S Ing. Tomášom Bevilaqua, vedúcim odboru technického a investičného rozvoja

S naplnením investičného plánu na rok 2020 môžeme byť spokojní

 

Všetci veľmi dobre vieme, že minulý rok bol poznačený pandémiou koronavírusu vo všetkých oblastiach. Ako by ste ho zhodnotili z hľadiska plnenia plánu investičného rozvoja v našej spoločnosti?

– Tak, ako ste povedali, minulý rok bol pre nás veľmi náročný. Na jednej strane bol investičný plán na rok 2020 postavený na vysokej úrovni 14,5 milióna eur s veľkým počtom technologických aj stavebných akcií, na druhej strane realizáciu týchto akcií nám komplikovali rôznorodé opatrenia či už na Slovensku, alebo aj vo svete. Tie spôsobili meškania v celom reťazci subdodávateľov, ale aj nesmierne komplikácie pri montážach zahraničných firiem u nás. Napriek tomu všetkému si myslím, že s naplnením investičného plánu na rok 2020 môžeme byť spokojní. Samozrejme, vyskytli sa akcie, ktoré sme neboli schopní zrealizovať  v plánovanom termíne a museli sa preniesť do roku 2021, ale ich množstvo je vzhľadom na situáciu prijateľné.

V poslednom rozhovore pre Podbrezovan, začiatkom septembra minulého roka, nám technický riaditeľ Ing. Milan Srnka PhD. povedal, že hlavné investičné akcie v roku 2020 sú plánované v druhom polroku a sú spojené s plánovanými opravami v prevádzkarňach. Ako tieto opravy dopadli?

– Najväčšia akcia za rok 2020 „Modernizácia delenia rúr za chladníkom“ bola realizovaná počas strednej opravy vo valcovni rúr na prelome novembra a decembra. Vzhľadom na nesmiernu časovú náročnosť boli práce na tejto akcii vykonávané prakticky 24 hodín denne počas troch týždňov. Vďaka nasadeniu našich, aj externých pracovníkov, bol termín dokončenia dodržaný a píly od firmy Framag boli uvedené do skúšobnej prevádzky 7. decembra.

Napriek niektorým komplikáciám pri uvádzaní zariadenia do prevádzky, myslím, že aj táto akcia dopadla dobre a hlavne, že prinesie v budúcnosti očakávané úspory.

 

Najväčšia akcia za rok 2020 „Modernizácia delenia rúr za chladníkom“ bola realizovaná počas strednej opravy vo valcovni rúr na prelome novembra a decembra. Vzhľadom na nesmiernu časovú náročnosť boli práce na tejto akcii vykonávané prakticky 24 hodín denne počas troch týždňov.

 

Čím žijete v týchto dňoch a čo vás čaká v najbližšom období?

– Momentálne pracujeme na realizácii najväčšej technologickej akcie pre rok 2021 „Presun a rozšírenie RDL č. 216“ v ťahárni rúr. Táto linka na výrobu prevažne výmenníkových rúr s dĺžkou až 21 metrov bude dokončená v priebehu roku 2021 a jej realizácia je rozdelená do štyroch etáp. Momentálne sa nachádzame na začiatku druhej etapy.

Takisto sa pripravujeme na montáž a uvedenie do prevádzky zariadenia na delenie rúr upichovaním od firmy Reika. Táto linka mala byť pôvodne dodaná v minulom roku, ale po dohode s dodávateľom sa jej montáž v ťahárni rúr uskutoční na prelome marca a apríla.

Postupne rozbiehame a dolaďujeme všetky detaily na akciách, ktoré boli schválené v investičnom pláne na rok 2021 a zároveň pripravujeme aktualizáciu výhľadového investičného plánu na najbližších päť rokov.

Čo bude pre vás v tomto roku prioritou?

– Prajem si, aby boli všetky investičné akcie zrealizované podľa možnosti v termíne, kvalitne a za primeranú cenu. A hlavne, aby priniesli ľuďom zjednodušenie ich práce a zároveň zvýšili konkurencieschopnosť podniku.