Bilancovanie roku 2020 vo výrobe

S Ing. Martinom Domovcom, asistentom výrobného riaditeľa

Blíži sa koniec roku 2020 a hoci sme ešte nesplnili všetky výrobné úlohy stanovené na december, pomaly môžeme začať s jeho bilanciou.

Plnenie plánu výroby vo všetkých výrobných prevádzkarňach, s výnimkou oblúkarne, bolo veľmi negatívne ovplyvnené pandémiou a s ňou súvisiacimi reštrikčnými opatreniami v Európe, aj na celom svete. V oceliarni aj v druhej polovici roku 2020 pokračoval negatívny trend vo vývoji objednávok pre externých odberateľov, aj pre internú potrebu. Kým za prvých šesť mesiacov sme prekročili objem výroby stanovený vo finančnom pláne o vyše 6 200 ton, celkový ročný plán výroby nesplníme zhruba o 21 600 ton. Ako už bolo povedané, pokles bol spôsobený pokračujúcou zníženou potrebou výroby kontinuálne odlievaných blokov na predaj, ale najmä zníženou potrebou vstupných polotovarov pre valcovňu bezšvíkových rúr. Objem výroby kontinuálne odlievaných blokov na predaj prekročíme zhruba o 400 ton a objem výroby kontinuálne odlievaných blokov pre valcovňu bezšvíkových rúr podkročíme zhruba o 22 000 ton. Ďalšie hlavné ukazovatele – predváhu a výrobné prestoje – môžem hodnotiť pozitívne. Za celý rok 2020 podkročíme celkovú predváhu v porovnaní s plánom zhruba o 2 kilogramy na tonu (ďalej kg/t) a výrobné prestoje podkročíme zhruba o 1,5 percenta. Podobne ako v minulých rokoch, bolo aj v roku 2020 v oceliarni zrealizovaných viacero technologických zmien a inovácií. V rámci vnútropodnikového vývoja sme v praxi odskúšali rôzne varianty liaceho prachu a ponorných trubíc pri odlievaní najmenšieho formátu 105 milimetrov na zariadení pre plynulé odlievanie ocele. Rovnako sme pristúpili ku skúškam nových typov ubíjacích hmôt pre nístej elektrickej oblúkovej pece. V oceliarni sme aj v roku 2020 pokračovali v intenzívnej spolupráci s dcérskymi spoločnosťami ŽP VVC s.r.o. a Žiaromat, a.s. Vďaka spoločnému projektu s Fakultou metalurgie, materiálov a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach, sme ďalej pokračovali v riešení problematiky výskumu a vývoja v oblasti žiaruvzdornej keramiky a zvyšovania kvality ocele štúdiom procesov prúdenia v medzipanve. Úspešne sme odskúšali aj nový tvar monolitickej výmurovky v hubici medzipanvy, ktorá nám umožní znížiť opotrebenie trvanlivej výmurovky, najmä v oblasti troskovej čiary. V júni sme v spolupráci so ŽP VVC navrhli a prvýkrát úspešne odliali novú akosť ocele s označením T5, určenú pre výrobu kotlových, prehrievačových a výmenníkových rúr.
