Výskumno-vývojové projekty aj v oblasti transportu vodíka

Výskumno-vývojová činnosť spoločnosti je orientovaná do oblasti termodynamických a fyzikálno-chemických zákonitostí výroby ocele, chemickej a štruktúrnej koncepcie ocelí vyrábaných v ŽP a.s., vrátane mikroštruktúrnych a subštruktúrnych rozborov, do oblasti modelovania a numerickej simulácie procesov výroby plynule odlievaných oceľových polotovarov, výroby za tepla valcovaných bezšvíkových rúr a presných rúr ťahaním za studena, ako aj tvorby a vývoja mikroštruktúry materiálov v procese termodynamického spracovania materiálov.

O minulom roku, súčasnej situácii a cieľoch v roku 2023 sme sa rozprávali s Pavlom Beraxom, riaditeľom ŽP VVC, s.r.o.

Hoci máme za sebou už takmer dva mesiace aktuálneho roku, skúste sa obzrieť za tým predošlým.

– V priebehu ostatných troch rokov sme si už snáď všetci, viac či menej dobrovoľne, zvykli na rôzne obmedzenia, nariadenia a zákazy a v kútiku duše očakávali, že sa všetko vráti do starých koľají. Rok 2022 sa však vyfarbil ešte viac ako tie predošlé a ukázal sa byť svojím začiatkom nevyspytateľný, nepredvídateľný a s prívlastkom „ďalší krízový.“ Aj napriek udalostiam, ktorých sme do dnešných dní svedkami, ho môžeme z pohľadu plnenia stanovených výskumných aj ekonomických cieľov považovať za úspešný. Riešenie projektov bolo v plnom rozsahu zabezpečené výskumnými pracovníkmi ŽP VVC, s.r.o., odbornými zamestnancami prevádzkarní a odborov ŽP a.s., ako aj pracovníkmi v univerzitných pracoviskách Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave, Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach a Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave.

Ktorý projekt bol pre vás najvýznamnejší?

Bezpečnostná komora so skúšobnou komorou pre skúšku s plynným vodíkom. Foto: ŽP VVC– Za všetky riešené úlohy by som vyzdvihol úspešné ukončenie materiálových skúšok za tepla valcovaných bezšvíkových oceľových rúr na určenie odolnosti voči lomovej húževnatosti po dlhodobej, 1000-hodinovej expozícii vysokotlakovým plynným vodíkom. Skúšky boli realizované v spolupráci s významným talianskym partnerom – spoločnosťou RINA Consulting – Centro Sviluppo Materiali S.p.A.
Výsledky skúšok dopadli nad očakávania a preukázali, že akciová spoločnosť Železiarne Podbrezová je schopná vyrábať bezšvíkové oceľové rúry pre distribúciu vodíka. Príslušné technické normy pre kategóriu „Vodíkové potrubia a potrubné rozvody“ si však vyžadujú špeciálne požiadavky na proces skúšania, identifikácie a verifikácie vyrábaných rúr.

Ako ste odštartovali nový rok a čo bude pre vás prioritou v nasledujúcich mesiacoch?

– Okrem nových aktivít nadväzujeme od začiatku roka na výskumno-vývojové projekty riešené v minulom roku. Ako príklad môžem uviesť aktivity, súvisiace so štartom sekvencie plynulého odlievania ocele. Pre úspešný štart plynulého odlievania ocele s minimálnym rizikom zatiahnutia prúdov je potrebná čo najvyššia teplota výtokových otvorov. Tvar súčasne používaného horného kameňa výlevky obmedzuje prienik vyhrievacieho plameňa a tým aj lepší ohrev výtokového uzla. Túto skutočnosť sa snažíme odstrániť upravením horného kameňa výlevky tak, aby došlo k zvýšeniu prietoku horúcich spalín cez výtokové otvory s posúvačovými uzávermi. Teplejší výtokový otvor zníži riziko zamrznutia ocele pri rozťahovaní novej sekvencie. Ďalšou našou snahou bude optimalizácia predhrevu medzipanvy pred štartom sekvencie úpravou časových relácií jednotlivých výhrevných programov s cieľom znížiť spotrebu zemného plynu a tým aj priamych emisií CO2.

Ďalšou dôležitou témou je modernizácia systému evidencie tvárniacich nástrojov (prievlakov) v ťahárni rúr, ktorá zefektívni proces výberu prievlaku pre príslušnú ťažnú stolicu a zákazku, urýchli proces prípravy nástrojov pre ťahanie, zlepší informovanosť, napríklad o očakávanom rozmere ťahanej rúry, o počte vytiahnutých rúr, evidencii opráv nástroja atď. Zo získaných údajov bude možné kvantifikovať mieru opotrebovania nástrojov vzhľadom na počet vytiahnutých rúr a mieru pretvorenia ťahaného materiálu. Zásadným prínosom tohto projektu je digitalizácia procesu evidencie nástrojov a vytvorenie infraštruktúry pre priamu evidenciu nameraných hodnôt na ťahaných rúrach (priemer, hrúbka steny) vybudovaním sústavy rádiových prijímacích staníc a meradiel s osadenými rádiovými komunikačnými modulmi, ktorú realizujeme v úzkej spolupráci s výrobnou prevádzkarňou ťaháreň rúr a spoločnosťou ŽP Informatika, s.r.o.

Vyššie uvedené projekty sú len malou časťou z výskumno-vývojových projektov, ktoré sú tematicky zamerané na zvyšovanie technologickej úrovne výroby a odlievania ocele, zvyšovanie životnosti a úžitkových vlastností hutníckej keramiky, zvyšovanie technologickej úrovne výroby oceľových rúr, implementáciu dátovej analytiky vo výrobnom procese, hodnotenie kvality výroby ocele a oceľových rúr a spracovanie odpadov a druhotných surovín.
V závere chcem vyjadriť poďakovanie všetkým, ktorí prispeli k naplneniu cieľov výskumu a vývoja a v roku 2023 im želám pevné zdravie, mnoho tvorivých síl a vytrvalosti pri realizácií výskumno-vývojových projektov.