Žiaci sa vrátili späť do školských lavíc

Slávnostné otvorenie nového školského roka. Foto: T. Kubej

Začiatok septembra sa každoročne viaže s novým školským rokom. Tento rok sa brány základných aj stredných škôl na Slovensku otvorili 5. septembra a výnimkou nebola ani Súkromná spojená škola Železiarne Podbrezová (SSŠ ŽP).

Žiaci a pedagógovia sa tradične zišli na parkovisku pred budovou školy. V úvode sa všetkým zúčastneným prihovorila Miriam Pindiaková, riaditeľka SSŠ ŽP. Na slávnostnom otvorení nového školského roka osobitne privítala prvákov, pre ktorých sa naša škola stáva novou a nepoznanou. „Nie je ľahké vymeniť miesto najstaršieho žiaka základnej školy za postavenie najmladšieho študenta strednej školy. Pre mnohých to bude ťažký súboj medzi vlastnou individualitou a prostredím, ktoré má mnoho podôb. Budete si postupne zvykať na nových spolužiakov, ako aj na nových učiteľov.“

Vo svojom príhovore nezabudla ani na maturantov a žiakov tretieho ročníka učebných odborov, pre ktorých bude aktuálny školský rok dôležitým medzníkom. „Želám vám, aby ste vytrvali v doterajšom snažení a aby ste obstáli v jednotlivých skúškach, ktoré vás v priebehu a na konci školského roka čakajú. Verím, že náročnosť štúdia v poslednom ročníku všetci hravo a bezproblémovo zvládnete.“

o letných prázdninách mali žiaci dobrú náladu a do školy sa tešili. Foto: T. KubejRiaditeľka školy sa prihovorila aj kolegom – pedagógom. „Na vás leží bremeno veľkej zodpovednosti za celý výchovno-vzdelávací proces v škole. Vychovávate a vzdelávate celou svojou osobnosťou, nehľadiac na čas, zdravie a ohodnotenie svojej náročnej a zodpovednej práce. Škola a žiaci v nej tvoria zložitý organizmus, v každej lavici sedí iný žiak, ktorého osobnosť máte poznať. K tomu všetkému vám prajem veľa pozitívnej energie, množstvo pedagogického taktu, pevné zdravie, osobnú spokojnosť a naplnenie všetkých ambícií na ceste za vzdelaním.“

Miriam Pindiaková pripomenula, že vďaka neustálej podpore zriaďovateľa Železiarne Podbrezová a.s. boli čiastočne zrekonštruované vonkajšie aj vnútorné priestory školy a školského internátu. Rekonštrukcia priestorov bude naďalej pokračovať aj počas školského roka, čím sa výrazne zlepšia podmienky na štúdium. Takisto predstavila nových kolegov, ktorí posilnili pedagogický zbor SSŠ ŽP. Trojici Ján Glemba, Peter Perún a Ľuboslav Zaťko popriala rýchlu adaptáciu s novým prostredím a zaželala im, aby sa v novom kolektíve cítili dobre. Na záver všetkým popriala veľa úspechov, chuti a elánu do nových dní školského roka 2022/2023.

Možnosť platenej praxe

Po riaditeľke školy sa prítomným prihovoril Ján Villim, člen Predstavenstva a personálny riaditeľ ŽP a.s, ktorý žiakom aj pedagogickým zamestnancom SSŠ ŽP zaželal úspešný školský rok. Zároveň žiakom pripomenul možnosť brigády v našej spoločnosti, kde je podmienkou vek 18 rokov. Okrem naberania nových skúseností vo fabrike a prepojenia teórie s praxou si tak môžu privyrobiť popri škole.