O pokračujúcom negatívnom trende vo vývoji objemu zákaziek medzi prvým a druhým polrokom je možné hovoriť aj vo valcovni bezšvíkových rúr. Kým za prvých šesť mesiacov tohto roka sme objemový plán podkročili o 6 098 ton, celkový ročný plán výroby nesplníme zhruba o 23 600 ton. Objem výroby valcovaných rúr na predaj podkročíme zhruba o 10 100 ton, objem výroby vstupných polotovarov pre výrobu presných rúr podkročíme zhruba o 13 500 ton. Napriek uvedeným problémom s objemovým naplnením výroby, sme vo valcovni bezšvíkových rúr dosiahli niekoľko rekordných výsledkov. Piateho marca v prvej zmene sme zaznamenali rekordný počet kusov vyvalcovaných lúp na trati, konkrétne 1467 kusov a zároveň aj rekordný počet kusov vyvalcovaných rúr na ťahovej redukovni, a to 1472 kusov za jednu zmenu. Ďalší rekordný výsledok sme zaznamenali prvého júna. V tento deň sme zo skladov hotovej výroby valcovne bezšvíkových rúr vyexpedovali 957 ton rúr a spolu s nakládkou valcovaných rúr uskladnených v ťahárni rúr to bolo celkovo 985 ton. Rozdrobenosť zákaziek a nerovnomerné rozloženie vyrábaného sortimentu v rámci mesačných valcovacích programov, spôsobili negatívny trend aj v ďalších kľúčových výrobných ukazovateľoch. Ročná plánovaná predváha bude vo valcovni bezšvíkových rúr prekročená zhruba o 5 kg/t. Výrobné prestoje vo valcovni bezšvíkových rúr za rok 2020 prekročíme zhruba o 6 percent, a to najmä z titulu prekročenia technologicky nutných prestojov a zvýšeného počtu prestavieb a zmien akostí. Z pohľadu technologických inovácií môžeme rok 2020 hodnotiť veľmi pozitívne. V priebehu roku sme nainštalovali a do skúšobnej prevádzky spustili novú úpravárenskú linku na spracovanie rúr pre vnútropodnikovú spotrebu (lupu pre ťaháreň rúr) v druhej hale valcovne bezšvíkových rúr (tzv. bypass). Táto linka nám umožní realizovať delenie, vyfukovanie a váženie v automatickom cykle a výrazne zníži potrebu manipulácie balíkov medzi jednotlivými halami valcovne bezšvíkových rúr, čím prispeje k zvýšenej povrchovej kvalite rúr pre vnútropodnikovú spotrebu. V decembrovej strednej oprave valcovne bezšvíkových rúr sme zrealizovali najvýznamnejšiu investíciu v roku 2020, a to modernizáciu delenia rúr za chladníkom, zahŕňajúcu výmenu rozbrusovacích píl za tvrdokovové píly, spolu so zmenou logistiky dopravy rúr k defektomatom a následne k deliacim pílam Ohler.
Ani v sortimente presných rúr ťahaných za studena sa nám nepodarí naplniť ročný objem stanovený vo finančnom pláne. Kým za prvých šesť mesiacov tohto roka sme podkročili objemový plán o 4 066 ton, celkový ročný plán podkročíme zhruba o 10 300 ton. Pozitívne môžem hodnotiť vývoj predváhy, za rok 2020 ju podkročíme zhruba o 0,2 kg/t. Z pohľadu rozdelenia presných rúr podľa účelu použitia, môžem konštatovať znížené množstvo zákaziek vo väčšine hlavných výrobkových skupín ťahárne rúr – štandardných konštrukčných rúrach, výmenníkových rúrach a kotlových rúrach, aj v rúrach pre hydraulické a pneumatické rozvody. V sortimente galvanizovaných rúr podkročíme plánovaný ročný objem zhruba o 250 ton. V sortimente presných delených rúr celkové ročné objemové plnenie podkročíme zhruba o 80 ton. Objem výroby v sortimente hydraulických rúr bude zhruba na úrovni stanovenej vo finančnom pláne. Z pohľadu technologických inovácií a zvyšovania produktivity práce sme v roku 2020 uskutočnili viacero dôležitých akcií. Z pohľadu technologických inovácií a zvyšovania produktivity práce považujem za najdôležitejšiu akciu vybudovanie nového automatizovaného kontrolného roštu v hale č. 12. Toto pracovisko nám umožní kefovanie koncov rúr, váženie a cyklopovanie rúr v automatickom cykle. V priebehu roku pokračovali technické rokovania a prípravy na ďalšiu významnú investíciu v hale č. 11, a to premiestnenie rovnacej a deliacej linky č. 216 a jej dobudovanie o nový vstupný žľab, NDT pracovisko, značenie, kefovanie, váženie a cyklopovanie rúr. Táto nová finalizačná linka bude plne automatická a umožní nám finalizovať rúry s dĺžkou až do 20 metrov. S prípravami na túto investíciu sme začali už koncom novembra. V sortimente navarovacích oblúkov prekročíme objem výroby stanovený vo finančnom pláne zhruba o 180 ton. V sortimente redukcií prekročíme plánované ročné objemové plnenie o 14 ton.
