V čísle 3 dvojtýždenníka podbrezovan nájdete:

Čo znamená zaradenie nemocnice v Brezne do najnižšej kategórie?

Nemocnica v Brezne, napriek rôznym prekážkam, neustále zvyšuje kvalitu poskytovaných služieb. V minulom mesiaci, za prítomnosti Vladimíra Sotáka, predsedu Predstavenstva a generálneho riaditeľa ŽP a.s., Tomáša Abela, primátora mesta Brezno, Ondreja Luntera, predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja a vedenia nemocnice, boli do užívania odovzdané ďalšie nové sanitné vozidlá. Foto: NsP Brezno

O rozhodnutí Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (MZSR) zaradiť Nemocnicu s poliklinikou (NsP) v Brezne do najnižšej úrovne sme písali v predošlom vydaní novín Podbrezovan. Proti tomuto kroku sa ohradilo vedenie nemocnice, Banskobystrický samosprávny kraj a aj zriaďovatelia – mesto Brezno a akciová spoločnosť Železiarne Podbrezová. Spustili petíciu za zachovanie nemocnice v celom jej doterajšom rozsahu poskytovaných zdravotníckych činností a za jej zaradenie do siete kategorizovaných nemocníc II. úrovne. Všetci spoločne bojujeme o to, aby ministerstvo prehodnotilo svoj zámer a nemocnica v Brezne zostala na súčasnej úrovni.

Ešte podrobnejšie sme sa na problematiku pozreli s Karolom Vojtkom, zástupcom riaditeľa a hovorcom NsP Brezno.

Medializovaná informácia o zaradení breznianskej nemocnice do najnižšej úrovne vyvolala, pochopiteľne, negatívne reakcie. Skúste bližšie vysvetliť, čo to presne znamená.

– Podmienené zaradenie našej nemocnice do najnižšej úrovne znamená, že nám bol stanovený len jeden povinný medicínsky program, a to nefrologický. Zároveň môžeme požiadať o 32 doplnkových a 18 nepovinných. Pre porovnanie, nemocnice, ktoré sa dostali do druhej úrovne, majú určených až 43 povinných programov, pričom môžu požiadať až o 61 doplnkových a osem nepovinných.

Čo znamenajú jednotlivé programy?

– Medicínsky program je zoskupenie vecne súvisiacich medicínskych služieb, môže mať rôzne úrovne, od najnižšej I. po najvyššiu V. a rozdeľuje sa na povinný, nepovinný a doplnkový program. Povinný je taký, ktorý nemocnica musí vykonávať. Nepovinný môže, ale nemusí. Spomínal som tiež doplnkový, čo znamená, že ak nemocnica chce, môže ho robiť. Avšak, v porovnaní s nepovinným, o jeho poskytovaní musí rozhodnúť MZSR. Pri povinných a doplnkových programoch schválených MZSR by nemali byť problémy s ich zazmluvnením zo strany zdravotných poisťovní. Pri nepovinných to neplatí a poisťovne nebudú povinné tieto programy zazmluvniť. Povinné programy sú najlepším garantom toho, že rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti danou nemocnicou zostane zachovaný. S tým budú aj jednotlivé zdravotné výkony náležite finančne ohodnotené a podporovaný bude ich ďalší rozvoj ako aj rozvoj samotného programu.

A čo nepovinné programy?

– Pri nich nie je garantované nič. A o doplnkové programy musí nemocnica požiadať ministerstvo. To ich môže, ale nemusí schváliť. Nemocnica musí pritom spĺňať a zdokladovať podmienky pre riadne poskytovanie doplnkového programu.

O koľko doplnkových a nepovinných programov by sa uchádzala NsP Brezno?

– Ako som spomínal v úvode, máme možnosť požiadať o 32 doplnkových a 18 nepovinných programov. Ich úroveň sa pohybuje od I. po III. Avšak, vzhľadom na súčasný rozsah nami poskytovanej zdravotnej starostlivosti, reálne môžeme požiadať z ponúkaného spektra programov len o 17 doplnkových a dva nepovinné. Niektoré programy, ktoré teraz realizujeme, nám neboli ponúknuté, respektíve, bola nám ponúknutá len nižšia úroveň týchto  programov. Napríklad, namiesto II. úrovne máme možnosť uchádzať sa v danom programe len o I. úroveň, teda niektoré súčasné zdravotné výkony by sme po kategorizácii nemohli robiť. Teda už teraz je jasné, že pri súčasnej kategorizácii našej nemocnice by došlo k obmedzeniu jej činnosti.

