Hodnotenie kvality výroby za prvý polrok 2020

 

Za prvý polrok 2020 v oblasti kvality výroby môžeme konštatovať, že plnenie výrobných úloh bolo náročné a nie všetky stanovené kvalitatívne ukazovatele sa podarilo naplniť.

Príkazom č. 06/2020 GR ŽP a.s. boli schválené ciele kvality na rok 2020. Ciele kvality sú zadefinované pre všetky dôležité procesy spojené s našimi výrobkami. Samozrejme, že pre dosiahnutie splnenia cieľov je potrebná spolupráca aj s ostatnými organizačnými útvarmi, aby sme dosiahli stanovené ciele a aby boli naši zákazníci spokojní. Zabezpečovanie kvality počas prvého polroka bolo skomplikované so šírením koronavírusu COVID-19, ale zamestnanci ŽP a.s. pristupovali mimoriadne zodpovedne k dodržiavaniu hygienických opatrení, ale aj k dodržiavaniu kvality výroby.

V prevádzkarni oceliareň bol limit technologických a materiálových nepodarkov dosiahnutý napriek náročnosti externých zákazníkov, ktorí požadovali malú toleranciu na krátke kusy. Rozdelenie tavieb do akostných stupňov bolo zabezpečované v zmysle stanoveného plánu a do stupňa kvality „A“ bolo zaradených 73,80 percenta tavieb z celkového počtu odliatych tavieb.

V prevádzkarni valcovňa rúr sa nám nepodarilo udržať výskyt vlastných nepodarkov v limite. Prekročenie limitu vlastných nepodarkov bolo o 0,45 kilogramu na tonu. Príčinou nedodržania limitu bolo zvýšenie podielu distribučnej výroby kotlových rúr k celkovej distribučnej výroby v mesiacoch máj a jún. Skutočné množstvo predváhy bolo prekročené o 1,93 kilogramu na tonu. Prekročenie predváhy bolo spôsobené prekročením predváhy v mesiacoch máj a jún. Príčinou nedodržania limitu v máji aj v júni bolo zvýšenie podielu distribučnej výroby kotlových rúr k celkovej distribučnej výrobe a samotný nábeh zákaziek. Ďalším dôvodom prekročenia predváhy bol samotný nábeh zákaziek. Zákazky boli potvrdzované v priebehu mesiaca jún a pri plánovaní nebolo možné kumulovať zákazky, jednotlivé nápichové skupiny a rozmery sa valcovali viackrát do mesiaca s nutnými technologickými prestojmi, čo sa prejavilo na odpadoch pre presné dĺžky v úpravni.

Zo skúšaných rúr vo valcovni rúr na dvoch skúšobných linkách K13, K14 vírivými prúdmi bolo vyradených 1,94 percenta rúr, na LKR bolo vírivými prúdmi vyradených 2,32 percenta rúr na skúške ultrazvukom bolo vyradených 4,26 percenta rúr. Valcované rúry, ktoré boli skúšané v ťahárni rúr vírivými prúdmi bolo vyradených 1,45 percenta rúr, ultrazvukom s použitím 5 percent etalónu bolo vyradených 4,99 percenta rúr, ultrazvukom s použitím 10 percent bolo vyradených 4,51 percenta rúr.
V prevádzkarni ťaháreň rúr boli limity predváhy, materiálových nepodarkov a technologických nepodarkov dosiahnuté. Nedeštruktívnym skúšaním vírivými prúdmi bolo vyradených 1,25 percenta rúr, ultrazvukom s požitím 5 percent etalónu bolo vyradených 6,68 percenta rúr, ultrazvukom s použitím 10 percent etalónu bolo vyradených 5,21 percenta rúr a na zariadení Circograph bolo vyradených 7,22 percenta rúr.

V stredisku oblúkareň boli limity predváhy, materiálových nepodarkov a technologických nepodarkov dosiahnuté.

Referát pre vystavovanie atestov vystavil 31 481 hutných osvedčení pre naše výrobné prevádzkarne. Ďalej boli vykonávané inšpekcie k predĺženiu výrobkových certifikátov a prebierky našich výrobkov. V mechanickej skúšobni bolo priebežne vyhodnotených 144 184 mechanických ťahových, technologických, ako aj skúšok vrubovej húževnatosti.

 

Ilustračné foto: A. Nociarová

 

V metalografickom laboratóriu bolo spracovaných a následne vyhodnotených 2974 kusov vzoriek na svetelnom a elektrónovom mikroskope. Na základe požiadaviek prevádzkarne oceliareň bolo odobratých a vyhodnotených 1015 Baumannových otlačkov a 24 makroleptov. V spolupráci so zamestnancami výrobných prevádzkarní boli riešené úlohy týkajúce sa kvality produkcie. Výsledky rozborov sú zhrnuté v 420 metalografických správach. V creepovom laboratóriu boli odskúšané 3 vzorky na stanovenie medze pevnosti pri tečení.

Referát metrológie preveril 7056 meradiel, týkajúcich sa merania dĺžok, tlaku, teploty, meracích obvodov, laboratórnych a technologických váh, prístrojov pre meranie elektrických a spektrometrických veličín.

Oddelenie chémie podľa požiadaviek organizačných útvarov vykonalo 25 916 chemických a spektrometrických analýz. V oblasti chemických analýz odpadových vôd má naše laboratórium pre analýzu vôd a olejov deklarovanú spôsobilosť vykonávať akreditované činnosti nestranne a dôveryhodne plnením požiadaviek medzinárodnej normy pre akreditáciu STN EN ISO/IEC 17025.

Prvý polrok sa neobišiel ani bez riešenia reklamácií na vstupe a výstupe. Reklamácie na vstupe, kde sme uplatňovali 28 reklamácií. Z toho je vo vybavovaní 12 reklamácií, 13 reklamácií je vybavených a 3 reklamácie sú stornované, respektíve neuznané.
Reklamácie na výstupe, kde sme evidovali 13 kvalitatívnych reklamácií a 1 mankovú reklamáciu. Z celkového počtu kvalitatívnych reklamácií bolo uznaných 7 reklamácií, zamietnuté 2 reklamácie a vo vybavovaní sú 4 reklamácie. Na celkovom počte kvalitatívnych reklamácií sa prevádzkarne podieľajú takto: oceliareň 15,40 percenta, valcovňa rúr 23,10 percenta, ťaháreň rúr 46,10 percenta, stredisko delených rúr 7,70 percenta a oblúkareň 7,70 percenta.

Vzniknuté reklamácie boli riešené v súlade s predpísanými postupmi a boli prijaté potrebné opatrenia pri ich riešení.

Napriek problémovej situácii vo svete, v súvislosti s pandémiou COVID-19, môžeme hodnotenie kvality výroby a dosiahnuté úrovne jednotlivých ukazovateľov hodnotiť, z pohľadu vývoja za prvý polrok 2020, vo výrobných prevádzkarňach ako uspokojivé. Verím, že ukazovatele kvality sa nám v závere roka podarí dosiahnuť tak, aby sme príkaz č. 06/2020 GR ŽP a.s. splnili.