Švermove železiarne sa stali priekopníkom v zavádzaní plynulého liatia ocele v Československu

 

Železiarne Podbrezová v roku 2020 oslavujú už stoosemdesiat rokov svojej existencie. Ich bohatý vývoj si v tomto roku pripomíname aj na stránkach Podbrezovana prostredníctvom čitateľskej súťaže. Vašou úlohou je pozorne čítať a prostredníctvom ústrižkov odpovedať na otázky, ktoré následne zašlete do redakcie. V každom vydaní Podbrezovana žrebujeme jedného výhercu, ktorý bude vecne odmenený. O záverečnú Cenu generálneho riaditeľa ŽP a.s. však budú súťažiť len tí, ktorí správne odpovedia na všetky otázky. Držíme vám prsty. Potešíte nás, ak prispejete zaujímavými námetmi a tipmi súvisiacimi s našou históriou k spestreniu obsahu novín.

Medzníkom rozvoja bol 4. október 1955, kedy bola Ministerstvom hutného priemyslu (MHP) v Prahe schválená investičná úloha komplexného rozvoja Švermovych železiarní (ŠŽ) v Podbrezovej. Prvýkrát schválili rozvoj s dvomi závodmi, v Podbrezovej počítali s rozvojom výroby ocele a v novom závode v Piesku s finálnou výrobou. Prvýkrát schválili výrobu ocele, najmä jej ušľachtilých druhov v elektrických oblúkových peciach a prvýkrát odsúhlasili výstavbu zariadenia pre plynulé odlievanie ocele, ako prvého zariadenia tohto druhu v Československu.

Výber staveniska pre výstavbu nového závodu sa uskutočnil 11. januára 1956. Na základe toho MHP nariadilo vypracovať výhľadovú štúdiu pre komplexný rozvoj ŠŽ. Vypracovaných už bolo dvanásť takých štúdií, nová, trinásta, obsahovala sedem riešení terénnych úprav a boli navrhnuté aj konkrétne riešenia napojenia nového závodu na železničnú vlečku a návrh na preložku štátnej cesty prechádzajúcej cez stavenisko.

Systém plynulého odlievania ocele zaujal svojou progresivitou, a preto ministerstvo vydalo pokyn na urýchlenie vypracovania prípravnej dokumentácie. Veľmi významnou udalosťou z hľadiska ďalšieho rozvoja ŠŽ bolo rozhodnutie o výstavbe elektrooceliarne s dvomi elektrickými oblúkovými 30 tonovými pecami.
V roku 1958 vyvrcholila dostavba novej SM oceliarne jej treťou etapou, následne bol schválený úvodný projekt výstavby zariadenia plynulého odlievania ocele (ZPO). Bola to nesmierne zložitá úloha, nakoľko musela byť realizovaná za plnej prevádzky siemens martinských pecí a žeriavovej dráhy. ZPO bolo navrhnuté ako dvojprúdové s ročnou kapacitou 110 000 ton pre odlievanie brám a oceľových blokov, určených pre valcovňu plechov.

 

Odlievanie ingotov v roku 1968. Foto archív ŽP

 

Rok 1960 bol pre ŠŽ významný najmä preto, že vrcholila výstavba dvoch vládou sledovaných stavieb, ZPO a elektrooceliarne. Prvá EOP bola uvedená do prevádzky 29. augusta 1960. Podstatne komplikovanejšou bola výstavba ZPO. Celý technologický proces mal vývojový charakter a nikto v Československu nemal s tým skúsenosti. Zaujímavosťou bolo, že technologické zariadenie nemalo zabudovanú žiadnu automatizáciu a všetky technologické pochody sa museli ovládať ručne a časovo zladiť podľa uváženia obsluhy.

Prvé skúšobné odlievanie, ktoré sa konalo 13. septembra 1960, bolo neúspešné. Ani pri nasledujúcich teplých skúškach sa nepodarilo úspešne dokončiť odlievanie celej tavby. Postupným odstraňovaním nedostatkov 1. júna 1961 bolo dané ZPO do skúšobnej prevádzky a začalo plniť v plnom rozsahu svoje poslanie. Keďže ZPO bolo vývojovým a prototypovým zariadením, v rámci skúšobnej prevádzky boli postupne vylepšované aj niektoré technologické časti, napríklad sekundárne chladenie, zavádzanie zátky spodkom a podobne, čím sa stalo spoľahlivým výrobným zariadením a 2. decembra bolo uvedené do trvalej prevádzky.

Švermove železiarne sa stali priekopníkom v zavádzaní plynulého liatia ocele v Československu. V uvedenom období bola daná do prevádzky aj zvarovňa rúr veľkých priemerov, ktorá odoberala plechy z valcovne hrubých plechov, čím sa rozšíril výrobný sortiment.

Uvedené zmeny síce prispeli k zvýšeniu výroby tovaru, ale nemali veľký vplyv na ekonomické výsledky podniku. Pozitívnym činom MHP a ďalších ústredných orgánov ČSR bola schválená výhľadová štúdia rozvoja železiarní č. 16 v novembri 1959 s predpokladom realizácie jednotlivých stavieb v novom závode do roku 1965. No v rámci príprav tretieho päťročného plánu na roky 1961 až 1965 už MHP nezaradil do plánu ani jednu z týchto stavieb.

 

Súťažná otázka č. 14:

Kedy sa uskutočnil výber staveniska pre výstavbu nového závodu?

Správne odpovede zasielajte na vystrihnutom kupóne do redakcie
Podbrezovana, najneskôr do desiatich dní od vydania aktuálneho
čísla.