Miriam Pindiaková: Uchádzači o štúdium v našej škole oceňujú množstvo benefitov

Našu školu si pozreli žiaci deviatych ročníkov už počas Dňa otvorených dverí. Foto: archív

V Súkromnej spojenej škole Železiarne Podbrezová sa v uplynulých dňoch uskutočnili prijímacie skúšky budúcich absolventov deviatych ročníkov základných škôl. O štúdium v Podbrezovej prejavili záujem nielen žiaci z regiónu, ale aj zo širšieho okolia.

O priebehu skúšok, ale aj o vedomostiach uchádzačov a ďalších témach sme sa rozprávali s Miriam Pindiakovou, riaditeľkou školy.

Koľko absolventov základných škôl prejavilo záujem študovať v našej škole v budúcom školskom roku?

– Do prijímacieho konania sa pre organizačnú zložku Súkromná stredná odborná škola hutnícka Železiarne Podbrezová prihlásilo celkovo 126 uchádzačov. Študovať v Súkromnom gymnáziu Železiarne Podbrezová prejavilo záujem 96 žiakov. Uvedené počty sa týkali prvého kola prijímacích skúšok, ktoré sa uskutočnilo v dvoch termínoch – 2. a 9. mája s tým, že viacero žiakov deviateho ročníka malo k nám prihlášku na oba termíny. Rozdiel bol len vo voľbe odboru, respektíve jeho profilácie.

Ako prebiehali prijímacie pohovory? Čo museli záujemcovia absolvovať?

– U nás v škole sa prijímacie skúšky, aj vďaka našim šikovným a zručným pedagógom, konali elektronicky. Žiakom boli zadané testy z profilových predmetov slovenského jazyka a literatúry a matematiky. Ich úlohou bolo v stanovenom čase tieto testy vypracovať.

Aké vedomosti preukázali uchádzači?

– Dopady dištančného vzdelávania sa vo vedomostiach žiakov prejavujú a ešte sa aj niekoľko rokov budú. Tomu, jednoducho, nezabránime. Je len na nás, ako sa s tým popasujeme a akým spôsobom dokážeme dobehnúť učivo zo základných škôl. Čo sa týka vedomostí, je to ťažké zovšeobecniť. Sú žiaci veľmi šikovní, ale aj priemerní. V tomto školskom roku máme aj dvoch žiakov, ktorých sme na gymnázium prijali bez prijímacích skúšok, pretože napísali Monitor 9 z oboch profilových predmetov nad 90 percent.

Koľko žiakov plánujete prijať v školskom roku 2023/2024?

– Čo sa týka odbornej školy, nemáme problém s prijatím všetkých uchádzačov, ktorí splnia podmienky prijímacieho konania. Odborná škola je podnikovou školou a nemá obmedzený počet žiakov, ktorých môžeme prijať. Iná situácia je v druhej organizačnej zložke – gymnáziu. Banskobystrický samosprávny kraj nám určil maximálny počet žiakov, ktorých môžeme prijať, na číslo 40. Záujem o štúdium v škole je väčší a žiaľ, nie všetkých budeme môcť prijať.

Záujem o remeslá všeobecne na Slovensku klesá. Pociťujete aj vy tento trend?

– Áno, vnímam to tak aj ja. Nie pre každého sú remeslá a manuálna práca populárne. Preto sa snažíme v rámci náborovej činnosti spropagovať nami ponúkané učebné a študijné odbory čo najvýstižnejšie. Zároveň chceme žiakom priblížiť dané profesie najmä z pohľadu uplatnenia v praxi, prípadne ďalšom vysokoškolskom štúdiu.

Hlásia sa aj žiaci, ktorí nie sú z nášho regiónu?

– Záujem o štúdium v našich školách majú uchádzači nielen z nášho okresu, ale aj z rôznych častí Slovenska. Napríklad z Banskej Bystrice, Tisovca, Hnúšte, Revúcej, Jelšavy, Rožňavy, Lendaku, Prievidze a iných. Túto skupinku tvoria predovšetkým žiaci – športovci, čiže futbalisti, golfisti, biatlonisti, hokejisti a podobne.

Akým spôsobom sa snažíte prilákať žiakov do Podbrezovej?

– Aj vďaka podpore zriaďovateľa sa v maximálnej miere snažíme o modernizáciu priestorov, ale aj materiálneho a technického vybavenia vzdelávacieho procesu. V súčasnosti prebieha rozsiahla a kompletná rekonštrukcia interiéru a exteriéru. Škola sa odeje do nových šiat. Osobne si myslím, že najväčšiu reklamu nám robia samotní žiaci, absolventi a spokojní rodičia. Pokiaľ škola splní ich očakávania, pripraví ich do života, je to pre nás najlepšia reklama. Obe školy, aktivity, úspechy žiakov a pedagógov, ktorými počas školského roka žijeme, propagujeme aj prostredníctvom sociálnych sietí Facebook a Instagram.

Aká je spolupráca so základnými školami v regióne?

– Spolupráca zo základnými školami a ich výchovnými poradcami je na veľmi dobrej úrovni. Po predchádzajúcom dvojročnom covidovom období máme opäť možnosti, aj vďaka ústretovosti riaditeľov jednotlivých základných škôl, stretnúť sa so žiakmi 8. a 9. ročníkov, za čo im patrí moje poďakovanie.

Aké sú hlavné aspekty, pre ktoré si mladí vyberajú našu školu?

– Naše školy, v porovnaní s inými strednými školami, ponúkajú žiakom množstvo benefitov. Moderné a bezpečné prostredie na vzdelávanie a voľnočasové aktivity, oddychovú zónu, bezplatný školský autobus a notebooky pre žiakov gymnázia študujúcich v profilácii informatika a STEAM, školskú rovnošatu, podnikové štipendium, prospechové štipendium, ubytovanie v školskom internáte a mnoho ďalších výhod.