Súťaž medzi zmenami v prevádzkarni energetika

 

Už deviaty rok prebieha v akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová súťaž medzi pracovnými zmenami vo výrobných a obslužných prevádzkarňach, do ktorej sú zapojené pracovné kolektívy kategórie „R“ z oceliarne, valcovne bezšvíkových rúr, ťahárne rúr, centrálnej údržby, energetiky, dopravy a odboru riadenia a zabezpečenia kvality. Kritéria súťaže sú zamerané na kvalitu, výsledky hospodárenia, dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a reklamácie, a sú vyhodnocované a zverejňované na vývesných tabuliach prevádzkarní. Ako každý rok, aj teraz vám predstavujeme víťazné kolektívy jednotlivých prevádzkarní.

O priebehu súťaže v energetike nás informoval Ing. Jozef Hiľovský, vedúci strediska v novom závode – tepláreň, údržba energetických rozvodov, rozvodov technických plynov, kyslikáreň, centrálna čerpacia stanica, kompresorová stanica, rozvody pitnej a úžitkovej vody a vstupná rozvodňa NZ:

Ako pokračovala súťaž medzi zmenami v minulom roku?

– Súťaž medzi zmenami pokračovala aj v minulom roku v stredisku energetika nový závod v nezmenenej forme. Do tejto medzizmenovej súťaže sú zapojení zamestnanci teplárne (dvaja zamestanci v každej zmene) a zamestnanci údržby rozvodu zemného plynu (jeden zamestnanec na zmene). Tieto pracovné činnosti nie sú na seba viazané, takže víťazom v jednotlivých hodnotiacich obdobiach môžu byť zamestnanci z rôznych zmien.

Kritériá súťaže sú rovnaké ako každý rok, alebo pribudli v minulom roku nové hodnotiace prvky?

– Kritéria ostali rovnaké, to znamená, že v stredisku tepláreň NZ sú kritéria zamerané na dosahovanie maximálnej výroby elektrickej energie a minimalizáciu poklesu výroby z dôvodu prestojov. Naďalej je zohľadňované kritérium pracovnej úrazovosti a udržiavanie poriadku na pracovisku.

Pre strediská údržby rozvodu zemného plynu sú kritéria zamerané na dodržanie predpísaného denného maximálneho množstva odberu zemného plynu a dodržanie tolerancie využitia kapacity acetylénových zväzkov, kritériá zohľadňujúce pracovnú úrazovosť a poriadok na pracovisku

Čo najviac ovplyvňovalo priebeh súťaže?

– Medzi zamestnancami údržby rozvodu zemného plynu má na výsledné hodnotenie najväčší vplyv kritérium dodržanie tolerancie využitia kapacity acetylénových zväzkov. Medzi zamestnancami teplárne sú to zase kritériá udržiavanie poriadku na pracovisku a kritéria zamerané na dosahovanie maximálnej výroby elektrickej energie.

Predstavíte nám víťazný kolektív za rok 2019?

– Za rok 2018 by som do víťazného kolektívu zaradil zamestnancov teplárne Annu Kuracinovú a kuriča operátora Ivana Stieranku. Zo zmenovej údržby to je Marián Rabatín.

Čo postavilo víťaznú zmenu do popredia pred ostatné kolektívy?

– V energetike sa nedá hovoriť o víťaznej zmene, pretože obsadenie zmien sa mení každý mesiac, nakoľko na pracovisku nie sú pevne stanovení striedači, ale každý mesiac ide za striedača zamestnanec z inej zmeny.

Vyššie uvedených zamestnancov dáva do popredia okrem uvedených kritérií hlavne prístup k pracovným povinnostiam, odborná úroveň a vedomosti, pracovná zručnosť a iniciatíva.