Právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy INFORMUJE

 

Vnútorná legislatíva sa dotýka všetkých oblastí činnosti Železiarní Podbrezová a.s. a je záväzná pre zamestnancov, ktorí v zmysle jej ustanovení vykonávajú jednotlivé činnosti. Preto je nevyhnutné, aby bola vždy platná a aktuálna.

Zoznam platnej riadiacej dokumentácie je vydaný ako dokument D-05/2020 Vestník – Individuálne riadiace akty, informačné akty a organizačné normy. Zároveň je zverejnený v elektronickej forme na nižšie uvedenej adrese.

V tejto rubrike právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy informuje o riadiacej dokumentácii vydanej v predchádzajúcom mesiaci. V júni boli zverejnené:

 

Organizačné normy
Poriadok P-02/2019

revízia 6, zmena II

Pracovný  poriadok Železiarní Podbrezová a.s.
Smernica S-015/2020

revízia 2, zmena 0

Transferové oceňovanie
Smernica S-301/2019

revízia 6, zmena I

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

 

Individuálne riadiace akty generálneho riaditeľa ŽP a.s.

Rozhodnutie č. 19/2020 Úprava pracovného režimu v ŽP a.s. na júl 2020
Opatrenie  č. 03/2020 Odstránenie nedostatkov a doporučení z recertifikačného a dozorového auditu systému manažérstva kvality
Oznámenie č. 03/2020 Čísla, názvy a skratky organizačných útvarov ŽP a.s.

Vydané bolo tiež Rozhodnutie č. 18/2020

upravujúce pracovný režim v ŽP a.s. od 8. do 30. júna 2020

 

Všetky organizačné normy, individuálne riadiace akty a informačné akty sú v elektronickej forme, v platnom úplnom znení, zverejnené a všetkým zamestnancom dostupné na Intranete, v časti Dokumenty – úsek generálneho riaditeľa – prehľad vnútropodnikových noriem na adrese:

http://dbmis/informatika/VPN/Index.htm