Rozhodnutie o preradení NsP Brezno prišlo v závere roka. Aké kroky ste podnikli bezprostredne po vyhlásení ministerstva?

– Tvrdíme a stojíme si za tým, že pre ďalšie fungovanie nemocnice, najmä z dlhodobého hľadiska, je dôležité, do ktorej úrovne bude zaradená. Aj naša ľudová múdrosť hovorí: „Po akej ceste ideš, tak tam prídeš.“ Sme na križovatke. Ministerstvo nás posiela smerom k I. úrovni. My, na základe objektívnych dôvodov a podrobného vyhodnotenia mnohých relevantných skutočností, chceme ísť smerom k II. úrovni, kde naša nemocnica podľa nás aj patrí. MZSR sme hneď na začiatku roka poslali žiadosť o preradenie do II. úrovne, kde sme podrobne rozpísali všetky objektívne dôvody podporujúce túto našu požiadavku.

Čo ak ministerstvo nevyhovie?

– Od roku 2024 by bolo ohrozené poskytovanie viacerých programov v príslušnej úrovni, ktoré v súčasnosti realizujeme. Konkrétne ide o gynekologický, popáleninový, infektologický, program cievnej chirurgie, nevaskulárnych intervencií, klinickej onkológie a program kože, podkožia a prsníka.

Medzi verejnosťou sa objavili aj šumy o zatvorení nemocnice. Ide však o mylnú a zavádzajúcu správu…

– Určite nehrozí, že by bola naša nemocnica zatvorená alebo že by došlo v krátkodobom období k zatvoreniu dotknutých pracovísk. Avšak, z dlhodobého hľadiska určite hrozí, že sa nami poskytovaný rozsah zdravotnej starostlivosti zúži a časom sa niektoré pracoviská stanú nadbytočnými alebo neudržateľnými.

Podstatnú úlohu pri kategorizácii zohráva vzdialenosť a tým aj dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Vysvetlite podrobnejšie, čo brali zástupcovia ministerstva do úvahy.

– Pri zaradení našej nemocnice v Brezne do príslušnej kategórie zohráva najdôležitejšiu úlohu faktor geografickej dostupnosti, pre ktorý by nemala byť zaradená do I., ale do II. úrovne. S cieľom vyhnúť sa porušeniu platnej právnej úpravy sme si dovolili MZSR upozorniť, že v zmysle § 8 ods. 8 zákona č. 540/2021 Z. z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, sa má naša nemocnica, vzhľadom na faktor času dojazdu, zaradiť do siete nemocníc II. úrovne.

Predmetné zákonné ustanovenie uvádza: „Ak by sieť nemocníc II. úrovne vytvorená podľa odsekov 5 až 7 viedla k tomu, že by čas dojazdu pre niektorý okres presiahol 45 minút, tak sa do siete nemocníc II. úrovne zaradí aj nemocnica, ktorá má počet poistencov v spádovom území menej ako 75 000 poistencov a ktorej zaradením klesne čas dojazdu v tomto okrese pod 45 minút.“ Na základe predmetného ustanovenia by mala byť práve naša nemocnica v súlade so zákonom zaradená do II. úrovne nemocníc.

V danej veci sme už komunikovali so zástupcami MZSR, avšak našim vecným pripomienkam nevyhoveli a bez náležitých výpočtov uviedli, že geografická dostupnosť nášho okresu je 34,84 minút.

Ako prišli na toto číslo?

– Pre výpočet bol údajne použitý vážený priemer dojazdových časov všetkých obcí v okrese Brezno do najbližšej nemocnice II. úrovne. Dojazdové časy obcí sú vážené počtom obyvateľov. Predmetný výpočet je však podľa nás nesprávny. Okres Brezno má 30 sídel, z ktorých až 17 obcí s počtom obyvateľov viac ako 23-tisíc má čas dojazdu do nemocnice II. alebo vyššej úrovne cez 45 minút. Hovorím o prípade, ak by naša nemocnica nebola nemocnicou II. úrovne. Avšak, v niektorých prípadoch by bol čas dojazdu viac ako jednu hodinu.

Spomeniete aj konkrétne obce?

