Po dvadsiatom siedmom riadnom valnom zhromaždení akcionárov ŽP a.s.

Výsledky boli ďaleko vyššie ako očakávania vyplývajúce z obchodného a finančného plánu

 

Z valného zhromaždenia akcionárov ŽP
Z valného zhromaždenia objektívom A. Nociarovej

 

Dvadsiate siedme riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová sa konalo 24. júna v Dome kultúry ŽP v Podbrezovej, za účasti akcionárov zastupujúcich 90,313 percenta základného imania spoločnosti.

Valné zhromaždenie otvoril a akcionárov privítal podpredseda Predstavenstva ŽP a. s. Ing. Marian Kurčík, ktorý na základe účasti a hlasov akcionárov skonštatoval, že valné zhromaždenie je uznášania schopné.

Po schválení orgánov valného zhromaždenia nasledovalo vystúpenie predsedu predstavenstva Ing. Vladimíra Sotáka, ktorý predniesol ročnú správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti, stave jej majetku a finančnom hospodárení spoločnosti za rok 2018. Okrem iného povedal: „Vážení akcionári, je pre mňa cťou predniesť správu za rok 2018, pretože po rokoch krízy 2008 – 2009, to bol najlepší rok a dosiahli sme výborné hospodárske výsledky, ktoré boli ďaleko vyššie ako naše očakávania vyplývajúce z obchodného a finančného plánu.

V minulom roku sme vyrobili tristosedemdesiatdeväť tisíc ton ocele. Je to rekordný výsledok, ktorý prevýšil plán o dvadsaťtri tisíc. Pre porovnanie, keď bola budovaná oceliareň, jej plánovaná kapacita bola dvestodvadsať tisíc ton. Tento výborný výsledok sme dosiahli vďaka tomu, že sme za tie roky realizovali mnoho investícii a bolo postavené aj nové kontinuálne odlievanie oceľových blokov.

Vo valcovni bezšvíkových rúr sme vyrobili dvestoosem tisíc ton. Jej plánovaná kapacita bola stoosemdesiat tisíc ton v určitom sortimente. Dnes vyrábame ďaleko náročnejší sortiment a opäť je to vďaka investíciám minulých rokov. Všetky naše výrobky, vrátane presných ťahaných rúr, ktorých sme vyrobili päťdesiatštyri tisíc ton, boli vyrobené v excelentnej kvalite. Reklamácie za rok 2018 predstavovali takmer zanedbateľné náklady, čo svedčí o kvalite a precíznosti našich zamestnancov, ktorí počas celého minulého roka odviedli vynikajúcu prácu a výroba mala v predstihu zabezpečený dostatok vstupných surovín.

Za tieto výsledky ďakujem celému pracovnému kolektívu, ale aj našim dodávateľom a odberateľom.

Ako každoročne, aj v roku 2018 sme realizovali mnohé investície. Jednou z najočakávanejších a najväčších investícií stavebného a technologického charakteru v minulom roku bola rekonštrukcia bývalej haly zvarovne rúr v starom závode, kde bol vybudovaný automatizovaný expedičný sklad rúr – hala polotovarov AS3. Na základe zvyšujúcich sa požiadaviek na organizáciu expedície rúr, ako aj na úložné kapacity expedičného skladu prevádzkarní valcovňa rúr a ťaháreň rúr, bolo nutné posilniť kapacitu súčasných skladov rúr, aby sme dokázali rýchlejšie realizovať nakládku našich výrobkov.

Ďalšou významnou investíciou bola automatizovaná úpravárenská linka v prevádzkarni ťaháreň rúr, ktorá pomohla zefektívniť výrobu. Naši inžinieri sa neustále snažia vylepšovať technickú úroveň spoločnosti, k čomu využívame aj výskumno-vývojový ústav, ŽP VVC s.r.o., ktorý preinvestoval viac ako milión eur.“

