Zálohujeme PET fľaše a plechovky

 

Od 1. januára začalo Slovensko zálohovať PET fľaše a plechovky. Zálohový systém je moderný prostriedok rozšírenej zodpovednosti výrobcov, ktorý prostredníctvom zberu jednorazových nápojových obalov zapája všetkých do boja s voľne pohodeným odpadom a mobilizuje k ochrane životného prostredia. Vo viacerých európskych krajinách zálohujú PET fľaše a plechovky už roky, prvé zálohovacie systémy vznikli už v roku 1989 vo Švédsku a na Islande.

Prečo Slovensko zálohuje?

Zálohovanie je nástroj, ktorý dokáže množstvo vyzbieraných plastových fliaš a plechoviek zvýšiť aj na viac ako 90 percent a prispieva tiež k zníženiu množstva voľne pohodeného odpadu v prírode. PET fľaše a plechovky nie sú zbytočný odpad. Sú to cenné materiály, ktorých recyklácia má zmysel.

Slovensko sa zaviazalo zvýšiť aktuálne množstvo zberu nápojových obalov zo 60 na 90 percent v roku 2025. Vybralo si zálohový systém, ktorý spája úsilie výrobcov, obchodníkov, spotrebiteľov a štátu v zastúpení Ministerstva životného prostredia SR. Zálohovanie dáva šancu vyzbierať viac materiálu vyššej kvality na recykláciu a jeho opätovné využitie v nových obaloch, znížiť voľne pohodený odpad a šetriť tak prírodné zdroje.

Iba označené PET fľaše či plechovky

Aby ste sa zapojili, stačí po nákupe vrátiť fľašky alebo plechovky na označenom odbernom mieste, väčšinou v obchode. Obchody odoberajú zálohované obaly cez zálohomaty a v menšej predajni pomocou ručného skenera, napríklad pri pokladni. Bez ohľadu na to, kde ste nápoj kúpili, môžete ho vrátiť na ktoromkoľvek odbernom mieste. Podobne, ako keď v súčasnosti vraciate sklenené fľaše.

Značku „Z“ hľadajte na vratných obalochDôležitou informáciou je, že všetky obaly zatiaľ nehromaďte. Záloh sa bude vyplácať iba za obaly, za ktoré záloh zaplatíte. Nápojové obaly budú označené symbolom „Z“ a textom „ZÁLOHOVANÉ“. Do obehu sa dostali až po 1. januári 2022. Obaly bez označenia grafickým symbolom „Z“ a textom „ZÁLOHOVANÉ“ je potrebné vyhodiť stlačené do žltej nádoby na triedený zber, rovnako ako doteraz.

Výška zálohu je 15 eurocentov rovnako pre plastové fľaše aj plechovky. Výška zálohu je určená tak, aby príliš nezaťažila vašu peňaženku a zároveň bola dostatočne motivujúca. Dostanete ju po vrátení obalu na odberné miesto. Zálohomat alebo predavačka vám vydá potvrdenku s výškou zálohov za obaly, ktoré ste vrátili a tie si následne uplatníte na pokladni rovnakej predajne.

Zálohujú sa všetky jednorazové plastové fľaše a plechovky od nápojov s objemom 0,1 až 3 litre vrátane. Zálohujú sa jednorazové plastové fľaše a plechovky nápojov, ako sú minerálne vody, sladené nápoje, ovocné šťavy, ľadové čaje, energetické nápoje, pivo, víno či miešané alkoholické nápoje. Nezálohujú sa obaly z mlieka, nápojov s obsahom mlieka, sirupov a alkoholických nápojov s obsahom alkoholu viac ako 15 percent.

Mnohým z vás možno napadla otázka, čo sa stane, ak obal vyhodíte do žltej nádoby na triedený zber. Ak zálohovaný obal vyhodíte do separovaného odpadu, prídete o záloh. Z hľadiska triedenia odpadu to nie je chyba, ale stratí sa tak možnosť výroby rovnakého obalu za menšej spotreby energie.

 

Ako funguje zálohový systém?

 

Čo sa stane s nevyzbieranými zálohami?

Zálohový systém je férový a transparentný. Zapája výrobcov, obchodníkov a spotrebiteľov do boja proti voľne pohodenému odpadu, všetko pod dohľadom Ministerstva životného prostredia SR. V prípade, že sa spotrebiteľ nezachová zodpovedne a nevráti obal na odbernom mieste, tak záloh, ktorý si neuplatní, sa v súlade s princípom „znečisťovateľ platí“ stáva príjmom zálohového systému. Správca zálohového systému je neziskovou organizáciou a na základe zákona je povinný akýkoľvek prebytok hospodárenia použiť výlučne na rozvoj a vylepšovanie systému zálohovania.

Ilustračné foto: pexels.comKaždý obal v zálohovom systéme je evidovaný a vysledovateľný od momentu uvedenia na trh až po recykláciu a jeho využitie pri výrobe nových obalov. Funguje to vo všetkých krajinách, kde zálohový systém existuje, preto sa všetky vyzbierané nápojové obaly preukázateľne recyklujú a môžu byť využité aj na výrobu nových obalov. Sú to cenné materiály, ktoré nemajú končiť v prírode či v spaľovni. Dajú sa z nich vyrábať nové obaly na rovnaký účel a šetriť tak prírodné zdroje.

Zálohový systém je riešením, ktoré má zabrániť aj tomu, aby sa plastové fľaše a plechovky vyskytovali voľne pohodené v prírode. V krajinách, kde zálohovanie zaviedli, kleslo množstvo voľne pohodených nápojových obalov o 95 percent. Zároveň je však rovnako potrebné myslieť na vyčistenie Slovenska od obalov pohodených v krajine už dnes. Pre tento problém sú plánované ďalšie projekty v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia a ďalšími zainteresovanými stranami.

Záloh alebo záloha?

Na záver sme si pre vás pripravili ešte jazykové okienko ohľadom slova záloh. Viacerí ste možno netušili, že práve pojem záloh je v tomto prípade správny a nie záloha, čo používame určite vo väčšej miere. Záloh je vec, ktorá sa majiteľovi vráti po splnení istých podmienok, kým záloha je množstvo niečoho určené na použitie v prípade potreby; takisto môžeme zálohu charakterizovať ako skupinu osôb pripravených na istú činnosť v prípade potreby.