Prvomájová revízia úspešne zvládnutá

Revízia kobky v hydrocentrále Dubová. Foto: J. Kováčik

Aj tento rok sa v našej spoločnosti uskutočnila prvomájová revízia, podstatou ktorej bolo skontrolovať stav elektrického zariadenia, vykonať údržbu a odstrániť zistené nedostatky, ktoré nie je možné opraviť počas prevádzky.

Každoročne sú pred revíziou vykonané termovízne merania, ktoré odhalia prehrievanie spojov, koncoviek, káblov a podobne. Inak tomu nebolo ani teraz. „Zamestnanci všetky zistené nedostatky z termovízneho merania odstránili. Bola vykonaná kontrola, údržba a revízia elektrického zariadenia v rozvodniach 110 kV, 22 kV, 6 kV, 0,4 kV a staničných batérií a usmerňovačov vo všetkých objektoch rozvodných staníc,“ informoval František Piliar, zástupca vedúceho prevádzkarne energetika.

Pracovníci tiež skontrolovali stav a vykonali údržbu všetkých častí rozvodní – prípojnice, izolátory, odpojovače, výkonové vypínače, silové transformátory a káble. Boli odobraté vzorky oleja z transformátorov k analýze obsahu vody, kyslosti a dielektrickej pevnosti oleja. Počas revízie boli zmerané izolačné odpory všetkých vysokonapäťových káblov a transformátorov. Zmerané boli tiež zemné odpory zemničov a celkový odpor uzemnenia. Nakoniec boli vykonané funkčné skúšky všetkých hlavných ističov za transformátormi.

„Všetky práce počas revízie elektrozariadení boli vykonané podľa platných slovenských technických noriem pracovno-bezpečnostného a technologického predpisu a za príslušných podmienok dodržania bezpečnosti práce na príkaz B,“ povedal F. Piliar.

Práce aj na neelektrických zariadeniach

Okrem revízie elektrozariadení boli vykonané aj práce na ostatných neelektrických zariadeniach, ktoré sú celoročne v prevádzke. Boli to predovšetkým údržbárske práce, výmena armatúr na kompresorovej stanici, rozvodoch stlačeného vzduchu, teplárne a rozvodoch pary v teplárni.

„Zamestnanci taktiež vyčistili zásobnú nádrž čistej chladiacej vody v centrálnej čerpacej stanici nového závodu. Hate Bystrá a Lopej boli vyčistené od nánosu piesku a nečistôt. Vo vodojeme Diel bola vykonaná údržba a oprava čistiacich strojov. V hlavnej regulačnej stanici zemného plynu v novom a starom závode boli vyčistené filtre, opravené upchávky na armatúrach a vykonané skúšky tesnosti na zariadeniach,“ vymenoval ostatné práce počas prvomájovej revízie zástupca vedúceho prevádzkarne energetika.

V prevádzkarni energetika sa na týchto prácach podieľalo celkovo 105 zamestnancov, z toho 70 elektrikárov. „Chcem sa poďakovať všetkým zamestnancom prevádzkarní energetika, centrálna údržba a odboru bezpečnosti a životného prostredia za odvedenú prácu,“ dodal na záver.