Prvý polrok vo výrobe bol veľmi náročný, ale úspešný

Vo valcovni bezšvíkových rúr sme za prvých šesť mesiacov prekročili plán výroby o 2 001 ton. Foto: M. Gončár

Plánované výrobné úlohy na prvý polrok 2022 sme v Železiarňach Podbrezová a.s. splnili a prekročili vo všetkých výrobných prevádzkarňach. Všetky hlavné výrobné prevádzkarne boli zákazkovo naplnené na sto percent. Toto obdobie bolo ale veľmi negatívne poznačené nárastom cien elektrickej energie, zemného plynu a oceľového šrotu. Pre lepšiu predstavu – elektrická energia od januára do júna vzrástla o 240 percent, zemný plyn o 250 a oceľový šrot za prvý štvrťrok o 35 percent. Obchodný úsek musel v tomto hektickom období vyvinúť enormné úsilie, aby sa tento obrovský nárast energií a vstupných surovín zohľadnil v cenách našich výrobkov.

V oceliarni sme finančný plán za prvých šesť mesiacov prekročili o 10 364 ton. Objem výroby kontinuálne odlievaných blokov na predaj sme prekročili o 3 439 ton a pre vnútropodnikovú spotrebu o 6 925 ton. Veľmi dobre môžeme hodnotiť aj vývoj výrobných prestojov. Za prvý polrok 2022 boli výrobné prestoje na úrovni 12,525 percenta, čo je v porovnaní s plánom podkročenie o 0,17 percenta. V prvom polroku 2022 bolo v oceliarni, v spolupráci s naším ŽP Výskumno-vývojovým centrom, zrealizovaných niekoľko technologických zmien a inovácií. V súvislosti s vysokými cenami šrotu, surového železa a rizikom ich nedostatku na trhu sme odskúšali, v rámci výskumnej úlohy, využiť ako vstupnú surovinu pri výrobe ocele v elektrickej oblúkovej peci HBI brikety (hot briquetted iron).

Tento materiál sa vyrába lisovaním za tepla z DRI, čo je zemným plynom alebo uhlím priamo redukovaná železná ruda. Potrebovali sme odskúšať, aké množstvo HBI môžeme použiť pri výrobe ocele v jednej tavbe, pričom by sme šetrili najskôr železo a následne oceľový šrot. Touto výskumnou úlohou sme zistili, že v prípade potreby nám HBI dokáže nahradiť železo, ale oceľový šrot len veľmi obmedzene.

Spolupráca s univerzitou

Ďalšie výskumné úlohy boli zamerané na šetrenie kusového antracitu náhradou za koks, úpravu dávkovania a šetrenie napeňovadla v EAF, za podmienky nezmenenej kvalitne napenenej trosky. Skúšobne sme pre externého odberateľa vyrobili pre nás novú akosť ocele 31CrMoV9. V oceliarni sme aj v prvom polroku 2022, v oblasti žiaruvzdornej keramiky, pokračovali v intenzívnej spolupráci s dcérskou spoločnosťou ŽIAROMAT a.s. Kalinovo. Aj naďalej spolupracujeme s Fakultou metalurgie, materiálov a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach v riešení problematiky výskumu a vývoja v oblasti žiaruvzdornej keramiky, ale aj pri zvyšovaní kvality ocele štúdiom procesov prúdenia v medzipanve pomocou vodného modelu.

Plán prekročili aj vo valcovni

Vo valcovni bezšvíkových rúr sme za prvých šesť mesiacov prekročili plán výroby o 2 001 ton. Objem výroby valcovaných rúr na predaj sme prekročili o 840 ton, objem výroby vstupných polotovarov pre výrobu presných rúr a oblúkov o 1 161 ton. Pozitívne môžeme hodnotiť aj vývoj dosiahnutej predváhy pri výrobe valcovaných rúr. Za prvý polrok 2022 sme predváhu podkročili približne o 0,7 kilogramu na tonu. Naopak, stanovený limit výrobných prestojov vo valcovni rúr sme prekročili približne o 2,3 percenta, a to predovšetkým z dôvodu prekročenia technologicky nutných prestojov a zvýšeného počtu prestavieb a zmien akostí ocele. V júni bola zrealizovaná pravidelná stredná oprava na technologických zariadeniach v prevádzkarni valcovňa rúr.

Pozitívne čísla aj v ťahárni

V sortimente presných rúr ťahaných za studena sme finančný plán prekročili za prvých šesť mesiacov o 660 ton. Plánovanú predváhu pri výrobe presných rúr sme za prvý polrok 2022 podkročili o 1,1 kilogramu na tonu. Z pohľadu rozdelenia presných rúr podľa účelu použitia bol nárast naplnenosti zákazkami vo väčšine hlavných výrobkových skupín ťahárne rúr. V sortimente galvanicky pozinkovaných rúr sme plánovaný objem výroby podkročili o 13 ton.

V sortimente presne delených a hydraulických rúr sme plánovaný objem výroby podkročili o 320 ton, čo bolo spôsobené útlmom výroby v automobilovom priemysle a tým aj zníženým dopytom po tomto sortimente našich výrobkov. V sortimente navarovacích oblúkov a redukcií sme za prvých šesť mesiacov prekročili plánovaný objem výroby o 48 ton, v porovnaní s objemom stanoveným vo finančnom pláne. V prevádzkarni ťaháreň rúr bola vybudovaná nová úpravárenská linka na spracovanie rúr do dĺžky až 20 metrov. Realizácia projektu bola jedinečná predovšetkým výrobným rozsahom a veľkosťou zariadenia. Ide o doposiaľ najväčšiu úpravárenskú linku v ťahárni rúr, kde bude možné spracovávať rúry dlhé od šiestich metrov až po výmenníkové s dĺžkou 20 metrov.

V prvom polroku sme zmodernizovali ťažnú stolicu 3-06, ktorú sme tiež vybavili automatickými deliacimi jednotkami. Okrem inovácie sa na stolici uskutočnila aj kompletná generálna oprava. Takto renovované zariadenia zvyšujú produktivitu práce na medzioperačnom delení a zároveň odbúravajú manipuláciu s materiálom, čím napomáhajú plynulosti materiálového toku vo výrobe.

Z uvedených výsledkov vidieť, že prvý polrok 2022 bol z pohľadu objemového plnenia výroby, realizovania výskumných úloh, inovácií a investícií veľmi úspešný. Za dosiahnutie týchto výsledkov ďakujem všetkým zamestnancom výrobného úseku a rovnako aj zamestnancom ŽP a.s.