Našu spoločnosť čakajú ďalšie významné úlohy a investície

 

Nové svetlíky na streche haly ťahárne rúr.

Železiarne Podbrezová majú za sebou náročný rok 2021. Aj odbor technického a investičného rozvoja sa musel v predošlých dvanástich mesiacoch popasovať s rôznymi úlohami a prekážkami. Pri hodnotení roka nakoniec prevládajú pozitíva, no bez zvýšeného úsilia všetkých zamestnancov by výsledky priaznivé neboli. Rok sa však skončil a z nového ostáva už len zvyšných jedenásť mesiacov. Preto je dôležité poučiť sa z predošlého obdobia a do budúcnosti urobiť zmeny, aby reflektovali súčasnú situáciu a rozvíjali vízie.

Vedúci odboru technického a investičného rozvoja, Ing. Martin Sladký, MBA, priznal, že rok 2021 nebol pre ľudí jednoduchý nielen po pracovnej stránke, ale ani v širšej spoločnosti či v súkromí. „Napriek problémom, viac či menej súvisiacich s pandémiou, sme v odbore zvýšeným úsilím zvládli takmer všetky stanovené úlohy z investičného plánu. Niektoré sa končia začiatkom tohto roka. Napríklad modernizovaná ťažná stolica TS 3-06 bola odovzdaná v prevádzkarni ťaháreň rúr do skúšobnej prevádzky v mesiaci január,“ povedal M. Sladký.

Investície našej spoločnosti boli vlani smerované najmä do výrobných technologických zariadení prevádzkarní ťaháreň rúr a valcovňa rúr. Ako vysvetlil vedúci odboru, časť investícií bola určená do náhrady mazutového hospodárstva a generačnej výmeny kotlov v teplárni nového závodu, či zhodnoteniu turbíny a redukčnej prevodovky kogeneračnej jednotky prevádzkarne energetika.

„Pri implementácii opatrení z energetických auditov sme znižovali energetickú náročnosť v spoločnosti výmenou strešných svetlíkov na výrobných halách ťahárne rúr. Tiež sme zrekonštruovali osvetlenie s využitím LED svietidiel v halách rovnakej prevádzkarne a zmodernizovali výrobu stlačeného vzduchu novým turbokompresorom. Náš odbor zabezpečoval prípravu a realizáciu aj ostatných investičných technológií a stavieb, pričom v uplynulom roku realizoval opravy stavebného charakteru a od posledného kvartálu roku 2021 aj plnenie úloh nového oddelenia hospodárskej správy našej akciovej spoločnosti,“ doplnil.

Dôležité investičné zmeny

Vedenie Železiarní Podbrezová a.s. sa neustále snaží o technologické napredovanie. Dôležitosť investičných zmien je preto opodstatnená. Ciele v investovaní nám udávajú trendy vyvíjajúce sa v priemysle v posledných rokoch.

„Ťažiskom dlhodobého plánu na nasledovné roky je, popri obnove technologických zariadení, aj zvyšovanie úrovne automatizácie výrobných agregátov. Zvýšenie produktivity práce automatizovaním výrobných liniek by sa malo uplatniť predovšetkým v prevádzkarni ťaháreň rúr, v menšej miere aj v prevádzkarni energetika. Automatizáciou bude dosiahnuté zníženie počtu manipulácií, zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie efektívnosti výroby,“ načrtol M. Sladký.

Ďalšie technologické investície budú zamerané na obnovu strojných zariadení, manipulačnej techniky, dopravných prostriedkov, úsporu energií a kontinuálne zlepšovanie v oblasti kvality výroby. Stavebné investície budú súvisieť s realizáciou technologických investičných zámerov a samostatnou kapitolou sú stavebné opravy rôzneho charakteru pre udržanie chodu výrobných zariadení a objektov, čo však nie je zaradené v investíciách.

„Tradičnou zložkou investičného plánu budú naďalej každoročné položky zamerané na zvýšenie bezpečnosti pri práci, zlepšovanie ochrany pred požiarmi a environmentálne opatrenia. Verím, že budeme môcť realizovať všetky podstatné oblasti dlhodobého investičného plánu tak, aby akciová spoločnosť Železiarne Podbrezová bola konkurencieschopná aj v nasledujúcich dekádach 21. storočia,“ doplnil.

Pred podpisom

Investičný plán stále prechádza drobnými úpravami, no v najbližšom období dôjde k jeho podpisu. Vzíde z dlhodobého procesu, veď už v lete boli z odboru technického a investičného rozvoja oslovené výrobné a nevýrobné útvary v rámci spoločnosti pre sformulovanie a zaslanie požiadaviek jeho jednotlivých položiek.

„Pri tvorbe investičného plánu pre rok 2022 mal premiéru nový softvér plánovania a realizácie investícií, vyvinutý spoločnosťou ŽP Informatika s.r.o. Získané požiadavky do plánu sú konzultované a následne v našom odbore posudzované a roztriedené do kategórií podľa priorít, pričom sú zohľadňované viaceré kritériá. Investície musia byť efektívne a spĺňať nároky, ktoré som už spomenul. Musia zahŕňať viacročné rozpracované úlohy, pričom je nutné vtesnať sa do stanoveného požadovaného rozpočtu. Proces „ladenia“ investičného plánu trvá niekoľko mesiacov. Výstupom sú pracovné verzie, ktorých počet je pri súčasnom pláne už dvojciferný. Výraznou pomocou pri tvorbe pracovných verzií sú usmernenia oboch odborných riaditeľov technického a výrobného úseku. Finálna verzia bude schválená vo vedení našej spoločnosti v najbližších dňoch,“ vysvetlil.

Neočakáva ľahší rok

Pri predstavení výziev do budúcnosti neočakáva vedúci odboru technického a investičného rozvoja ľahší rok. Aby boli splnené všetky úlohy kladené na technicko-investičný odbor, od kolegov očakáva zodpovednosť a snahu svojim dielom pričiniť sa o výsledok.

„Našou úlohou bude, popri investíciách pre technologické zlepšenie vo výrobnom procese, aj zameranie sa na znižovanie energetickej náročnosti v našej spoločnosti. Konkrétne ciele pre rok 2022 nám stanoví v najbližších dňoch investičný plán, pričom už dnes pracujeme na zabezpečení viacerých kľúčových úloh, ktoré z neho vyplývajú,“ pokračoval M. Sladký a na záver doplnil: „Chcem sa poďakovať všetkým bývalým a súčasným kolegom a kolegyniam za vykonanú prácu a vzájomnú pomoc pri riešení úloh. Veľmi si to cením. Zároveň ďakujem za spoluprácu aj ostatným zamestnancom všetkých prevádzkarní a odborných útvarov. Želám im v dnešnej dobe potrebné zdravie a šťastie, aby sme aj v roku 2022 mohli ďalej pracovať v úspešnej firme a na konci roka mohli opäť bilancovať síce náročný, ale úspešný rok. Kolegom prajem pokojný a tvorivý kolektív, ktorý v spojení s usilovnosťou každého z nás prinesie výsledky. V súkromí im želám zasa tých správnych ľudí z rodiny a priateľov okolo seba.“