Predseda predstavenstva ďalej konštatoval, že environmentálna politika je jednou z priorít Železiarní Podbrezová, čo potvrdzuje aj fakt, že sú držiteľom všetkých certifikátov. Tejto oblasti je každý rok venovaná osobitná pozornosť a v roku 2018 boli do nej investované takmer dva milióny eur. Nemenej dôležitou je oblasť ľudských zdrojov. Železiarne Podbrezová majú jeden z najsilnejších sociálnych programov starostlivosti o zamestnancov. Práve v tejto oblasti má špecifické postavenie dcérska spoločnosť ŽP Rehabilitácia, ktorá disponuje najmodernejšími zariadeniami a je primárne určená pre zamestnancov ŽP a.s. Zamestnanci sú podporovaní aj v ďalšom vzdelávaní a zvyšovaní ich kvalifikácie, s čím je spojené aj následné získanie lepšieho uplatnenia v rámci firmy. V októbri minulého roku mali zamestnanci opäť možnosť zapísať sa do prvého ročníka bakalárskeho štúdia na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach. Všetky náklady s tým spojené sú hradené zo zdrojov ŽP a.s. V minulom roku priemerný mesačný zárobok dosiahol 1 261 eur, čo v porovnaní s rokom 2017 predstavuje nárast o trinásť percent.

Sociálnu oblasť dotvára aj Nadácia ŽP, prostredníctvom ktorej je podporovaná kultúra a šport v regióne, ale aj modernizácia a renovácia Nsp Brezno, n.o.

 

 

Samozrejme, predstavenstvo počíta s tým, že naši akcionári dostanú dividendy každý rok. Vplyv svetových a európskych trhov bude, verím, pre našu spoločnosť pozitívny.

 

Ing. Vladimír Soták

Špeciálna pozornosť bola venovaná aj projektu „Šanca pre všetkých“, ktorý je zameraný na dlhodobo nezamestnaných Rómov s nízkou kvalifikáciou.

Akcionári boli ďalej informovaní o hospodárení v dcérskych spoločnostiach, kde bolo konštatované, že výrobným aj obchodným spoločnostiam sa darilo veľmi dobre a všetky dosiahli kladný hospodársky výsledok.

Ing. Vladimír Soták ďalej pokračoval oboznámením akcionárov o podnikateľskom zámere pre ďalšie obdobie: „Na najbližších päť rokov máme vypracovaný obchodný a finančný plán, ktorý počíta s tým, že do spoločnosti investujeme šesťdesiatpäť miliónov eur. Všetky peniaze pôjdu do modernizácie našej technológie. Výsledkom bude zvýšená efektivita výroby a zamestnancov. Samozrejme, predstavenstvo počíta s tým, že naši akcionári dostanú dividendy každý rok. Vplyv svetových a európskych trhov bude, verím, pre našu spoločnosť pozitívny.“

Nasledovala správa Dozornej rady ŽP, ktorú predniesol jej predseda Ing. Ján Banas a konštatoval v nej, že členovia dozornej rady boli po celý rok v úzkom kontakte s členmi predstavenstva, rovnako aj s vedúcimi pracovníkmi a mali zabezpečený prístup k všetkých informáciám, ktoré súvisia s dohliadaním na uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti: „Dozorná rada môže na základe výsledkov svojej kontrolnej činnosti potvrdiť, že v roku 2018 bola podnikateľská činnosť spoločnosti uskutočňovaná v súlade s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi valného zhromaždenia. Členovia predstavenstva vykonávali svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou, v súlade so záujmami spoločnosti a so záujmami všetkých jej akcionárov.

Pri preskúmaní individuálnej účtovnej závierky aj konsolidovanej účtovnej závierky za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2018, overených audítorom Deloitte Audit s.r.o. dozorná rada nezistila nezrovnalosti, a preto valnému zhromaždeniu odporúča obe účtovné závierky schváliť.“

V ďalšom bode programu podpredseda predstavenstva Ing. Marian Kurčík predniesol návrhy na schválenie individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky a návrh na výplatu tantiém a dividend z nerozdeleného zisku minulých rokov. Hodnota dividend bola schválená v sume 1,80 eura za akciu. Audítorom pre overenie účtovnej závierky na nasledujúci rok bola opäť navrhnutá firma Deloitte Audit s.r.o. Všetky návrhy boli akcionármi schválené.

Cieľom dvadsiateho siedmeho riadneho valného zhromaždenia akcionárov ŽP bolo schválenie riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky, ročnej správy predstavenstva o podnikateľskej činnosti a rozdelenia výsledku hospodárenia za rok 2018.