ŽP Informatika s.r.o. je úspešná aj v oblasti verejných obstarávaní

Jeden z dátových rozvádzačov inštalovaný v rámci rekonštrukcie optickej siete.
Foto: ŽP Informatika

Rok 2022 je turbulentný aj v spoločnosti ŽP Informatika s.r.o. Dcérska spoločnosť Železiarní Podbrezová a.s. realizovala v tomto roku viacero projektov, ale aktívna je aj v iných oblastiach. Ján Gaboň, generálny riaditeľ ŽP Informatika s.r.o., v rozhovore pre náš dvojtýždenník hodnotí predošlé mesiace.

Skúste na úvod zhodnotiť uplynulé mesiace vo vašej spoločnosti…

– Napriek všetkým nepriaznivým aktuálnym okolnostiam, prioritne nedostatkom dostupných kapacít IT špecialistov na trhu práce, môžeme konštatovať, že sa nám v hodnotiacom období podarilo dosiahnuť plánované hospodárske výsledky, rast portfólia nami poskytovaných služieb ako aj zabezpečenie bezporuchovej prevádzky všetkých kritických komponentov technickej infraštruktúry informačných systémov.

Na aké projekty ste sa najviac zameriavali?

– V rámci schváleného projekčného plánu na rok 2022 realizujeme projekty, ktoré sú viac inovačného charakteru. Prinášajú zmenu pohľadu na výstavbu aplikácie, ktorý sa zameriava najmä na proces prechádzajúci naprieč podnikom a na využívanie služieb kooperujúcich systémov.

Meníme pohľad na architektúru tak, aby bola flexibilná pri vzájomnej komunikácii a vystavovaní modulov. Tiež sa sústreďujeme na vyššiu úroveň automatizácie činností používateľov. Informačné systémy sú čoraz viac sofistikovanejšie so stále väčším počtom a rozsahom výpočtových algoritmov.

Keďže náročnosť neustále rastie, sú kladené aj vyššie nároky na analýzu, návrh architektúry, programovanie a prevádzkovanie. V celom tomto procese sa snažíme zjednodušovať život aj sebe. Znamená to, že popri vývoji a prevádzke aplikácií pracujeme aj na automatizácii nami zabezpečovaných činností.

V poslednom čase ide, napríklad, o automatické kompilovanie aplikácií, automatické vystavovanie aplikácií na server, výstavba doménovej infraštruktúry a podobne.

Aké konkrétne projekty máte aktuálne rozbehnuté?

– Z aktuálne realizovaných projektov si najväčšiu pozornosť zaslúži projekt Inovácia výrobného IS, kde ukončujeme vývoj plánovania valcovne rúr a spúšťame vývoj evidencie výroby.

V projekte Vnútropodniková prepravná logistika sme v prvom polroku spustili do produkčnej prevádzky IS Automobilovej dopravy a pokračujeme v elektronizácii sprievodných dokladov, inovácii váh a logistike dopravy prevádzkových vozidiel.

V rámci projektu Inovácie atestov sme v tomto roku spustili do produkčnej prevádzky modul plánovania skúšok a finalizujeme vytváranie samotných atestov.

Analýzy sme začali aj v ďalších inovačných projektoch, akými sú Finančný server a MTZ. Po niekoľkoročných snahách o náhradu systému Profix – IS pre výrobu, renováciu a opravu náhradných dielov a náradia sme spustili implementáciu externého systému MONACO od spoločnosti SOFTIP, a.s.

Podobne je to aj v oblasti evidencie odpadov a napojenia na štátny IS odpadového hospodárstva, kde aktuálne implementujeme IS ENVITA od spoločnosti INISOFT s.r.o.

Z úplne nových projektov je to Evidencia budov, ktorý sa zameriava na elektronizáciu agend, dosiaľ vedených buď papierovo, v Exceli alebo aj vo viacerých neprepojených a úzko špecializovaných doménových systémoch. Začiatkom roka sme dokončili vývoj v projekte Úložisko elektronických archívnych dokumentov s dodávkou špecializovaných skenerov. Samozrejme, že realizujeme aj množstvo požiadaviek pre ŽP a.s. v rámci všetkých prevádzkovaných systémov. Čím viac softvéru odovzdávame do produkcie, tým viac podnetov na ďalší rozvoj k nám prichádza.

