Súťaž medzi zmenami v prevádzkarni energetika

Rozdiely medzi jednotlivými kolektívmi boli minimálne

Víťazná zmena „D“ v elektrárni Piesok. Foto: T. Kubej

Po prestávke zapríčinenej pandémiou koronavírusu beží v akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová opäť súťaž medzi pracovnými zmenami vo výrobných a obslužných prevádzkarňach. Sú do nej zapojené pracovné kolektívy kategórie „R“ z oceliarne, valcovne bezšvíkových rúr, ťahárne rúr, centrálnej údržby, energetiky, dopravy a odboru riadenia a zabezpečenia kvality.

Kritériá súťaže sú zamerané na kvalitu, výsledky hospodárenia, dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci, reklamácie a sú vyhodnocované a zverejňované na vývesných tabuliach prevádzkarní. Vlani sme kvôli vynechanému ročníku o súťaži zmien v našich novinách nepísali, teraz vám opäť predstavujeme víťazné kolektívy jednotlivých prevádzkarní.

Víťazná zmena „D“ v údržbe energetických rozvodov technických plynov.      Foto: T. Kubej

O priebehu súťaže v energetike nás informoval Jozef Kováčik, vedúci strediska v starom závode, pracoviská – vodné elektrárne (hydrocentrála Jasenie, hydrocentrála Dubová, hydrocentrála Piesok, malá vodná elektráreň Predajná a prislúchajúce vtokové zariadenia – hate), údržba energetických rozvodov technických plynov.

Ako pokračovala súťaž medzi zmenami v minulom roku?
– Súťaž medzi zmenami pokračovala aj vlani v nezmennej forme. Zapojení sú do nej zamestnanci elektrární Piesok, Jasenie, Dubová, malej vodnej elektrárne Predajná, vtokové zariadenia – hate a údržby rozvodu technických plynov.

Sú kritériá súťaže rovnaké ako v predchádzajúcich rokoch alebo medzitým pribudli nové hodnotiace prvky?
– Tak ako v minulosti, aj v roku 2021 ostali kritériá nezmenené. Vo vodných elektrárňach sú zamerané na dosahovanie maximálnej výroby elektrickej energie, to znamená, využitie maximálneho množstva prietočnej vody a minimalizovanie poklesu výroby z dôvodu prestojov. Ďalej sú to kritériá zohľadňujúce pracovnú úrazovosť a poriadok na pracovisku.

Pre pracovisko údržby technických plynov sú zamerané na dodržiavanie predpísaného denného maximálneho množstva zemného plynu a dodržiavanie tolerancie využitia acetylénových zväzkov. Takisto sem patria kritériá zohľadňujúce pracovnú úrazovosť a poriadok na pracovisku.

Čo najviac ovplyvňovalo priebeh súťaže?
– Medzi zamestnancami údržby technických plynov malo na výsledné hodnotenie najväčší vplyv kritérium dodržiavanie tolerancie využitia kapacity acetylénových zväzkov.

Medzi zamestnancami elektrární a vtokových zariadení – hatí to boli úlohy zamerané na dosahovanie maximálnej výroby elektrickej energie, ktorá je ovplyvňovaná výdatnosťou vodných tokov a technickým stavom technologického zariadenia vodných elektrární.

Predstavte nám víťazný kolektív za rok 2021.
– Víťazom súťaže medzi zmenami za rok 2021 bola zmena „D“, ktorú vedie zmenový majster Ján Auxt.

Čo posunulo víťazov do popredia pred ostatné súťažné kolektívy?
– Súťaž medzi zmenami bola v roku 2021 pomerne vyrovnaná. Rozdiely medzi jednotlivými kolektívmi boli minimálne. Poďakovanie za dobre odvedenú prácu patrí aj ostatným zmenám strediska prevádzkarne energetika starý závod.