V čísle 8 dvojtýždenníka podbrezovan nájdete:

ŽP Eko Qelet a.s. spustil mimoriadne akcie pre výkup kovového odpadu

Spoločnosť ŽP Eko Qelet dbá na pravidelnú obmenu technického parku. V tomto roku zakúpi niekoľko nových vozidiel. Foto: ŽP Eko Qelet

 

Rok 2022 sa prehupol do druhého štvrťroku a my môžeme bilancovať jeho prvé mesiace. Vyznačovali sa značnou turbulentnosťou a tiež neutíchajúcim dopytom po našej hlavnej obchodnej komodite. Ceny oceľového šrotu stále rastú, veľmi otázny je ich ďalší vývoj, s ohľadom na predajné ceny oceľových výrobkov a ich akceptovanie spotrebiteľským trhom.

Naša spoločnosť síce vníma stav trhu, ale aj súvisiace všeobecné okolnosti vplývajúce na jeho smerovanie. Preto musí pozerať aj za strednodobý horizont, nielen reagovať na aktuálne trendy a situácie. Početný a rôznorodý technický park vyžaduje pravidelnú obmenu. Preto akékoľvek prerušenie kontinuity v dodávkach nových zariadení by mohlo vážnym spôsobom zasiahnuť do plnenia stanovených úloh.
V tomto kontexte nám od tohtoročného januára postupne prichádzajú od výrobcov nové dopravné a manipulačné zariadenia, ktorými nahrádzame zastaralé stroje alebo posilňujeme existujúce kapacity na vybraných strediskách. Z tých významnejších to bude tento rok celkovo osem nákladných vozidiel s príslušenstvom a štyri hydraulické nakladače.

Zároveň zmluvne pripravujeme nákup nových strojov na ďalšie obdobie. So znepokojením preto vnímame situáciu v automobilovom priemysle vyvolanú nedostatkom kľúčových dielov, čo neúmerne predlžuje dodacie lehoty dopravnej techniky.

Silná jar

V súlade s dlhodobou stratégiou spoločnosti, v oblasti budovania siete zberných miest, sa môžeme pochváliť dvomi novými prevádzkami. Koncom minulého roka sme otvorili prevádzku v Podbrezovej, v bývalom areáli píly Štiavnička, ktorá sa zároveň stala strediskom pre región Horehronia. V týchto dňoch začala fungovať výkupňa v Dunajskej Strede, ktorá spadá pod stredisko Bratislava.

Nemalý podiel celkových našich výkonov tvorí drobný výkup od fyzických osôb na desiatkach výkupní po Slovensku. Vyššie spomínaná cenová úroveň oceľového šrotu automaticky zvyšuje aktivity jeho nákupcov a predajcov. Zároveň prebieha silné obdobie jarných mesiacov, kedy každoročne zaznamenávame najvyššie mesačné nákupy. Obidva tieto faktory nás priviedli k myšlienke ešte viac podporiť výkup kovových odpadov a starých vozidiel od občanov a zároveň znížiť potreby peňažnej hotovosti, ktoré vo zvýšenej miere zaťažujú spoločnosť po viacerých stránkach.

Od marca sme preto spustili mimoriadne jarné akcie pre drobný výkup kovových odpadov a starých vozidiel. Zároveň sme ako prvá spoločnosť na našom trhu zaviedli zvýhodnené nákupné ceny pre prípady, pri ktorých občania zvolia vyplatenie čiastky za odovzdaný šrot bezhotovostným spôsobom, teda na bankový účet. V takomto prípade im poukážeme sumu od troch do desiatich centov za kilogram vyššiu ako v prípade vyplatenia ceny v hotovosti, a to podľa druhu a akosti kovového odpadu.

Dobrý krok

Už prvé týždne ukázali správnosť a účinnosť týchto podporných krokov pre náš drobný výkup. Spolu s obchodnými aktivitami a ďalšími výrobno-správnymi činnosťami môžem povedať, že prvý štvrťrok dopadol pre našu spoločnosť veľmi dobre. Preto chcem poďakovať všetkým našim zamestnancom za odvedené výkony.