Z pohľadu realizovania výskumných a vývojových úloh bol rok 2020 aj vďaka spolupráci s dcérskou spoločnosťou ŽP VVC ďalším zo série úspešných. Ako už bolo spomínané, v oceliarni sme v spolupráci s ďalšou dcérskou spoločnosťou Žiaromat a.s. a Fakultou materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach, pokračovali v priebehu roku 2020 v riešení problematiky výskumu a vývoja v oblasti žiaruvzdornej keramiky a zvyšovania kvality ocele štúdiom procesov prúdenia v medzipanve. Súčasťou tohto výskumu bola aj analýza a optimalizácia parametrov výroby a odlievania legovaných kotlových akostí. Vo valcovni bezšvíkových rúr sme spolu so ŽP VVC spolupracovali na novej koncepcii chladenia pretlačovacej stolice s novým usporiadaním trysiek chladenia na jednotlivých košoch, ktorá umožní regulovať prietoky vody v jednotlivých samostatných vetvách chladenia košov. Pokračovali sme aj v spolupráci pri vývoji matematického modelu výrobného procesu a analýze teplotného profilu valcovacej trate, ktoré by nám mali pomôcť detailnejšie pochopiť tepelno – deformačné podmienky tvárnenia v jednotlivých agregátoch. V ťahárni rúr sme v spolupráci s centrálnou údržbou a dcérskou spoločnosťou ŽP Informatika, spustili pilotný projekt objednávania žeriavov cez terminály umiestnené na jednotlivých výrobných agregátoch a taktiež projekt využívania výrobných agregátov na vybraných sedemnástich zariadeniach. Na celopodnikovej úrovni sme v spolupráci so ŽP Informatika v priebehu tohto roku pripravili a začali realizáciu niekoľkých projektov elektronizácie našich systémov. V spolupráci s odborom bezpečnosti a životného prostredia a jednotlivými prevádzkarňami a odbormi sme pripravili nový elektronický katalóg rizík ŽP a.s., ktorý nám od januára 2021 umožní podstatne sprehľadniť a zefektívniť školenia zamestnancov. V spolupráci s odborom riadenia kvality a jednotlivými prevádzkarňami a odbormi pripravujeme nový elektronický systém vnútropodnikovej prepravnej logistiky.
V rámci systému manažmentu akosti bol v roku 2020 v Železiarňach Podbrezová a.s. uskutočnený recertifikačný audit podľa normy ISO 9001:2015 a dohľadový audit podľa normy IATF 16949:2016. Všetky boli úspešné, obhájili sme certifikáty, ktoré potvrdzujú, že výrobné procesy sú overené a sú v zhode s požiadavkami uvedenými v príslušných normách. Rovnako úspešný bol aj dohľadový audit systému environmentálneho manažérstva podľa EN ISO 14001:2015 a dohľadový audit systému riadenia bezpečnosti práce podľa EN ISO 45001:2018.
Z uvedených výsledkov je zrejmé, že rok 2020 bol po počiatočnom náznaku oživenia trhu a postupne sa zvyšujúcemu objemu zákaziek v prvých štyroch mesiacoch, prudko negatívne ovplyvnený celosvetovou pandémiou koronavírusu COVID-19 a s tým súvisiacej hospodárskej recesie. Verím, že dôsledky pandémie budú v roku 2021 pomaly slabnúť a situácia na európskom aj celosvetovom trhu s hutníckymi výrobkami sa bude postupne zlepšovať. Hoci dosiahnuté výsledky nie sú pre ŽP a.s. priaznivé, na záver by som sa chcel za ich dosiahnutie poďakovať všetkým zamestnancom výrobného úseku a rovnako aj všetkým zamestnancom ŽP a.s. Každá kríza je zároveň príležitosťou na hĺbkovú zmenu technických a technologických riešení a preto verím, že s realizáciou naplánovaných investícií v nasledujúcich rokoch, vyjdú ŽP a.s. z tejto krízy posilnené a konkurencieschopnejšie. Som presvedčený, že sa nám v aj roku 2021 podarí spoločnými silami znovu posunúť našu spoločnosť o niečo ďalej z pohľadu zlepšovania technológií, zvyšovania kvality našich výrobkov a znižovania nákladov na výrobu. V mene výrobného úseku, ako aj v mene svojom, ďakujem všetkým zamestnancom výrobného úseku, aj všetkým zamestnancom ŽP a.s., za úsilie vynaložené pri plnení výrobných úloh počas tohto roka. Prajem všetkým príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa pevného zdravia, šťastia a úspešný nový rok 2021.

Nová píla Framag, inštalovaná vo valcovni bezšvíkových rúr, na delenie napechovaných koncov a násobných dĺžok. Foto: M. Domovec