V čísle 13 dvojtýždenníka podbrezovan nájdete:

Predstavenstvo našej spoločnosti má nových členov

Tridsiate valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová. Foto: M. Gončár

 

V Dome kultúry ŽP sa v pondelok, 27. júna, uskutočnilo 30. riadne valné zhromaždenie (VZ) akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová. Zúčastnila sa ho nadpolovičná väčšina vlastníkov akcií našej spoločnosti.

V úvode privítal prítomných Marian Kurčík, podpredseda Predstavenstva a ekonomický riaditeľ ŽP a.s. Potvrdil, že zhromaždenie je uznášaniaschopné. Prvým bodom bola voľba orgánov VZ – predsedu, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osoby poverenej sčítaním hlasov. Prítomní jednohlasne potvrdili návrh orgánov a VZ tak mohlo pracovať v zložení, v akom bolo navrhnuté.

Následne sa prítomným prihovoril Vladimír Soták, predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ ŽP a.s. Predniesol ročnú správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti, stave jej majetku a finančnom hospodárení. Vyzdvihol úsilie všetkých zodpovedných pracovníkov, ktorí sa podieľali na jej kladnom hospodárskom výsledku v roku 2021.

„Sme svetová firma, ktorá vyrába svetové produkty,“ poznamenal. Optimistické sú aj vyhliadky na ďalšie mesiace. „Ak pôjde vývoj týmto smerom, aj v budúcom roku budeme hovoriť o kladnom výsledku hospodárenia. Prajme si, predovšetkým, aby sa čím skôr skončila vojna na Ukrajine,“ doplnil.

Správa Dozornej rady ŽP a.s.

Ján Banas, predseda dozornej rady, v ďalšom bode programu prezentoval správu o činnosti rady v uplynulom kalendárnom roku. Výsledkom kontrolnej činnosti je konštatovanie, že podnikateľská činnosť spoločnosti bola uskutočňovaná v súlade s právnymi predpismi, stanovami spoločnosti a pokynmi VZ.
Súčasťou valného zhromaždenia bolo aj schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky, zostavených k 31. decembru 2021, rozhodnutie o výplate dividend a tantiém zo zdrojov nerozdeleného zisku minulých rokov, schválenie rozdelenia výsledku hospodárenia za rok 2021 a schválenie audítora na overenie účtovnej závierky. Všetky body boli jednohlasne schválené členmi predstavenstva a akcionármi.

Personálne zmeny v predstavenstve

Prítomní následne volili nových členov predstavenstva. Aj v tomto prípade boli navrhnutí kandidáti jednohlasne zvolení a novými členmi Predstavenstva akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová sa stali Martin Domovec a Ján Villim. Naopak, funkcie sa k 1. júnu 2022 vzdala dlhoročná členka predstavenstva Mária Niklová, ktorej zástupcovia vedenia ŽP a.s. poďakovali za činnosť.

„Bolo mi cťou pracovať v tejto spoločnosti. Budem vám naďalej držať palce. Prajem všetko dobré,“ zaželala už bývalým kolegom. V závere prítomní zvolili Jána Banasa do funkcie predsedu Dozornej rady ŽP a.s. na nasledujúcich päť rokov.

Martin Jakubík, predseda VZ, následne poďakoval prítomným za účasť a skonštatoval, že program 30. valného zhromaždenia bol splnený.