V čísle 20 dvojtýždenníka podbrezovan nájdete:

Nemocnica v Brezne naďalej
zlepšuje kvalitu zdravotnej starostlivosti

Nemocnica s poliklinikou v Brezne, n.o., napriek náročnej situácii pokračuje v napredovaní. Foto: NsP Brezno

Rekonštrukcie, nákup sanitných vozidiel, ale aj boj s energetickou krízou či nedostatok zdravotníckeho personálu. Aj Nemocnica s poliklinikou (NsP) Brezno, n.o. zápasí s rôznymi problémami, podobne ako mnohé iné zariadenia na Slovensku. Napriek tomu sa jej vedenie, aj za pomoci partnerov a Železiarní Podbrezová a.s., neustále snaží zlepšovať kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, čo pacienti pociťujú v rôznych oblastiach.

O aktuálnom dianí sme sa rozprávali s Karolom Vojtkom, zástupcom riaditeľa a zároveň hovorcom NsP Brezno. 

Aká je aktuálna situácia v breznianskej nemocnici?

– Naša nemocnica v súčasnosti žije očakávaniami. Prvým je, ako pevne veríme, že bude zaradená medzi regionálne nemocnice, teda nemocnice II. úrovne. Hlavnými faktormi, ktorými sme naše zaradenie argumentovali aj Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky sú, že už teraz sme kompletnou a na viacerých úsekoch zrekonštruovanou regionálnou nemocnicou, ktorá v niektorých medicínskych oblastiach poskytuje zdravotnú starostlivosť i pacientom okolitých, predovšetkým južných okresov. Nemenej dôležitým faktorom je zachovanie dostupnosti zdravotnej starostlivosti do 30-45 minút od bydliska pacienta, čo by bez našej nemocnice nebolo možné.

Druhým očakávaním je, ako dúfame, že v krátkej dobe bude vyhlásená príslušná výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov v rámci mechanizmu obnovy a odolnosti. Do tejto výzvy by sme sa chceli zapojiť projektom rekonštrukcie viacerých častí nemocnice, vybudovaním nového fyziatricko-rehabilitačného oddelenia v priestoroch bývalej transfúznej stanice, zakúpením viacerých lekárskych prístrojov a informačných technológií, ako i vybudovaním nemocničnej fotovoltiky. V rámci fotovoltiky by sme na nemocničné strechy namontovali fotovoltické panely. Fotovoltická nadstavba v našej nemocnici by ušetrila približne 30 percent nákladov na elektrickú energiu (ročná úspora 400 megawatthodín z celkovej spotreby asi 1 200). V súčasnosti teda pracujeme na finalizovaní rozvojového plánu nemocnice na nasledujúce päťročné obdobie.

Pacienti a návštevníci nemocnice určite zaregistrovali aj pracovný ruch v priestoroch nemocničného zariadenia. Ktoré úseky, prípadne oddelenia prechádzajú obnovou?

– Nežijeme len očakávaniami, ale zároveň podnikáme všetky potrebné kroky smerujúce k poskytovaniu kvalitnej zdravotnej starostlivosti a služieb s ňou súvisiacich. Konkrétne, v súčasnosti z vlastných prostriedkov postupne rekonštruujeme poliklinické sociálne zariadenia, v rámci čoho došlo aj k výmene stúpačiek vody a kanalizácie, keďže pôvodné boli v havarijnom stave. Niektoré sociálne zariadenia sú priestorovo vhodne upravované pre osoby s pohybovým obmedzením, keďže v nich dochádza, okrem iných úprav, aj k rozšíreniu zárubní, kabínok a ich vnútorného priestoru.

Postupne obnovujeme aj ďalšie priestory, či už ide o vymaľovanie liečebne pre dlhodobo chorých, nedávnu rekonštrukciu priestorov jednodňovej zdravotnej starostlivosti, opravu chodieb a podobne. Nakoľko bola nemocnica odovzdaná do užívania v 70. rokoch minulého storočia, dozrel čas na rekonštrukciu všetkých jej súčastí, ktoré doteraz neboli obnovené. Jediným limitujúcim faktorom vynovenia celej nemocnice zostáva nedostatok finančných zdrojov. Avšak, s pomocou nemocničných partnerov, či už sú to Železiarne Podbrezová a.s. alebo mesto Brezno, môžeme realizovať aspoň potrebné čiastkové rekonštrukcie.

Pre zlepšenie zdravotnej starostlivosti ste zabezpečili aj nové sanitné vozidlá…

– Ide o súčasť projektu Technické vybavenie pre záchrannú zdravotnú službu NsP Brezno, n.o. V rámci neho nám budú v priebehu nasledujúcich týždňov z európskych zdrojov dodané nové sanitné motorové vozidlá v počte šesť kusov. Budú určené pre našu záchrannú zdravotnú službu, čím dôjde k zvýšeniu kvality i komfortu pri poskytovaní prednemocničnej neodkladnej zdravotnej starostlivosti.  

