Programom predstavenstva prevyšujeme iné spoločnosti

Vážení spolupracovníci,

v minulých číslach Podbrezovanu som upriamil vašu pozornosť na Program Predstavenstva ŽP a.s. v oblasti starostlivosti o zamestnancov. Jeho obsah tvorí nadštandard starostlivosti o zamestnancov a ja vám v pravidelnom seriáli postupne predstavujem jeho dôležité časti. Robím to z dôvodu, aby si každý pracovník mohol uvedomiť, že popri napĺňaní úloh, ktoré nám vyplývajú z Kolektívnej zmluvy a s ktorými sa môže stretnúť v ktorejkoľvek spoločnosti, vytvára Predstavenstvo ŽP a.s. priestor, aby sa staralo o svojich zamestnancov čo najlepšie. Dôkazom toho je aj aktuálne medziročné porovnanie výšky miezd, ktoré predstavuje priemerné navýšenie o 16 percent, čo je výrazne viac, ako bolo dohodnuté v Kolektívnej zmluve podpísanej pre rok 2022. V nasledujúcich riadkoch sa dozviete viac o skupinovom životnom poistení.

Predstavenstvo ŽP a.s. pre vás pripravilo od 1. januára 2022 nové skupinové životné poistenie v Allianz – Slovenskej poisťovni, pri ktorom plnenie plynúce z poistenia bude poskytnuté priamo zamestnancovi.

Dôvodom uzatvorenia nového typu poistenia je zabezpečenie vás a vašich rodín počas výkonu povolania, v prípade neočakávanej choroby, úrazu, či smrti. Záleží nám na vašom zdraví a na stabilnom finančnom rozpočte vašich rodín a práve preto vám prinášame tento benefit.

Výhody skupinového životného poistenia, ktoré budú pre vás ako zamestnancov z poistenia plynúť, sú nasledovné:

– zabezpečenie seba a najbližších v prípade neočakávaných životných situácií,

– poistná ochrana 365 dní v roku, 7 dní v týždni a 24 hodín denne,

– automatické krytie formou prihlásenia do poistenia,

– výrazne výhodnejšia cena poistenia v porovnaní s uzatvorením individuálneho poistenia.

Uvádzam balík vybraných poistení, ktorý je súčasťou zamestnaneckých výhod poskytovaných zamestnávateľom:

– poistenie pre prípad smrti (Rizikové životné poistenie),

– smrť následkom úrazu (s dvojnásobným plnením pre prípad dopravnej nehody),

– trvalé následky úrazu s progresívnym plnením 700 percent,

– kritické choroby.

Rizikové životné poistenie

Smrť je nepredvídateľná udalosť, v prípade ktorej je rodina ukrátená o váš príjem a následne sú s ňou spojené náklady potrebné na pokrytie posledných výdavkov. Toto poistenie kryje úmrtie poisteného 24 hodín, 7 dní v týždni, kdekoľvek na svete. Slúži na základné zabezpečenie pozostalých v prípade úmrtia.

Poistná suma 3 000 eur.

Smrť následkom úrazu s dvojnásobným plnením pre prípad dopravnej nehody

Podľa štatistík uvádzaných poisťovňou, denne na následky dopravnej nehody zomrie jeden človek. Tretinu obetí dopravných nehôd tvoria chodci a cyklisti.

Poistná ochrana pri tomto poistení je poskytnutá v prípade úrazu poisteného s následkom smrti. V prípade straty života pri dopravnej nehode sa vyplatí dvojnásobok dojednanej sumy. Za súčasného splnenia podmienok pre vznik poistnej udalosti:

– ak k smrti došlo najneskôr do 3 rokov odo dňa úrazu,

– ak úraz nastal počas trvania poistenia.

Poistná suma 5 000 eur.

Trvalé následky úrazu s progresiou 700 percent

Vážne úrazy sa stávajú pri pracovnej aj mimopracovnej aktivite. Najväčšie problémy predstavujú úrazy, ktoré zanechajú trvalé následky. Dlhodobo sa ohrozí finančný príjem rodiny a zvyšujú sa výdavky na liečbu.

V prípade trvalých následkov úrazu s progresívnym plnením je poistenému vyplatený podiel z dojednanej poistnej sumy, ktorý zodpovedá percentu rozsahu trvalých následkov. Poistné plnenie sa progresívne zvyšuje až do výšky 700 percent.

Poistná suma 5 000 eur.

Poistenie kritických chorộb

Kritické choroby sa týkajú starších i mladších ľudí, solventných i menej solventných. Priemerná výška nákladov na liečenie kritickej choroby podľa štatistík poisťovne predstavuje sumu 8 000 eur. Najčastejším kritickým ochorením je rakovina, ktorá postihuje každého tretieho človeka. Až 45 percent chorých je mladších ako 65 rokov.

Zmyslom tohto poistenia je finančne pomôcť poistenému v situácii, keď ochorie na závažnú chorobu. Počas náročnej liečby stráca časť svojho príjmu kvôli práceneschopnosti a zároveň má zvýšené finančné nároky v súvislosti so zdravotným stavom. Poistenie kritických chorôb poskytuje poistnú ochranu pre prípad 28 chorôb. V prípade kritických chorôb je uplatňovaná čakacia doba v trvaní 6 mesiacov (t. j. od uzavretia poistenia musí uplynúť 6 mesiacov z dôvodu prvej návštevy lekára z dôvodu prejavujúcich sa príznakov kritickej choroby).

Medzi kritické choroby patria: srdcový infarkt, cievna mozgová príhoda, rakovina, chronické zlyhanie obličiek, slepota, úplné ochrnutie a trvalé ochrnutie dvoch a viac končatín, skleróza multiplex, nevyhnutná transplantácia životne dôležitých orgánov, operácia vencovitých tepien z dôvodu ischemickej choroby srdca, operácia aorty, operácia srdcových chlopní, parkinsonova choroba, alzheimerova choroba, HIV infekcia získaná transfúziou krvi alebo krvných derivátov, konečné štádium pľúcneho ochorenia, kóma, strata končatín, bakteriálna alebo vírusová meningitída, kliešťová, bakteriálna alebo iná vírusová encefalitída, kardiomyopatia, apalický syndróm, primárna pľúcna hypertenzia, anémia následkom postihnutia kostnej drene, hluchota oboch uší, strata reči, diabetes mellitus I. typu.

Poistná suma 1 000 eur.