Termín darovania dvoch percent dane je predĺžený

 

Blíži sa 30. apríl 2020, čas, dokedy poukazujeme každoročne dve percentá dane z príjmu za rok 2019. Vláda SR v rámci opatrení súvisiacich s koronavírusom však umožnila posun termínu na podanie daňového priznania. Ako treba postupovať v súvislosti s odovzdaním Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb?

O priblíženie sme požiadali Ing. Zuzanu Peniakovú z odboru Personalistiky a miezd:

– Postup pri odovzdávaní Vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (ďalej len vyhlásenie) sa nemení. Vyplnené vyhlásenie, spolu s potvrdením o zaplatení dane, zamestnanec môže odovzdať na daňovom úrade, poslať poštou alebo doručiť odboru personalistiky a miezd – svojej mzdovej účtovníčke, ktorá zabezpečí odovzdanie tlačív daňovému úradu. Vzhľadom k tomu, že lehota na podanie vyhlásenia uplynie počas obdobia pandémie, termín sa predlžuje a možno ho podať do konca druhého kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.