S nárastom výroby stúpol počet kontrol a skúšok

 

Váženie na automobilovej váhe v starom závode.Systém manažérstva kvality, zavedený a používaný v našej spoločnosti, nám zabezpečuje dobrú výkonnosť vo výrobe a zároveň zvyšuje dôveryhodnosť v naše výrobky dodávané na trh. Je to nekončiaci sa proces, ktorého hlavnou úlohou je zvyšovať spokojnosť zákazníkov na základe plnenia ich požiadaviek. Druhý polrok 2021 plynule nadviazal na výsledky v oblasti kvality výroby z prvého polroka.

Materiálové a technologické nepodarky vyhodnocované na jednotlivých výrobných prevádzkarňach k mesiacu september sú podkračované voči stanoveným limitom. Takisto, čo sa týka výsledkov skúšania rúr nedeštruktívnymi metódami (vírivé prúdy, ultrazvuk), sú na porovnateľnej, respektíve mierne nižšej úrovni, čo znamená nižší výmet nezhodných rúr.

Nárast výroby sa odrazil aj na počte jednotlivých kontrolných postupov a skúšok, vykonávaných na našich výrobkoch, respektíve vstupoch, zahŕňajúcich dovoz materiálov, náradia, strojných súčastí a surovín do ŽP a.s.

Za deväť mesiacov roku 2021 bolo vykonaných 26 698 vážení vagónových zásielok na koľajovej váhe a 41 571 vážení na automobilových váhach v starom a novom závode.

V oddelení chémie sme za tretí kvartál aktuálneho roka vykonali 46 722 chemických analýz.

Výsledky metalografických rozborov sú zahrnuté v 457 metalografických správach, ktoré sú zamerané na vyhodnocovanie základných charakteristík našich výrobkov, respektíve riešenie úloh spojených s nezhodnými výrobkami, ako aj náhradnými dielmi a náradím.

K 1. októbru 2021 sme uskutočnili 103 922 skúšok ťahom, pričom sa overujú mechanické vlastnosti našich výrobkov. K uvedenému dátumu bolo vystavených 53 895 inšpekčných certifikátov na jednotlivé zákazky určené našim odberateľom a tiež bolo zrealizovaných 78 prebierok a inšpekcií od viacerých kontrolných a dozorných spoločností.

V oblasti metrológie sme za deväť mesiacov aktuálneho roka skalibrovali 11 800 meradiel dĺžky, tlaku, teploty, hmotnosti a elektrických veličín. Z dôvodu poškodenia alebo opotrebovania bolo vyradených 109 meradiel.

V tomto pandemickom období, ako v každom inom, sme my odberatelia, ale aj zákazníci, nespokojní s nekvalitnými dodávkami tovaru. V krátkosti povedané, vo vzťahu s našimi dodávateľmi sme uplatnili na dodávky tovaru do našej spoločnosti 44 reklamácií, z uvedeného počtu je 32 reklamácií ukončených a ostatné sú v procese vybavovania. Na opačnej strane, naši odberatelia si na naše výrobky uplatnili 28 reklamácií, z toho deväť je oprávnených, päť je zamietnutých a ostatné sú v procese riešenia.

Do konca kalendárneho roka 2021 nás na prelome novembra a decembra ešte čaká dohľadový audit spoločnosti LLC ACADEMTEST (Ukrajina). Pripravujeme tiež zabezpečenie všetkých požadovaných kontrol, skúšok a rozborov pokrývajúcich potreby, predovšetkým výrobných prevádzkarní našej spoločnosti. Dôležitá je aj spolupráca pri inštalácii a oživovaní novej RDL linky, časť NDT v ťahárni rúr, ako aj pri dodávke nových defektomatov v prevádzkarni valcovňa bezšvíkových rúr.

V súčasnej dobe má zákazková náplň našej spoločnosti pozitívny trend. My sa tomu musíme prispôsobiť a zabezpečiť požadované výkony v oblasti kontroly a skúšania našich výrobkov a uspokojiť našich odberateľov vysokou kvalitou tovaru, dodávaného podľa ich požiadaviek.