– Ide o obce Čierny Balog, Polomka, Heľpa, Závadka nad Hronom, Pohorelá, Pohronská Polhora, Šumiac, Michalová, Beňuš, Bacúch, Braväcovo, Vaľkovňa, Osrblie, Lom nad Rimavicou, Sihla, Drábsko a Jarabá. Je to absolútna väčšina územia okresu Brezno, ktorý patrí medzi najväčšie na Slovensku.

Na januárovej tlačovej konferencii, kde ste spolu s kolegami a zriaďovateľmi avizovali spustenie petície, bolo spomenuté, že v zime by bol čas ešte dlhší.

– V zimnom období presahuje čas dojazdu z Brezna do Banskej Bystrice hranicu 45 minút, a to nerátam dopravné zápchy. Taktiež je rozdiel dostať sa na východný okraj Banskej Bystrice a prísť priamo do areálu Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta. O zlej prechodnosti smerom na sever, kde je najbližšia nemocnica príslušnej úrovne v Poprade alebo na juh do Rimavskej Soboty, ani nehovorím. Napríklad, obyvatelia Telgártu, najvýchodnejšej obce nášho okresu, sa v zimnom období do Popradu cez horský prechod Vernár neraz ani nedostanú alebo dostanú s výrazným časovým zdržaním.

Taktiež bolo spomenuté, že nemocnica v Banskej Bystrici nemusí kapacitne nápor pacientov zvládať…

– Ministerstvo sme upozornili, že nemocnica v Banskej Bystrici bude mať problém kapacitne plniť úlohy regionálnej nemocnice. A to kvôli prichádzajúcim pacientom z nášho okresu. Z toho dôvodu sú naši obyvatelia, v porovnaní s obyvateľmi okresov Zvolen či Rimavská Sobota, kde sú nemocnice druhej úrovne, diskriminovaní. Zo skúseností vieme, že neraz sú pacienti z nášho okresu preložení z Banskej Bystrice do našej nemocnice, ktorá je ich spádovou nemocnicou. Spomenúť musím aj zimnú lyžiarsku a letnú turistickú sezónu. V našom regióne sa v spomenutom období nachádza oveľa viac ľudí. To znamená, že váženie dojazdových časov počtom obyvateľov nie je pre daný výpočet geografickej dostupnosti reprezentatívne.

Čo by preradenie znamenalo pre lekárov? Hrozil by ich masívny odchod z NsP Brezno?

– Zaradenie našej nemocnice do I. alebo II. úrovne má vplyv na mnohé faktory, niektoré s reálnymi negatívnymi následkami pre obyvateľov regiónu, ktoré sa dostavia až po uplynutí niekoľkých rokov. Jedným je aj faktor udržania si a zároveň príchodu nového skúseného lekárskeho personálu do našej nemocnice. Je všeobecne známe, že absolventi, ale aj skúsení lekári či sestry, sa radšej zamestnávajú v nemocniciach vyššej úrovne, kde môžu vo väčšom rozsahu aj odborne rásť, vzhľadom na vyššiu zložitosť poskytovaných výkonov. Zároveň veľmi dobre vieme, ako ťažko sa získava nový zdravotnícky personál do vzdialenejších lokalít Slovenska. Naším, podľa nás nesprávnym a nezákonným zaradením do I. úrovne nemocníc, by to bolo ešte ťažšie a rozsah v súčasnosti poskytovaných zdravotných výkonov by sme si z dôvodu nedostatku zdravotníckeho personálu neudržali. Čo by malo opäť negatívny vplyv na obyvateľov nášho regiónu.

Evidujete zvýšený záujem o vašich lekárov a zdravotnícky personál už v tomto období?

– Záujem o náš personál je už roky. Platí to však aj opačne. Uvedomujeme si, že naša nemocnica má prichádzajúcemu personálu čo ponúknuť. Vždy sa potešíme, keď k nám príde lekár alebo sestra z vyššieho pracoviska a najmä keď časom konštatuje, že je v našej nemocnici skutočne spokojný alebo spokojná. Veríme, že NsP Brezno bude zaradená do II. úrovne nemocníc v súlade s platnou legislatívou. Práve tento moment bude podľa nás rozhodujúci, vďaka ktorému sa nám podarí personálnu situáciu trvalejšie zastabilizovať.

Pociťujete medzi personálom, ale aj pacientmi zvýšené napätie, možno aj hnev? Alebo skôr odhodlanie bojovať za udržanie súčasného stavu nemocnice?

