Výskum a vývoj v našej spoločnosti za rok 2021

 

Uplynulý rok by sme mohli zhodnotiť ako úspešný a namáhavý zároveň. Z pohľadu plnenia pracovných cieľov a ekonomických ukazovateľov ho môžeme považovať za úspešný, zo sociálneho a osobného patril skôr k tým namáhavým, dôvody sú určite každému známe.

V rámci výsledkov výskumno-vývojovej činnosti, ktorá bola plánovaná a realizovaná v šiestich výskumných projektoch, by som vyzdvihol tie, ktoré sa venovali problematike kvality a efektívnosti výroby a plynulého odlievania ocele, kde bol podrobne analyzovaný proces predohrevu a následného ochladzovania pracovnej výmurovky medzipanvy, bezprostredne pred zahájením odlievania. Výskum v tejto téme naďalej pokračuje. V dohľadnej dobe budú do výmurovky medzipanvy inštalované termočlánky, pomocou ktorých získame kompletnú teplotnú históriu materiálu od predohrevu do ukončenia sekvencie. Tieto cenné údaje prispejú k optimalizácii predohrevu medzipanvy z pohľadu spotreby zemného plynu, čo je plne v intenciách znižovania nákladov na výrobu ocele a produkciu emisií CO2.

Pre účinné a spoľahlivé dávkovanie lejacieho prachu do kryštalizátorov pre všetky druhy formátov bola úspešne zrealizovaná zásadná konštrukčná úprava existujúceho dávkovača lejacieho prachu. Na zvýšenie spoľahlivosti sekundárneho chladenia lejacích prúdov ZPO bolo našimi pracovníkmi navrhnuté a skonštruované zariadenie na automatizované testovanie stavu vodno-vzdušných dýz. Zariadenie bude otestované v prvom štvrťroku tohto roku.

Na spoločnom pracovisku SimConT s Fakultou materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach boli na fyzikálnom modeli medzipanvy realizované simulácie prúdenia ocele. Výsledky simulácií slúžia pre analýzu prúdenia ocele v interakcii s vnútorným vystrojením medzipanvy s cieľom zvyšovať homogenizačné a rafinačné schopnosti medzipanvy pri súčasnom zvýšení životnosti pracovnej výmurovky.

K ďalším úspešne rozbehnutým projektom patrí modernizácia chladiaceho systému košov pretlačovacej stolice s cieľom maximalizácie životnosti valcov v prostredí cyklického tepelno-mechanického namáhania. V roku 2021 boli v spolupráci s Laboratóriom prenosu tepla a prúdenia FSI VUT Brno experimentálne vyhodnotené chladiace účinky vodných dýz v existujúcich aj navrhovaných konfiguráciách. V súvislosti s tým bol navrhnutý, skonštruovaný a odskúšaný prototyp nového integrovaného systému chladenia košov stolice.

Aktivity smerom k zjednoteniu dátového univerza údajov o výrobe a odlievaní ocele v ŽP a. s. v súlade s víziou konceptu „BigVo“, t. j. konceptu unifikovaného prostredia na analýzu všetkých dostupných údajov z výroby a odlievania ocele v ŽP a. s. bol aj v minulom roku úspešne overený v denne aktualizovanom excelovskom prototype.

V spolupráci so ŽP Informatikou plánujeme v tomto roku posunúť projekt na vyššiu úroveň z hľadiska obsahu (viac veličín) aj formy (profesionálne analytické prostredie QlikSense). Projekt neobchádza ani otázku environmentálnej udržateľnosti, kde si kladie za cieľ implementovať do dátovej vrstvy prepočet energetickej účinnosti elektrickej oblúkovej pece. Ako obzvlášť atraktívny a užitočný aspekt projektu sa javí možnosť využitia údajov databázy BigVo pre aplikáciu výpočtu nákladov pre výrobu a odlievanie jednej tavby, čo by nám umožnilo jednoducho a účinne vyhodnocovať tavby podľa ekonomickej náročnosti a optimalizovať proces výroby ocele aj s ekonomického hľadiska.

Všetkých šesť výskumno-vývojových projektov, ktoré sú tematicky zamerané na zvyšovanie technologickej úrovne výroby a odlievania ocele, zvyšovanie životnosti a úžitkových vlastností hutníckej keramiky, zvyšovanie technologickej úrovne výroby oceľových rúr, implementáciu dátovej analytiky vo výrobnom procese, hodnotenie kvality výroby ocele a oceľových rúr a spracovanie odpadov a druhotných surovín bude pokračovať aj v roku 2022.

Na záver by som rád vyjadril poďakovanie všetkým kolegom a spolupracovníkom, ktorí sa podieľali na dosiahnutí výsledkov v namáhavom roku 2021 a zaželal im pevné zdravie, mnoho tvorivosti a síl do nasledujúceho obdobia, ktoré, dúfam, bude pre nás všetkých o Covid jednoduchšie.