Spomínate projekty v Železiarňach Podbrezová. Akú činnosť vykonávate v dcérskych spoločnostiach?

– V týchto spoločnostiach zabezpečujeme nepretržite vývojové aj prevádzkové činnosti. Úspešne sme tento rok spustili Obchodný portál v PIPEX Italia. V ŽP EKO QELET a.s. sme implementovali Dochádzkový systém s viacerými špecifickými požiadavkami a aktuálne v ŽIAROMAT-e a.s. Kalinovo, v spolupráci so ŽP a.s., implementujeme Model nákladovosti. V oblasti zabezpečenia prevádzky a rozvoja technickej infraštruktúry informačných systémov sa zrealizovalo predĺženie podpory a upgrade skupiny aplikačných a databázových serverov v cloude, archív servera na novom závode a migrácia serverov spoločnosti Tále a.s., finalizácia upgradu pripojenia do Internetu v ŽP a.s. a dcérskych spoločnostiach a doladenie nových výkonnejších záložných liniek.

Počas pandémie sa do popredia dostala práca z domu – home office. Aké úlohy vám z toho vyplývajú?

– V súvislosti so stúpajúcim trendom požiadaviek na prácu formou home office sme v predošlom období realizovali nákupy a zapožičanie techniky, nákupy zariadení pre videokonferencie a rozširovanie video konferenčných učební, upgrade interného video konferenčného systému Gitsy, rozšírenie Webex licencií a podpora pre zavedenie e-learning služieb v externom prostredí.

Novinky máte aj v oblasti bezpečnosti a sieťovej infraštruktúry…

– V tomto smere nezaháľame. V spolupráci s prevádzkarňou centrálna údržba pracujeme na zálohovaní kritickej sieťovej infraštruktúry ŽP a.s. Realizovali sme upgrade antivírusového systému Eset, pripravujeme predĺženie podpory a rozšírenie ochrany počítačov a tiež rozšírenie monitoringu kľúčových komponentov informačných systémov.

V oblasti sieťovej infraštruktúry bol realizovaný upgrade backbone siete a rozšírenie a navýšenie konektivity v areáli ŽP a.s. V rámci plánu generálnych opráv sa uskutočňujú aktivity k ukončeniu rozšírenia optickej siete v starom závode.

Vaše aktivity smerujú aj mimo železiarní a ich dcérskych spoločností. Skúste ich viac predstaviť.

– V prvom polroku roku 2022 sme zaznamenali úspechy aj v oblasti verejných obstarávaní. Zúčastnili sme sa štyroch súťaží, v troch z nich sme podali najlepšiu ponuku. Ide o projekty Redizajn webovej stránky Pevnosti Komárno pre Mesto Komárno, Aktualizácia webového sídla www.upjs.sk pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Produkcia novej webovej stránky www.eures.sk pre Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

V hodnotiacom období bolo podpísané memorandum o vzájomnej spolupráci medzi Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakultou prírodných vied (FPV UMB), Súkromnou spojenou školou Železiarne Podbrezová (SSŠ ŽP) a ŽP Informatika s.r.o. (ŽP INF). Strany memoranda sa dohodli rozvíjať spoluprácu za účelom zvýšenia efektivity vzdelávania (SSŠ ŽP) s nadväznosťou na profesijný bakalársky študijný program aplikovaná informatika a vývoj softvéru (FPV UMB) a s odbornou praxou (ŽP INF), ktorého cieľom je zvýšenie kvality a pripravenosti absolventov pre potreby praxe s dôrazom na záujmy rozvoja regiónu.

Aj počas leta ste pripravili aktivity pre študentov. Aké?

– Každý rok organizujeme letnú brigádu pre vysokoškolských študentov IT katedier so znalosťou jazyka Java. V rámci tejto aktivity ich pripravujeme na programovanie v Java infraštruktúre, a po jej zvládnutí pokračujeme vo vývoji aplikácie implementovateľnej v reálnom prostredí. Cieľom aktivity je pripraviť študentov na prax v našej spoločnosti a rutinne ich uviesť do pracovného rámca tak, aby už počas štúdia v nadchádzajúcich ročníkoch mohli pre nás pracovať.

Veríme, že tak dokážeme vytvárať potenciál dlhodobého pracovného pomeru po ukončení štúdia, zvlášť v období neustáleho dopytu po programátoroch a ich náročného získavania na trhu práce.