– Určite je to odhodlanie. Vedenie nemocnice, personál, ale i každý obyvateľ regiónu, ktorému záleží na rozvoji miesta, kde žije, je pripravený o našu spravodlivú kategorizáciu do II. úrovne nemocníc zabojovať.

Veríme však vo víťazstvo práva i zdravého rozumu, že naša požiadavka bude náležite vypočutá. Vonkoncom nešírime nejaké poplašné správy o rušení nemocnice alebo jej oddelení. Len sme sa ako poctivo pracujúci ľudia, pohybujúci sa v sektore zdravotníctva, pozreli pár rokov dopredu.

Chceme, aby sa súčasné reformy slovenského zdravotníctva zrealizovali, avšak s naším spravodlivým zaradením do siete II. úrovne nemocníc tak, ako o tom hovorí aj samotný zákon, vďaka ktorému sa súčasná reforma zdravotníctva realizuje.

Nemocnica v Brezne, napriek mnohým prekážkam, neustále napreduje a aj vďaka zriaďovateľom zvyšuje kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Aké investície sa vám podarili v predošlom období?

– Nemocnica pôsobí v okrese Brezno a v priľahlých regiónoch v rôznych právnych formách už 48 rokov a počas tejto doby si vybudovala významné miesto v poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Napriek obmedzeným finančným zdrojom v slovenskom zdravotníctve sme v predchádzajúcich rokoch zrealizovali niekoľko významných investícií do zdravotníckej infraštruktúry. Spomeniem rekonštrukciu plochých striech, výmenu okien, zateplenie obvodového plášťa budov. Za nové sme vymenili tri hlavné nemocničné výťahy, zrekonštruovalo sa pracovisko jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Z eurofondov IROP sa v rokoch 2019-2021 zrekonštruoval urgentný príjem, centrálne operačné sály, oddelenie centrálnej sterilizácie, oddelenie klinickej mikrobiológie, niektoré ambulantné pracoviská. Taktiež bola vybudovaná nová plynová kotolňa a vzduchotechnika rekonštruovaných častí nemocnice. Investície z tohto zdroja presiahli osem miliónov eur. Z disponibilných zdrojov boli zakúpené viaceré medicínske prístroje, informačné technológie a ďalšie potrebné zdravotnícke vybavenie. 

V januári, pred spustením petície, ste slávnostne dali do užívania nové sanitné vozidlá.

– Minulý rok sme z eurofondov v hodnote takmer jedného milióna eur zakúpili pre nemocničnú záchrannú zdravotnú službu šesť nových sanitných motorových vozidiel. Bola to významná investícia, no okrem toho sme z vlastných finančných prostriedkov v nemocničnej poliklinike vymenili stúpačky a zrekonštruovali sociálne zariadenia na jej troch poschodiach. V tomto roku chceme pokračovať a zrekonštruovať sociálne zariadenia aj vo zvyšných poschodiach. V nemocnici bolo taktiež vybudované nové pracovisko magnetickej rezonancie. Bez pomoci zriaďovateľov – mesta Brezna a Železiarní Podbrezová a.s., by sme dnes ťažko napredovali.

Spomínate rekonštrukcie, opravy, nové sanitné vozidlá. Ako je to s prístrojovým vybavením?

– Aj v tomto smere sa snažíme neustále posúvať. Z prístrojového vybavenia pribudol videolaryngoskop, laparoskopická veža s príslušenstvom, kolposkop, hysteroskop, 4K videoprocesor a koagulačná jednotka, mobilný operačný stôl, rôzne druhy lôžok a množstvo iného menšieho nemocničného vybavenia.

Sme vďační a vážime si, že v našom regióne môžeme prevádzkovať čoraz lepšie materiálno-technicky vybavenú nemocnicu. Tá patrí do pevnej siete poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti s urgentným príjmom I. typu. V rámci svojho regionálneho charakteru sa zaraďuje medzi centrá poskytujúce nepretržitú intravenóznu trombolýzu u pacientov s diagnózou náhlej cievnej mozgovej príhody, pričom za liečbu tohto ochorenia sme od Eso Angels Awards získali aj diamantovú plaketu. Z hľadiska poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti je blízkosť našej nemocnice v súčasnom rozsahu poskytovaných zdravotných výkonov a služieb k obyvateľom nášho regiónu jednoznačným prínosom.