S Ing. Petrom Balážom, generálnym riaditeľom Žiaromat Kalinovo a.s.

Stále cítime vysoký dopyt po našich výrobkoch

 

logo Žiaromat Kalinovo a.s.

Spoločnosť Žiaromat Kalinovo a.s. je tradičný výrobca žiaruvzdorných materiálov. K tomuto druhu výroby ho historicky predurčuje výskyt žiaruvzdorných ílov v lokalite Ipeľská kotlina a tiež geografická blízkosť spracovateľov železnej rudy a rúd neželezných kovov v minulosti (Podbrezová, Tisovec, Krompachy a podobne). Od roku 2004 je členom skupiny ŽP Group Podbrezová. Z hľadiska výrobného programu je pre akciovú spoločnosť Žiaromat stále hlavnou časťou výroby šamot, ktorý je lisovaný buď plastickým alebo polosuchým spôsobom a tiež výroba žiarobetónov a iných hmôt či žiaruvzdorných zmesí. Tri štvrtiny roka hodnotíme s Ing. Petrom Balážom, generálnym riaditeľom spoločnosti Žiaromat Kalinovo a.s.

Ing. Peter BalážV poslednom rozhovore pri zhodnotení prvého polroka vo vašej spoločnosti ste uviedli, že z pohľadu objemu zákaziek bola pre vás situácia priaznivá. Ako ste pokračovali v ďalších mesiacoch?

– Áno, prvý polrok bol z pohľadu zákazkovej náplne pre našu spoločnosť priaznivý a nad našimi očakávaniami z konca roka 2020. Táto situácia pretrváva aj naďalej. Stále cítime vysoký dopyt po našich výrobkoch naprieč celým sortimentom, čo je pre nás potešujúce.

Ako by ste zatiaľ zhodnotili rok 2021?

– Komplexné hodnotenie roku 2021 je zatiaľ rozporuplné. Z pohľadu zákazkovej náplne a objemov výroby a predaja je určite pozitívny. No pri ziskovosti to už také ružové nie je, pretože počas celého roka sa potýkame s bezprecedentným a agresívnym nárastom cien všetkých našich vstupov. Nejde len o suroviny. V tomto smere je to možno ešte akceptovateľné. Horšie je to už s pridruženými nákladmi, napríklad prepravou. Značná časť nami spotrebovávaných surovín má svoj pôvod v Číne. Tu sa už od konca roka 2020 stretávame s nárastom ceny za lodnú prepravu do Európy. Tento trend stále pretrváva. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka musím spomenúť viac ako stopercentný nárast spotových cien energií. K tomu prirátajme nárast cien obalových materiálov a ostatných materiálov využívaných predovšetkým pri opravách, výrobe náhradných dielov a renováciách. Na druhej strane, pri našich výstupoch nie sme vždy schopní adekvátne reagovať zvýšením ceny našich výrobkov. Niekde sme limitovaní dlhodobými kontraktmi a inde, jednoducho, konkurenciou. Samozrejme, tam, kde priestor existuje, vždy ho využívame. Z pohľadu zamestnanosti a plnenia istej sociálnej funkcie v regióne je hodnotenie tiež pozitívne, pretože počas roka 2021 sme rozšírili rady našich zamestnancov o približne dvadsať ľudí.

Čím žije vaša spoločnosť v týchto dňoch?

– Je toho viac. Aktuálne asi najviac pandémiou. Bohužiaľ, regióny Poltára a Lučenca patria v rámci Slovenska k najmenej zaočkovaným, a to sa v súčasnosti jednoznačne prejavuje. Máme z toho dôvodu až osemnásť zamestnancov pracovne neschopných, či už priamo chorých alebo sú v karanténe. Finišujeme aj s investíciou do technologickej linky na výrobu MgO-C hmôt a vstúpili sme tiež do systému duálneho vzdelávania. Za účelom zefektívnenia prepravy našich výrobkov na Ukrajinu a dovozu lupkov pre výrobu sme pred opätovným spustením prevádzky na našej železničnej vlečke.

Čo vás ešte do konca aktuálneho kalendárneho roka čaká?

– Do konca roka nás čaká niekoľko dôležitých úloh. V prvom rade to bude dodržanie finančného plánu a plánovaného výsledku hospodárenia. S tým budú spojené každoročné operatívne úlohy súvisiace s inventúrami a auditom. Ďalej to budú náročné práce na príprave plánov pre budúci rok, pretože k dnešnému dňu existuje stále veľké množstvo neznámych vzhľadom na nejasnú situáciu v dodávateľských reťazcoch, v cenách energií a tiež aj v kolektívnom vyjednávaní. A keďže je teraz obdobie vegetačného pokoja, pripravujeme masívnejší výrub stromov a náletových drevín v celom areáli fabriky. Posledné sezónne letné búrky a poistné udalosti nimi spôsobené nás presvedčili, že táto záležitosť neznesie odklad.

Ilustračné foto: ziaromat.sk

Ilustračné foto: ziaromat.sk