Zrejme najväčším problémom súčasnosti je energetická kríza, ktorá neobišla ani vás. O koľko sa zvýšili náklady na energie oproti minulému roku?

– Kríza na nás dolieha veľmi negatívne, a to aj vzhľadom k tomu, že naše zdravotníctvo je dlhodobo finančne poddimenzované a nemocnice mali nedostatok finančných zdrojov na plnenie všetkých zverených úloh aj pred energetickou krízou. Následkom toho bolo ich pravidelné zadlžovanie sa. Energetická kríza finančné problémy ešte viac prehĺbila. Keďže je nárast nákladov za energie, oproti rovnakému obdobiu minulého roka, v našej nemocnici viac ako 5,8-násobný, na strane našich nákladov máme výnosmi nepokrytú sumu v stovkách tisíc eur.

Náš odhad, vychádzajúci z doterajších nákladov a prognózy na zvyšné mesiace tohto roka je, že na kompenzáciu zvýšených nákladov za elektrickú energiu a zemný plyn by sme potrebovali za súčasný rok sumu presahujúcu milión eur.

Štát v danej oblasti, napriek viacerým prísľubom, doteraz neuskutočnil nijaké adekvátne kroky k riešeniu tejto situácie. Stále však veríme, že nenechá nemocnice ponechané samé na seba, poskytne im potrebnú finančnú pomoc a do budúcnosti cenu energií pre nemocnice, ktoré sú neraz aj subjekty hospodárskej mobilizácie, zastropuje, respektíve, zavedie iný obdobný nástroj stabilizácie finančnej situácie. 

Pociťujú v tejto súvislosti pacienti nejaké obmedzenia?

– Čo sa týka prevádzky, všetky naše činnosti zatiaľ realizujeme bez akýchkoľvek obmedzení tak, aby sme pacientom poskytli všetku potrebnú starostlivosť. Avšak, energetická kríza sa nám premieta do negatívneho hospodárskeho výsledku a do omeškania pri úhrade našich záväzkov.

Akými spôsobmi bojujete proti vysokým cenám?

– V súvislosti so znížením energetických nákladov sme prijali viaceré opatrenia. Napríklad, používame a ďalej zavádzame LED svetelné zdroje, senzorové spínače, regulujeme klimatizáciu, vzduchotechniku, kontrolujeme a odstraňujeme vykurovacie elektrické zdroje, v noci na vhodných miestach a vo vhodnom čase nezapíname verejné osvetlenie a robíme osvetu nemocničným pracovníkom.

Slovenské zdravotníctvo trpí nedostatkom odborného zdravotníckeho personálu. Aká je situácia v nemocnici v Brezne?

– Aj my stále bojujeme s nedostatkom zdravotníckeho personálu a radi prijmeme do našich radov ďalších lekárov a sestry. V tomto roku nás ale zároveň potešilo, že okrem zdravotníckych posíl z Ukrajiny si našu nemocnicu vybralo viacero lekárov – absolventov slovenských lekárskych fakúlt. Taktiež, v čoraz väčšej miere, náš nižší pomocný personál externe absolvuje zdravotnícke školy, po ukončení ktorých bude môcť robiť prácu sestier. V  rámci medicínskej oblasti vlievame veľké nádeje do rozvoja ďalšej nemocničnej operatívy v oblasti chirurgie, pod vedením primára Erika Wágnera a v oblasti gynekológie, pod vedením primára Martina Mičeja.

V krátkej dobe tiež plánujeme v plnom rozsahu (piatich a občasne až šiestich dní v týždni) spustiť operatívu jednodňovej zdravotnej starostlivosti, ktorá zatiaľ funguje v čiastočnom rozsahu. Vďaka patrí všetkým nemocničným zamestnancom, ktorí svoju prácu vykonávajú odborne a empaticky, a tak šíria v regióne svoje dobré meno, ako i dobré meno nemocnice.

Nedostatok lekárov pociťuje aj váš urgentný príjem. Ako táto skutočnosť ovplyvňuje jeho fungovanie?

– Z dôvodu výpadku lekárov v primárnej sfére stúpa počet pacientov ošetrených na našom urgentnom príjme, čím dochádza k dlhším čakacím dobám. Tiež sa pravidelne stretávame s agresivitou istej časti pacientov a ich sprevádzajúcich osôb, pričom niekedy sú tieto osoby aj pod vplyvom návykových látok. V nemocnici však máme zavedené pravidlo nulovej tolerancie agresívneho správania. Pri každom hrubom útoku na osobu zdravotníka, ktorý je pri výkone svojho povolania smerujúceho k záchrane života alebo ochrane zdravia chránenou osobou, sa privoláva polícia.

Absolútna väčšina pacientov i sprevádzajúcich osôb sa však správa slušne a dôstojne, za čo sme im vďační a veríme, že sa im z našej strany dostáva aj adekvátna pomoc pri ich zdravotných problémoch.