Štúdium v našej škole prináša množstvo benefitov

 

V škole je peknou tradíciou „vyraďovanie študentov“, na ktorom si preberajú vysvedčenia a pamätné listy. Podujatie malo vždy slávnostný charakter a so žiakmi sa učitelia a vzácni hostia lúčili v Dome kultúry ŽP. Kvôli pandémii sa v súčasnosti akt presunul do budovy školy.Po pandemických prázdninách bola 10. januára obnovená prezenčná výučba vo všetkých základných aj stredných školách v celej Slovenskej republike. Ako vyzeral prvý mesiac roku 2022 v Súkromnej spojenej škole Železiarne Podbrezová nám povedala jej riaditeľka Ing. Miriam Pindiaková.

„Na opätovný návrat žiakov do školy sme sa všetci tešili. Január bol náročný mesiac, či už pre žiakov, rodičov alebo pedagógov. Blížilo sa uzatvorenie klasifikácie a hodnotenia za prvý polrok. Prvý deň po prázdninách sme venovali adaptácii a socializácii žiakov, keďže sa do školy vrátili po mesiaci. Prostredníctvom online dotazníka sme sa snažili získať od študentov spätnú väzbu na priebeh dištančného vzdelávania,“ povedala na úvod riaditeľka školy.

Výsledky dotazníkového prieskumu boli prekonzultované pedagógmi a v rámci jednotlivých predmetových komisií boli prijaté konkrétne opatrenia, predovšetkým na zlepšenie študijných výsledkov.

„Počas celého obdobia sme sa riadili školským semaforom a snažili sa v maximálnej miere a za sprísnených opatrení zabezpečiť prezenčné vyučovanie čo najdlhšie. Situácia v súvislosti s covidom sa však často menila z hodiny na hodinu a veľakrát sme museli vo večerných hodinách informovať rodičov a žiakov o prerušení prezenčného a prechode na dištančné vyučovanie,“ opísala neľahkú situáciu v škole počas januára M. Pindiaková.

Deň otvorených dverí tento rok virtuálne

Súčasná situácia nepovoľuje zorganizovať ani tradičný Deň otvorených dverí, ktorý v minulosti zvykol byť v našej škole na prelome mesiacov január a február. Škola však pre potenciálnych záujemcov o štúdium našla alternatívu.

„Deň otvorených dverí bol v našej škole každoročnou tradíciou. Všetci sme sa veľmi tešili. Možnosť nahliadnuť do moderných priestorov školy, spoznať nové prostredie, zažiť osobné stretnutia s pedagógmi, žiakmi a s kamarátmi zo základnej školy sa nedajú nahradiť online priestorom. Veď sa aj hovorí: „Radšej raz vidieť, ako stokrát počuť.“ Pandémia nám to však stále neumožňuje a práve preto hľadáme rôzne spôsoby, ako by sme žiakom základných škôl a ich rodičom priblížili čo najviac informácií o možnostiach štúdia v jednotlivých organizačných zložkách,“ informovala ďalej riaditeľka. Okrem náborových letákov, propagačných videí a aktivít, ktoré škola zverejňuje na jednotlivých webových stránkach, v tlači a na sociálnych sieťach, sa v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom (BBSK) zúčastnili jej zástupcovia online burzy stredných škôl.

„Žiakom a ich rodičom sme poskytli základné informácie o štúdiu, ponuke odborov, benefitoch, ktoré ponúkame a zodpovedali sme im aj ich konkrétne otázky. Informácie o školách a ponuke odborov sú k dispozícii aj prostredníctvom internetovej aplikácie ministerstva školstva pod názvom „Stredná“ a webstránky BBSK www.idemnastrednu.sk. Okrem účasti na online burze uskutočníme pre žiakov virtuálny Deň otvorených dverí,“ doplnila M. Pindiaková.

Pre záujemcov o štúdium na gymnáziu sa virtuálny Deň otvorených dverí uskutoční 15. februára od 17. hodiny a pre záujemcov o štúdium na odbornej škole 16. februára, rovnako od 17. hodiny. Bližšie informácie k pripravovanej akcii zverejní Súkromná spojená škola Železiarne Podbrezová v priebehu najbližších dní prostredníctvom sociálnych sietí.

Úspešní absolventi

Naša škola má dlhú tradíciu. Za svoju existenciu vychovala množstvo úspešných absolventov. V ktorých oblastiach sa najčastejšie dokážu uplatniť?

„Je to ťažké zovšeobecniť. Všetko je individuálne, pretože súčasťou školy sú organizačné zložky rôzneho zamerania. Absolventi gymnáziá väčšinou pokračujú vo vysokoškolskom štúdiu informatiky, prírodných a humanitných vied, medicíny či telesnej výchovy a mnohí z nich sú aj úspešnými reprezentantmi v športe (biatlon, futbal, cyklistika). Niektorých absolventov gymnázia sme v predchádzajúcom období predstavovali prostredníctvom sociálnych sietí,“ povedala riaditeľka.

Podľa jej slov majú absolventi odbornej školy širšie možnosti uplatnenia sa. Žiaci môžu študovať odbory v rôznych oblastiach, napríklad elektrotechnika, hutníctvo či strojárstvo.

Počas štúdia získavajú nielen teoretické vedomosti, ale predovšetkým praktické zručnosti, či už v rámci odborného výcviku v škole, alebo v jednotlivých pracoviskách praktického vyučovania priamo v podniku.

„Každý absolvent má hneď po ukončení štúdia možnosť nastúpiť do zamestnania v ŽP a.s. a plynulo tak prejsť do pracovného prostredia. V porovnaní s ostatnými uchádzačmi o zamestnanie majú naši žiaci veľkú výhodu, pretože poznajú pracovné prostredie, jednotlivé pracoviská, konkrétne technologické zariadenia a výrobné technológie. Niektorí absolventi pokračujú vo vysokoškolskom štúdiu technického zamerania,“ vyzdvihla benefity štúdia v škole.

Vízie do najbližšieho obdobia

Škola neustále napreduje a modernizuje sa. Je to vďaka finančnej podpore zriaďovateľa a prostredníctvom eurofondov, kde je snaha o modernizáciu nielen strojového vybavenia, ale aj priestorov školy.

„V súčasnosti sme v záverečnej fáze projektu zameraného na modernizáciu vybavenia praktického vyučovania. Zároveň sme sa v spolupráci s oddelením riadenia projektov ŽP a.s. zapojili do novej výzvy určenej pre stredné odborné školy. V najbližšom období nás vďaka úspešnému projektu ŽP a.s. čaká kompletná rekonštrukcia vonkajšieho vzhľadu budov (striech, zateplenia budov), rekonštrukcia interiéru školy a internátu. Bude pre nás veľkou výzvou organizačne zabezpečiť a skĺbiť v krátkom časovom intervale výchovno-vzdelávací proces s rekonštrukčnými prácami. Výsledok však bude stáť za to,“ dodala v závere.