Dištančné vzdelávanie je omnoho náročnejšie, ako prezenčné štúdium

 

Technológie tejto formy nie sú pre našich žiakov neznáme vďaka zriaďovateľovi a dcérskej spoločnosti ŽP Informatika, s.r.o.

Situácia okolo pandémie koronavírusu opäť spôsobila, že došlo k rozhodnutiu zatvoriť stredné školy. Od 12. októbra 2020 Súkromná spojená stredná škola Železiarne Podbrezová opäť prešla na dištančnú formu vzdelávania. V prvej vlne pandémie sme oslovili študentov, aby zhodnotili ako sú spokojní s touto formou štúdia. Teraz nás zaujímalo, ako táto forma vzdelávania prebieha v praktickom i teoretickom vyučovaní a v našej ankete sme oslovili pedagógov a majstrov odbornej výchovy a požiadali o priblíženie priebehu výučby:

Mgr. Branislav FRAŇO, majster odbornej výchovy
Odborný výcvik v prevázkarňach Železiarní Podbrezová a.s.:
-Sprísnené protipandemické obmedzenia, ktoré znovu vstúpili v septembri do platnosti, sa dotýkajú aj odborného výcviku. Žiaci tretích, štvrtých a sčasti druhých ročníkov vykonávajú odborný výcvik v materskej spoločnosti podľa školského vzdelávacieho programu, so zvýšenými hygienickými a bezpečnostnými opatreniami. Povinné je používanie ochranných rúšok na jednotlivých pracoviskách. Prekrytie horných dýchacích ciest je jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia COVID-19. Dôležitá je aj zvýšená dezinfekcia. Praktické vzdelávanie prebieha v priestoroch starého a nového závodu. Odbornej praxe sa zúčastňujú žiaci odborov: mechanik mechatronik, mechanik elektrotechnik, obrábač kovov a hutník operátor. Sedem žiakov odboru mechanik strojov a zariadení absolvuje základný kurz zvárania v zváračskej škole, pod dohľadom inštruktora zváračskej školy. Žiaci ktorí sú ubytovaní v školskom internáte, vykonávajú odborný výcvik prevažne len dištančnou formou. Majstri odborného výcviku im zadávajú úlohy, ktoré musia v stanovenom termíne vypracovať a odovzdať. Absolvujú tiež on-line hodiny, ktoré prebiehajú v aplikácii Microsoft Teams. Aj keď opatrenia, aby sme zabránili šíreniu pandémie COVID- 19, nie sú nikomu príjemné, žiaci si na ne zvykli. Odporúčané opatrenia akceptujú, lebo vedia, že smerujú k ochrane nás všetkých.

Bc. Radoslav KABÁČ, majster odbornej výchovy
Odborný výcvik formou dištančného vzdelávania v škole.:
-Dištančné vzdelávanie, bolo pre mnohých doslova premiérou už v prvej vlne epidémie, kde sme sa stretli s novými zisteniami a problémami, ktoré toto vzdelávanie prináša. Alfou a omegou bol školský program EduPage, kde sa žiakom zadávali úlohy, ktoré mali do určitého dátumu vyriešiť, na základe vyriešenej úlohy boli žiaci hodnotení. V druhej vlne využívame aplikáciu Microsoft Teams, cez ktorú vedieme online vyučovanie. Pri tejto metóde vyučovania občas nastávajú nečakané technické problémy, ako prenos zvuku, obrazu a niekedy aj on-line prihlásenie samotných žiakov. Problémom pri tomto type vyučovania je komunikácia so žiakmi z marginalizovaných komunít. Žiaci nemajú vo svojich domovoch prístup k internetovému pripojeniu a ak náhodou aj majú, tak nemajú potrebné technické prostriedky na pripojenie sa k vyučovaciemu procesu. V rámci on-line prezentácie učiva žiaci vidia a počujú prednášku v aktuálnom čase a vyučujúci má možnosti počas vyučovania zistiť či danej téme rozumeli a či ju pochopili. Žiaci majú potom za úlohu vypracovať rôzne zadania. V praktickej časti vypracovávajú technické postupy pri realizácii rôznych technických úloh so zameraním sa na BOZP, kreslia technické výkresy, pracujú v technických programoch, ako napr. Eagle kde navrhujú plošné spoje pre jednotlivé elektro-obvody. Počas prvej vlny epidémie žiaci doma podľa možnosti zhotovovali rôzne výrobky, ktorých fotografie posielali svojim vyučujúcim. Umiestnili sme ich aj na webovú stránku školy, aby sme poukázali na technickú tvorivosť našich žiakov. Pevne veríme, že súčasné obmedzenia nebudú trvať dlho, kvôli tomu, aby žiaci mohli využívať v plnej miere vybavenie našich dielní, aby mohli nacvičovať zručnosti a metodiku postupov prác v reálnom čase, nakoľko to prináša lepšie vzdelávacie výsledky a upevňujú sa aj sociálne kontakty žiakov.

