Recertifikačný audit integrovaného systému riadenia environmentálneho manažérstva a bezpečnosti práce

 

Certifikačná spoločnosť SGS Slovakia spol. s.r.o. uskutočnila v dňoch 25. a 26. mája recertifikačný audit integrovaného systému environmentálneho manažérstva a systému riadenia bezpečnosti práce v Železiarňach Podbrezová a.s.

Predmetom tohto auditu bolo vykonanie prvej certifikačnej previerky zhody integrovaného systému  s normou ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018.

Po vykonaní auditu boli výsledky prerokované s vedením spoločnosti. Externí audítori zhodnotili splnenie aplikovania požiadaviek noriem ISO 14001:2004 a ISO 45001:2018 pre vydanie nového certifikátu pre ŽP a.s. s platnosťou na obdobie troch rokov.