Zabezpečovanie kvality výroby je náš cieľ

Ing. Iveta Dančová, špecialista systému manažérstva kvality

V súčasnom období pandémie COVID-19 je nutné neustále prijímať zmeny, prispôsobovať sa im a pružne na ne reagovať. Mení sa aj prístup zákazníkov. Okrem kvality a primeraných cien vyhľadávajú aj komplexnosť, pružnosť a prispôsobenie ich individuálnym predstavám priamo na mieru.

V treťom štvrťroku 2020 z pohľadu cieľov kvality vo výrobe môžeme povedať, že nie všetky ciele kvality sa nám podarilo dosiahnuť. Túto skutočnosť však naši zákazníci nepocítili. Súčasný stav dosiahnutých cieľov kvality je takýto:

V prevádzkarni oceliareň sa podarilo dodržiavaním technológie výroby a odlievania ocele a zlepšením povrchu kontinuálne odlievaných oceľových blokov dosiahnuť znížené množstvo vystrihnutých chybných častí z oceľových kontinuálne odlievaných blokov v prevádzkarni valcovňa bezšvíkových rúr tak, aby priemerné množstvo bolo do 0,42 kilogramov na tonu (ďalej kg/t) vsádzky. Ďalej sa podarilo znížiť množstvo vlastných nepodarkov (výrezy v pracoviskách K1, K2 a v sklade polotovarov) tak, aby priemerné množstvo bolo do 0,42 kg/t distribučnej výroby.

V prevádzkarni valcovňa bezšvíkových rúr sa nepodarilo udržať výskyt vlastných nepodarkov v limite do 5,8 kg/t, vzhľadom na distribučnú výrobu. Príčinou nedodržania limitu bolo zvýšenie podielu distribučnej výroby (DV) kotlových rúr k celkovej DV. Ďalej sa nepodarilo dodržať plánovanú operatívnu priemernú predváhu 1256,4 kg/t, kde príčinou nedodržania limitu bolo spracovanie väčšieho objemu rúr na LKR t.j. zvýšený podiel skúšaných rúr LKR ulrazvukom a vírivými prúdmi. Ďalším dôvodom prekročenia limitu predváhy bol samotný nábeh zákaziek. Pri plánovaní nebolo možné kumulovať zákazky, jednotlivé nápichové skupiny a rozmery boli valcované viackrát do mesiaca. Rozdrobenosť zákaziek mala vplyv na zvýšenie predváhy.

V prevádzkarni ťaháreň rúr pre presné bezšvíkové rúry ťahané za studena sa podarilo udržať výskyt vlastných nepodarkov v limite do 11,19 kg/t, vzhľadom na distribučnú výrobu. Ďalej sa podarilo dodržať plánovanú operatívnu priemernú predváhu 1258,0 kg/t.
Pri výrobe rúrových navarovacích tvaroviek sa podarilo udržať výskyt vlastných nepodarkov v limite do 2,44 kg/t, vzhľadom na distribučnú výrobu aa dodržať plánovanú operatívnu priemernú predváhu pre rúrové navarovacie oblúky 1186,5 kg/t a pre redukcie 1149,0 kg/t.

Pre zvyšovanie spokojnosti našich zákazníkov je dôležité zabezpečovať obnovu príslušných certifikátov, resp. pre potreby našich výrobkov a zákazníkov pokračovať v rozširovaní výrobkových certifikátov.

Odbor riadenia a zabezpečenia kvality (Gork) zabezpečuje túto certifikáciu výrobkov ŽP a.s. Ide o certifikáciu, ktorá umožňuje potvrdiť zhodu výrobkov ŽP a.s. s nadväznými predpismi Európskej únie (výrobky pre tlakové zariadenia podľa smernice PED 2014/68/EU a výrobky pre stavebný priemysel podľa Nariadenia 305/2011); ďalej s predpismi tzv. „klasifikačných“ spoločností (výrobky určené na stavbu lodí) a s normami, resp. predpismi pre výrobky určené do petrochemického priemyslu.
Obnova certifikátov pre výrobky sa uskutočňuje v predpísaných periódach, pričom jednotlivé certifikačné orgány preverujú ŽP a.s. formou auditov. S ohľadom na celosvetovú situáciu (COVID-19), mnohé tieto spoločnosti prehodnocujú spôsob vykonania auditov zo spôsobu „on-site“ (keď audítor príde priamo do firmy), na spôsob „remote“ (audítorovi sa sprostredkujú dokumenty elektronickou cestou a audit prebieha prostredníctvom videokonferencií).
V súčasnosti sú všetky certifikáty pre výrobky ŽP a.s. platné.

My všetci si želáme, aby sme toto obdobie pandémie prekonali s minimálnym negatívnym vplyvom na kvalitu našich výrobkov, pretože rok 2021 bude pre nás náročný z pohľadu systému manažérstva kvality.

Čaká nás recertifikačný audit podľa normy IATF 16949:2016, ktorá je určená pre manažment kvality v automobilovom priemysle. V budúcom roku uplynie aj platnosť certifikátov pre výrobky podľa noriem spoločnosti API (American Petroleum institute) a certifikátu pre výrobky dodávané pre spoločnosť AOC (Aramco Overseas Company). Sú to významné spoločnosti v oblasti spracovania ropy a zemného plynu.

Už v septembri 2020 obe tieto spoločnosti iniciovali so ŽP a.s. začatie procesu obnovy certifikátov. Gork zabezpečil spracovanie a odoslanie požadovanej dokumentácie (dotazníky o zabezpečení kvality a technických možnostiach výrobcu, u API licenčné zmluvy) zákazníkom. Po posúdení tejto dokumentácie zákazníkom bude určený dátum auditu a stanovení audítori.