Mgr. Štefan FEDOR, učiteľ:
-Dištančné vzdelávanie je omnoho náročnejšou formou vzdelávania ako vzdelávanie prezenčné. Cítia to tak žiaci aj pedagógovia. V našich školách sa však technológie dištančného vzdelávania reálne používali aj predtým, a to vďaka podpore zo strany zriaďovateľa, Železiarne Podbrezová a.s. a jej dcérskej spoločnosti ŽP Informatika s.r.o. Komplexný vzdelávací portál Moodle používame na precvičovanie a testovanie vedomostí a zručností žiakov už dlho. Súčasťou vzdelávania je aj interaktívny vzdelávací portál ALF. Po prvej vlne dištančného vzdelávania sa školy zodpovedne pripravovali na ďalšie možné scenáre zatvárania škôl a v súčasnosti, kedy k takémuto kroku prišlo, máme k dispozícii veľmi masívny a prepracovaný systém online vzdelávania Teams. Učitelia v ňom realizujú videohodiny kombinované s prácou v portáloch EduPage, Moodle a ALF. Je samozrejmé, že postupne vychytávame všetky nedostatky, problémy, technické špecifiká a ľudský faktor v práci s komunikačnými technológiami.
Myslím si, že bolo veľmi prezieravé myslieť na budúcnosť a pripraviť sa na ňu takýmto spôsobom. Veľká vďaka patrí preto vedeniu oboch škôl a nášmu zriaďovateľovi.

Mgr. Alica FORTIAKOVÁ, učiteľka:
-Situácia, ktorá zasiahla do celkového diania v našej spoločnosti, postavila nás, pedagógov, pred hotovú vec. Museli sme sa prispôsobiť a postaviť k novým skutočnostiam tak, aby sme vo svojej práci pokračovali. Aby sme nepôsobili dojmom, že opäť máme čas prázdnin. Určitým prínosom pre nás boli skúsenosti z minulého školského roka. A keďže sme už ,,vychytali muchy“, ako sa hovorí, pristupujeme k opätovnej zmene spôsobu výučby ,,oťukaní,“ skúsenejší. Celkovo môžeme povedať, že žiaci prijali dištančnú výučbu s pochopením, ústretovo. Učia sa doma a uvedomujú si, že mnohokrát rozhoduje chuť a záujem získavať vedomosti, naučiť sa veci nové. Ako hovorí staré známe príslovie: ,,Kde niet vôle, niet ani cesty.“ A nová cesta, nové metódy môžu byť práve prínosom. Nájdu sa takí, ktorým vyhovuje výučba v pokojnejšom, domácom prostredí, niektorým ,,odpadla povinnosť“ cestovať zavčasu v rannej tlačenici. Bonusom pre niektorých je možnosť individuálnej spolupráce s učiteľom, zvlášť pri náročnejších povinnostiach a úlohách. U mňa je prínosom väčšia možnosť individuálneho prístupu k žiakovi samotnému. Úlohy, písomné práce, ktoré mi študenti posielajú, jednotlivo vyhodnotím, žiakovi napíšem pripomienky, upozorním ho, na čo má zamerať väčšiu pozornosť, k čomu sa treba trochu vrátiť a upevniť si. Samozrejme, vyskytujú sa situácie, že žiak úlohy neposlal, nie je pripojený online a budí dojem nezáujmu o vyučovanie. Opak však môže byť pravdou. Naozaj mohol mať práve vo svojom bydlisku problém s pripojením na internet alebo obsah učiva pre neho požadoval osobitnejší, bližší prístup.