Vyskúšajte nový Elektronický účet poistenca

Elektronický účet poistenca vychádza z pôvodnej aplikácie Individuálny účet poistenca, ktorý prešiel výraznou modernizáciou. Elektronický účet poistenca je dizajnovo prehľadnejší, užívateľsky prívetivejší, klient sa v ňom dokáže veľmi rýchlo, intuitívne orientovať a overiť si informácie z oblasti svojho sociálneho poistenia. Predstavuje tak prvý krok, v ktorom užívateľ získa údaje o svojom sociálnom poistení a ktorý bude postupne rozvíjaný na prostredie pre vzájomnú komunikáciu klienta so Sociálnou poisťovňou.

Medzi hlavné dôvody, prečo by si mal klient aktivovať prístup do Elektronického účtu poistenca, patrí najmä zrýchlenie a zjednodušenie komunikácie so Sociálnou poisťovňou, napríklad:

 • úspora času – nižší počet osobných návštev pobočiek za účelom získania podkladov o sociálnom poistení,
 • okamžitý prístup k informáciám a možnosť ich tlače, ktoré predtým získal prostredníctvom korešpondencie so Sociálnou poisťovňou,
 • online prehľad o sociálnom poistení a možnosť tlače požadovaných prehľadov,
 • možnosť spätnej väzby prostredníctvom kontaktných formulárov, napr. v prípade reklamácií.

Týmito benefitmi poistenec získa napríklad:

 • prehľad období poistenia, možnosť preveriť si jednotlivé obdobia poistenia (nemocenské, dôchodkové, v nezamestnanosti) a ich evidenciu v systémoch Sociálnej poisťovne,
 • informácie pre nárok na dávky a tiež podklady pre výpočet výšky dávky sociálneho poistenia (napr. nemocenské, materské, ošetrovné, dávka v nezamestnanosti, starobný/ predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok),
 • kontrolu a spätnú kontrolu údajov, napr. zamestnanec si vie overiť, či zaňho zamestnávateľ odvádza odvody na sociálne poistenie,
 • kontrolu evidencie životných období, počas ktorých poistenec neplatí poistné na sociálne poistenie, napr. materské, OČR.

Na rozdiel od pôvodného účtu, ktorý v základnej forme zobrazoval zmeny stavu individuálneho účtu a poistencov štátu (údaje o obdobiach poistenia, vymeriavacích základoch a osobných mzdových bodoch), v novom prostredí poistenec nájde pridané funkcionality:

 • službu ePN – prehľad o svojej práceneschopnosti, ktorú mu lekár vystavil elektronicky (Elektronická práceneschopnosť) a navyše aj informácie o stave vybavovania dávky, o ktorú už nežiada – SP ju vybaví automaticky, cez ePN si tiež môže priamo nahlásiť zmenu pobytu počas práceneschopnosti či upraviť spôsob výplaty na iný bankový účet než ten, ktorý poskytol Sociálnej poisťovni zamestnávateľ,
 • prehľad poistení (aktualizované online),
 • prehľad období, kedy sa poistné neplatí a kedy je poistenie prerušené spolu s dôvodom prerušenia (aktualizované online) – poistenec získa prehľad období, počas ktorých nebol povinný platiť poistné na sociálne poistenie alebo mal sociálne poistenie prerušené. V prehľadovej tabuľke je uvedený aj dôvod, ktorý zakladá vylúčenie povinnosti platiť poistné (napr. materské, OČR, dočasná PN, predĺžené podporné obdobie na čerpanie nemocenského),
 • účasť v II. pilieri – informáciu o uzatvorenej zmluve o starobnom dôchodkovom sporení a o jej zapísaní v registri zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení.

S aktivovaným prístupom do Elektronického účtu poistenca si môže klient údaje môže kontrolovať priebežne už počas aktívneho života a podľa toho, o akú dávku má záujem. Kontrola údajov a najmä ich správnosť je tak základným predpokladom pre to, aby uplatnenie nároku na dávku sociálneho poistenia bolo rýchlejšie a komfortnejšie.

Prečo je pre poistenca dôležité mať prehľad o svojom sociálnom poistení?

Počet dní poistenia a vymeriavacie základy, z ktorých bolo platené poistné, priamo ovplyvňuje to, či klient získa nárok a zároveň v akej výške sa mu vyráta suma dávok – napr. nemocenské, materské, ošetrovné, dávka v nezamestnanosti, starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a pod. Sociálna poisťovňa tieto dáta poskytuje v záujme zvýšenia informovanosti poistencov o údajoch rozhodujúcich pre nárok na dávku sociálneho poistenia a pre určenie jej sumy.

Cesta k prístupu do Elektronického účtu poistenca (EÚP) je jednoduchá:

 • klienti, ktorí používajú elektronický občiansky preukaz (eID) si prístup vybavia kompletne elektronicky po vyplnení a odoslaní formuláru cez www.slovensko.sk prostredníctvom e-schránky,
 • ďalším poistencom odporúčame kontaktovať pobočku SP a preveriť si, či v minulosti nemali zriadený prístup do e-Služieb, resp. do Individuálneho účtu poistenca – v pobočke vám to preveríme a ak zistíme, že v minulosti ste mali zriadený prístup (hoci ste ho nevyužívali), pošleme vám nové prihlasovacie údaje pre aktiváciu prístupu do vášho EÚP,
 • ak nepoužívate elektronický občiansky preukaz (eID), ani ste nikdy v minulosti nemali zriadený prístup do e-Služieb, resp. do Individuálneho účtu poistenca, bude stačiť jedna osobná návšteva pobočky Sociálnej poisťovne, aby ste si prístup vybavili – pre úsporu času si môžete v predstihu doma vyplniť a vytlačiť požadovaný formulár.

Prístup do Elektronického účtu poistenca má klient k dispozícii kedykoľvek cez heslo a mobilnú aplikáciu alebo prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu.

Vedenie Železiarní Podbrezová a.s., v spolupráci s pobočkou Sociálnej poisťovne v Banskej Bystrici, pripravili pre našich zamestnancov možnosť podať vyplnenú žiadosť o zriadenie prístupu pre Elektronický účet poistenca priamo na bránach starého a nového závodu, a to v dňoch 5. a 12. októbra, v čase od 13. do 15. hodiny. Pre zriadenie účtu je potrebné priniesť so sebou vyplnenú žiadosť a preukaz totožnosti, ktorým sa preukážete pracovníkovi Sociálnej poisťovne. Formulár žiadosti nájdete na webovej stránke Sociálnej poisťovne, na našom intranete alebo vám ho osobne vydajú pracovníčky Odboru personalistiky a miezd ŽP a.s.