V oceliarni realizovali viacero veľkých opráv

 

Trafo EAF – dovoz trafa EAF koľajovou dopravou.

V závere roka 2021, v termíne od 6. do 9. decembra, sa súbežne na všetkých strediskách prevádzkarne oceliareň uskutočnila plánovaná zimná odstávka. Na oprave sa podieľali interní zamestnanci prevádzkovej strojnej údržby a elektroúdržby oceliarne, zamestnanci oceliarne a elektroservisu. Značný rozsah prác počas odstávky zabezpečovali prevádzkarne energetika a doprava, či už na celkoch samotnej oceliarne alebo na obslužných zariadeniach, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre chod výroby. Okrem interných zamestnancov na oprave participovali aj zamestnanci externých firiem, ktorí zabezpečovali rôzne špecifické práce a revízie zariadení.

Uskutočnilo sa niekoľko rozsiahlejších opráv zariadení. Najnáročnejšou akciou bola výmena transformátora pece EAF vážiaceho 85 ton. Transformátor Taminy, ktorý bol uvedený do prevádzky spolu s pecou EAF, bol v decembri 2018 demontovaný a prepravený do Plzne, kde sa uskutočnila generálna oprava vinutí. Tri roky pracovala pec EAF s transformátorom od firmy ETD a v decembrovej oprave bol opätovne zabudovaný do výrobného procesu pôvodný transformátor. Vďaka vytrvalej práci elektrikárov aj zamestnancov externej firmy sa transformátor podarilo spustiť  za rekordne krátky čas.

Rozsah prác

Na peci EAF bola osadená nová koľaj a podvozky otočného portálu pece EAF. Opravili sme kyslíkovo-uhlíkový manipulátor MORE, na ktorý sme nainštalovali nový otočný kĺb. Uskutočnili sme tiež výmenu strategických náhradných dielov veľkého a stredového veka, realizovaná bola komplexná revízia na ramene uchytenia elektród č. 1 a na ramene č. 2 bolo vymenené prívodné potrubie chladenia fázového potrubia. Súbežne prebiehala oprava dopravných trás pre dávkovanie prísad a na odprašovacej stanici EOP bola na elevátore vymenená prevodovka pohonu pásu. Na panvovej peci (LF) boli vymenené tlačníky (upínajú elektródy) a aj nerezová násypka prísad.

Vymenený oscilačný stôl na druhom prúde.

Na zariadení plynulého odlievania bola kľúčová výmena oscilačného stola na druhom prúde, kde sme vymenili i pripojovacie hadice chladenia, taktiež aj poškodené potrubie zo sekundárnej komory, vodiaci valec druhej zóny a hriadeľ odsunovača v expedičnej hale.

Na liacom prúde č. 1 sme preventívne vymenili ťažno-rovnacie stolice. Zdemontované stolice následne prejdú generálkou a pripravíme ich na ďalšiu periodickú výmenu počas strednej opravy, plánovanú v apríli.

Pracovníci elektroúdržby doplnili z dôvodu zvýšenia bezpečnosti signalizáciu chodu otočného stojana hlavnej panvy.

Ďalšia oprava v apríli

Na strategickom liacom žeriave č. 234 sa uskutočnila výmena zdvihových lán, opravené boli kladky na traverze a jeden zo štyroch motorov zdvihu a tiež brzda pomocného zdvihu.

Je to len krátke zhrnutie časti vykonaných prác, ktoré sa nám podarilo ukončiť v požadovanom termíne a zabezpečiť chod výroby oceliarne.

Ďalšia stredná oprava je plánovaná počas apríla tohto roku a už teraz zaisťujeme potrebné náhradné diely a kontrahujeme externé firmy, aby sme zabezpečili výkony pre plánované opravárenské práce.

Verím, že zariadenia budú pracovať bezchybne, a to aj vďaka dobre fungujúcej preventívnej údržbe.

Na záver by som sa chcel poďakovať za dobre odvedenú prácu všetkým zamestnancom, ktorí sa na týchto opravách podieľali.