme vyrobili 195 tisíc ton rúr, čo znamená štvorpercentné zníženie v porovnaní s plánom. V roku 2019 sme vyrobili 50 702 ton za studena ťahaných presných rúr. Externým zákazníkom sme predali 50 982 tisíc ton presných ťahaných rúr, z toho 1 253 v galvanizovanej podobe a 1 831 ton delených a hydraulických rúr. Kontinuálne odlievané bloky, bezšvíkové za tepla valcované rúry a presné za studena ťahané rúry tvorili v roku 2019 viac ako 99 percent celkovej výroby v Železiarňach Podbrezová. Doplnkový sortiment tvorili oceľové navarovacie oblúky a redukcie, ktorých výroba predstavovala v roku 2019 celkový objem 2 603 ton. Predali sme 2 436 oblúkov a 75 ton redukcií.

Medzi najvýznamnejšie investičné akcie roka 2019 v oblasti technológií patrila modernizácia pretlačovacej stolice valcovacej trate, mechanickej aj elektrickej, prechodom z päťdielnej na trojdielnu ozubenú tyč. Ďalšou bola inštalácia novej nožnice na strihanie kontinuálnych odliatkov.

Významnou investíciou stavebného charakteru bola prestavba nevyužitej budovy na firemnú ubytovňu. Na zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti technologických zariadení a pri údržbe budov a stavieb spoločnosť vykonala opravy v celkovej hodnote 33 659 tisíc eur, v porovnaní s rokom 2018 šlo o nárast 1 136 tisíc eur. Na výskum bolo vynaložených 927 tisíc eur.

 

Valné zhromaždenie objektívom I. Kardhordovej
Valné zhromaždenie objektívom I. Kardhordovej

 

Predseda predstavenstva zhodnotil výsledky dosiahnuté v dcérskych spoločnostiach a konštatoval, že všetky, okrem akciovej spoločnosti Tále, dosiahli kladné výsledky hospodárenia. Oboznámil akcionárov s podnikateľským zámerom na nasledujúce obdobie a okrem iného povedal: „Železiarne Podbrezová a.s. si v roku 2020 pripomínajú 180. výročie svojej existencie. V novodobej histórii sa už štvrté desaťročie sústreďujú na svoj hlavný podnikateľský zámer, výrobu oceľových bezšvíkových valcovaných a za studena ťahaných presných rúr. Od nákupu šrotu, ako hlavej suroviny, cez výrobu žiaruvzdorných materiálov, výrobu ocele a oceľových bezšvíkových rúr, výskum v oblasti produkcie ocele a tvárnenia kovov, až po predaj výrobkov prostredníctvom vlastných obchodných spoločností. Po silnom roku 2018 bol rok 2019 poznačený poklesom priemyselnej aktivity a dopytu po našich výrobkoch a tržby spoločnosti výraznejšie poklesli. Obdobie silného hospodárskeho rastu posledných troch rokov má Európska únia a tiež svetová ekonomika momentálne za sebou a dostáva sa do recesie, ktorej hĺbka a dĺžka sú zatiaľ otázne. Prognózy rastu ekonomiky eurozóny na najbližšie obdobie boli opatrné, ale po prepuknutí pandémie v súvislosti s ochorením COVID-19 a následnom dramatickom ekonomickom spomalení sú nereálne. Svetová asociácia výrobcov rúr (World Steel Association) predpovedá dlhšie spamätávanie sa svetového priemyslu a hospodárstva zo súčasnej situácie zavinenej pandémiou. Plán predaja ŽP na rok 2020 nebol optimistický, no s ohľadom na súčasnú situáciu môžeme s veľkou mierou istoty predpokladať, že spoločnosť dosiahne v tomto finančnom roku prevádzkovú stratu a je pravdepodobné, že ani dividendy od dcérskych spoločností to nedokážu eliminovať a spoločnosť tak môže ukončiť rok 2020 s celkovou stratou.“

V závere svojho vystúpenia Ing. Vladimír Soták konštatoval: „Aj napriek tomu, že v novodobej histórii sme urobili veľa v oblasti modernizácie, na najbližších päť rokov plánujeme investície v hodnote 60 miliónov eur. Zrealizujeme tento investičný plán aj za cenu, že sa zadlžime. Chceme, aby Železiarne Podbrezová boli aj naďalej konkurencieschopné.“  Na záver poďakoval za výsledky dosiahnuté v hodnotenom roku 2019 pracovnému kolektívu akciovej spoločnosti, aj jej dcérskych spoločností.

Správu Dozornej rady ŽP predniesol jej predseda, Ing. Ján Banas. Konštatoval, že „podnikateľská činnosť bola v roku 2019 uskutočňovaná v súlade s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi valného zhromaždenia.“

Ing. Marian Kurčík predložil na schválenie individuálnu účtovnú závierku a konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2019, návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2020 a návrh audítora na overenie účtovnej závierky na rok 2020. Výsledok hospodárenia za rok 2019 bol zisk vo výške 7 239 tisíc eur. Ako audítor pre rok 2020 bola navrhnutá audítorská spoločnosť Deloitte, Audit s.r.o. Na návrh akcionára bola schválená výplata dividend v sume 1 euro na akciu a výplata tantiém v sume, ako v uplynulom roku. Akcionári schválili všetky predložené návrhy.
Ďalším bodom programu bola zmena stanov v článku II. Predmet podnikania bola vymazaná „pracovná zdravotná služba“ a na základe návrhu predsedu dozornej rady bol čl. XII. upravený v bode 6, dozorná rada bude mať najviac 10 členov.
Nasledovala voľba členov predstavenstva a dozornej rady, ktorým uplynulo päťročné volebné obdobie, následne boli opäť zvolení.

K 29. júnu 2020 požiadal Ing. Július Kriváň o uvoľnenie z funkcie člena Predstavenstva ŽP a.s. Následne bol Ing. Július Kriváň navrhnutý a zvolený za člena Dozornej rady ŽP a.s.

Ing. Vladimír Soták poďakoval Ing. Júliusovi Kriváňovi za dlhoročnú prácu v predstavenstve, poďakoval všetkým členom predstavenstva a dozornej rady za odvedenú prácu a všetkým zaželal pevné zdravie a veľa úspechov. Predseda valného zhromaždenia Ing. Martin Jakubík ukončil 28. riadne valné zhromaždenie Železiarní Podbrezová a.s. konštatovaním, že program bol splnený a všetkým poďakoval za účasť.