Významné výročia v roku 2023

Slávnostné uvedenie elektrooceliarne do prevádzky sa uskutočnilo 19. marca 1993.
Foto: archív redakcie

V roku 2023 si pripomenieme viaceré významné výročia spájajúce sa s históriou podbrezovských železiarní. V minulom čísle sme vám v prvej časti predstavili historické míľniky od roku 1838, kedy bola schválená výstavba valcovne a pudlovne na výrobu železničných koľajníc pod vŕškom Brezová, až po rok 1968, kedy bol položený základný kameň výstavby nového závodu železiarní a jeho prvej výrobnej prevádzkarne ťahárne rúr 1. V druhej časti sa pozrieme bližšie na novšiu históriu, konkrétne na roky 1978 až 2008.

45. výročie

V roku 1978 bola zrušená valcovňa rúr Malý Mannesmann, valcovňa hrubých plechov Lauthovo trio, a po 55. rokoch výroby zanikla aj zinkovňa rúr. Tým sa uvoľnil priestor na výstavbu štvorprúdového zariadenia pre plynulé odlievanie ocele (s demoláciou valcovne hrubých plechov sa začalo 7. novembra).

40. výročie

Začiatkom roku 1983 začalo nové zariadenie pre plynulé odlievanie ocele plniť výrobné úlohy. Oceľ však bola dodávaná z dvoch oceliarní, ktoré už také moderné neboli. To značne skomplikovalo výrobu, a tak bolo nutné ich zmodernizovať. Vtedajšie generálne riaditeľstvo návrh prijalo s podmienkou, že si prestavbu musí podnik financovať sám. Situáciu zachránil úspešný export presných rúr do ZSSR, čo bola hlavná úloha Rúrového programu.

V roku 1983 sa začala aj výstavba zariadenia na likvidáciu exhalácií z elektrických oblúkových pecí, ktorá bola ukončená v roku 1985.

35. výročie

V auguste 1988 sa začali stavebné práce na predĺženie odlievacej haly zariadenia plynulého odlievania, ktorá tvorila dôležitú súčasť budúceho komplexu elektrooceliarne. Jej výstavba bola veľmi náročná, vzhľadom na presviedčanie nadriadených orgánov o technickej a ekonomickej nutnosti výstavby elektrooceliarne s najprogresívnejšími technologickými postupmi. Nasledovali mnohé rokovania, ktoré mali úspešný koniec a začalo sa s realizáciou výstavby.

Dňa 28. januára 1988 opustila valcovňu rúr miliónta tona rúr od spustenia jej do prevádzky.

30. výročie

V roku 1993:

– 24. februára sa uskutočnila komplexná skúška za tepla na 60-tonovej peci v oceliarni,

– 19. marca bola uvedená do prevádzky nová elektrooceliareň,

– 26. marca bolo sprevádzkované nové zariadenie na výrobu kyslíka a dusíka,

– obchodná kancelária v Prahe sa v apríli transformovala na EX-PO s.r.o. (neskôr ŽP Trade Bohemia, a.s.),

– 7. októbra vznikla PIPEX Internationl AG, Nidau, Švajčiarsko.

25. výročie

V roku 1998:

– 15. januára bola v elektrickej oblúkovej peci odliata miliónta tona ocele,

– prebudovanie vstupného areálu v starom závode odštartovala rekonštrukcia historického mosta pri sociálnej budove zvarovne rúr veľkých priemerov,

– inštalované bolo zariadenie na výrobu hydraulických rúr,

– zmodernizovaný bol riadiaci systém ZPO,

– bola inštalovaná linka na odstránenie otrepov rúr systémom kefovania,

– na Táľoch bola otvorená slovenská koliba,

– 22. decembra bolo vytvorené stredisko zimných športov ŽP SKI-Tále, a.s. (31. decembra 2000 boli strediská a hotely na Táľoch integrované do jednej spoločnosti s názvom Tále, a.s.).

20. výročie

Dňa 21. marca 2003 bol schválený projekt transformácie štátneho SOU hutníckeho v Podbrezovej na Súkromné stredné odborné učilište hutnícke ŽP. Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo 1. septembra s novým školským rokom 2003/2004 (po piatich rokoch, 1. septembra 2008, názov zmenený na Súkromná stredná odborná škola hutnícka ŽP),

– 1. marca, po zlúčení odborov marketingu, exportného predaja a tuzemského predaja, vznikol odbor predaja a marketingu,

– zamestnanci si začali objednávať stravu systémom elektronickej objednávky,

– 4. februára sa začala nová prezentácia firmy a vznikla webová stránka www.zelpo.sk. Úspešnosť projektu potvrdilo 2. miesto v prvom ročníku súťaže Podnikové médiá roka 2003.

– bol to rok úspešný na inovácie, čo potvrdzuje aj realizácia videokonferenčného systému. Videokonferencia  zlepšila komunikáciu s dcérskymi spoločnosťami v zahraničí a aj vzájomnú komunikáciu našich manažérov.

– od 31. marca bol sprístupnený web Hutníckeho múzea Železiarní Podbrezová.

– prevádzkareň oceliareň začala vyrábať nový formát kontinuálne odlievaného bloku – kvadrát 150 milimetrov.

15. výročie

V roku 2008:

– 23. júla sa rozšírila ŽP GROUP o španielsku firmu Transformaciones Metalúrgicas S.A. (Transmesa) a jej dcérsku spoločnosť TAP Tubos de Acero de Precision S.L.,

– bola ukončená najvýznamnejšia investícia ŽP EKO QELET – závod na spracovanie oceľového šrotu v Hliníku nad Hronom,

– 1. augusta bola založená nová dcérska spoločnosť ŽP Výskumno-vývojové centrum, s.r.o., v Podbrezovej,

– bol do užívania uvedený nový softvér FIS – finančný server. Aplikácia vznikla spoluprácou zamestnancov odboru riadenia daní a účtovníctva, odboru ekonomických informácií a rozborov a odboru financovania, so ŽP Informatika s.r.o.

– 3. septembra bol do užívania daný objekt 34 nájomných bytov pre zamestnancov Železiarní Podbrezová a.s. a dcérskej spoločnosti Tále a.s., nachádzajúci sa v Piesku. Priestory bývalého domova mládeže boli na nájomné byty zrekonštruované v priebehu jedného roka.

 

V septembri 2008 bol do užívania daný objekt s nájomnými bytmi pre zamestnancov ŽP a.s. a dcérskej spoločnosti Tále a.s., nachádzajúci sa v Piesku. Foto: I. Kardhordová