Úspešní majú významné posty aj v Železiarňach Podbrezová a.s.

 

Firmy potrebujú absolventov s technickým vzdelaním

Absolventi študijných odborov technického zamerania majú veľké predpoklady na budovanie úspešnej kariéry na Slovensku a v zahraničí. S nástupom do pracovnej sféry tak nemajú problém ani študenti z Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie (FMMR) Technickej univerzity v Košiciach (TUKE).

Technického riaditeľa a člena Predstavenstva Železiarní Podbrezová a.s., Ing. Milana Srnku, PhD., sme oslovili s otázkou, aké majú študenti FMMR uplatnenie u jedného z lídrov v rámci európskych a svetových producentov bezšvíkových oceľových rúr, s ktorými fakulta úzko spolupracuje. „Momentálne je v spoločnosti ŽP a.s. zamestnaných viac ako päťdesiat absolventov fakulty. Za posledné desaťročie sme prijali do zamestnania ôsmich absolventov denného štúdia. Avšak potreby spoločnosti sú oveľa väčšie, preto sme oslovili našich zamestnancov s možnosťou zvýšenia si kvalifikácie externým štúdiom na fakulte. V roku 2010 a 2011 takto ukončilo štúdium dvadsaťosem našich zamestnancov. Aj v súčasnosti na fakulte študuje štrnásť našich zamestnancov,“ vymenúva Milan Srnka, ktorý je tiež absolventom košickej Hutníckej fakulty (od roku 2017 FMMR). Po dobu existencie fakulty sa v železiarňach zamestnalo stodvadsať jej absolventov.

Košickí študenti v manažmente

„Absolventi fakulty sú zamestnaní na významných pracovných pozíciách od majstrov, technológov, technických zamestnancov, výskumných zamestnancov, vedúcich výroby, vedúcich prevádzok až po vrcholové vedenie,“ ozrejmuje technický riaditeľ Milan Srnka.

Predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ ŽP, a.s. Ing. Vladimír Soták je rovnako absolventom Hutníckej fakulty. „Železiarne Podbrezová pre svoje fungovanie a technický rozvoj potrebujú, aby na významných pracovných pozíciách boli zamestnaní ľudia s technickým vysokoškolským vzdelaním hutníckeho alebo strojárskeho zamerania. Bez týchto absolventov technických vysokých škôl nie je možné zabezpečiť kontinuitu neustáleho rozvoja firmy. Novodobá vysokoškolská reforma dala možnosť vzniku vysokému počtu škôl humanitného a netechnického zamerania, ktoré spôsobujú nedostatok kvalitných študentov technického zamerania, ktoré je náročné. Bohužiaľ, preto vysoké školy technického zamerania nie sú schopné poskytnúť na pracovný trh požadovaný počet kvalifikovaných odborných zamestnancov“, hodnotí ďalej Milan Srnka.

Technický riaditeľ zdôrazňuje, že absolventi FMMR sú dostatočne zruční, tvoriví a majú požadované vedomosti, avšak skutočnými odborníkmi sa stanú až po získaní potrebnej praxe.

„Nájdu sa absolventi s vynikajúcimi, ale aj s priemernými výsledkami. Je potrebné, aby fakulta nepoľavovala v nárokoch na študentov, a tým zabezpečila ich čo najvyššiu kvalitu.“

Od teórie do praxe

SimConT – jedno z laboratórií, ktoré bolo vybudované v spolupráci so ŽP Výskumno-vývojovým centrom, s.r.o. a ŽP a.s.
SimConT – jedno z laboratórií, ktoré bolo vybudované v spolupráci so ŽP Výskumno-vývojovým centrom, s.r.o. a ŽP a.s.

Železiarne Podbrezová majú, ako člen Klubu 500, podpísané memorandum o spolupráci s vybranými technickými vysokými školami. Medzi nimi je i TUKE.
„Súčasťou memoranda je aj návrh tém diplomových prác, ktoré sú prínosom pre priemysel. Je veľmi dôležité a podporujeme možnosť študentom umožniť absolvovať praktickú stáž, kde na konkrétnych praktických úlohách môžu využiť svoje teoretické znalosti aj s pomocou skúsených kmeňových zamestnancov.“ Popri výchove študentov, potenciálnych budúcich zamestnancov železiarní, úzko spolupracujú s fakultou aj v oblasti vedy a výskumu. Riešia spoločné vedecko-výskumné projekty. Majú tiež vybudované dve spoločné výskumné pracoviská a v súčasnosti sa uskutočňujú prípravy tretieho laboratória.