Súťaž medzi zmenami – valcovňa bezšvíkových rúr

Víťazným kolektívom sa stala zmena „C“

 

Víťazná zmena "C", valcovňa rúr, Železiarne Podbrezová
Víťazná zmena „C“ objektívom A. Nociarovej

 

Už ôsmy rok prebieha v akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová súťaž medzi pracovnými zmenami vo výrobných a obslužných prevádzkarňach, do ktorej sú zapojené pracovné kolektívy kategórie „R“ z oceliarne, valcovne bezšvíkových rúr, ťahárne rúr, centrálnej údržby, energetiky, dopravy a odboru riadenia a zabezpečenia kvality. Kritéria súťaže sú zamerané na kvalitu, výsledky hospodárenia, dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a reklamácie, a sú vyhodnocované a zverejňované na vývesných tabuliach prevádzkarní. Ako každý rok, aj teraz vám predstavujeme víťazné kolektívy jednotlivých prevádzkarní.
O priebehu súťaže vo valcovni bezšvíkových rúr nás informoval Ing. Bořivoj Mudrich, vedúci „studenej časti“:

Ako pokračovala súťaž medzi zmenami v minulom roku?
– Celý minulý rok sa pracovalo v štvorzmennom pracovnom režime, preto aj výsledky medzizmenových súťaží sú objektívnejšie ako rok predtým. Zamestnanci sú stotožnení s pravidlami a jednotlivými kritériami medzizmenovej súťaže.

Kritériá súťaže sú rovnaké ako každý rok, alebo pribudli v minulom roku nové hodnotiace prvky?
– Kritéria v medzizmenovej súťaži sú už dlhoročne zaužívané a nie je potreba ich meniť. Stanovené kritéria sú vyvážené vzhľadom na efektivitu, kvalitu a bezpečnosť práce. Aj vďaka tomu, že zamestnanci poznajú jednotlivé kritéria súťaže, dokážu prekonávať stanovené limity, a preto čím ďalej je náročnejšie stať sa najúspešnejšou zmenou.

Čo najviac ovplyvňovalo priebeh súťaže?
– Priebeh súťaže bol ovplyvnený veľkou fluktuáciou zamestnancov a vysokou práceneschopnosťou v jednotlivých zmenách. Aj dĺžka zaúčania nových zamestnancov prebiehala rozdielne. Ale tu je potrebné poďakovať našim dlhoročným zamestnancom, ktorí odovzdávali svoje nadobudnuté skúsenosti svojím novým kolegom.

Predstavíte nám víťazný kolektív za rok 2018?
– Víťazným kolektívom v súťaži medzi zmenami sa vo valcovni bezšvíkových rúr na stredisku LKR (linka kotlových rúr) za rok 2018 stala zmena „C“, pod vedením majsterky Bc. Zuzany Gregorovej a predáka Daniela Žilíka. Ale netreba zabúdať aj na zamestnancov pracujúcich v iných zmenách a na iných strediskách, bez ktorých by sme nedosiahli rekordné výsledky v roku 2018.

Čo postavilo víťaznú zmenu do popredia pred ostatné kolektívy?
– Na stredisku LKR bola medzizmenová súťaž vyrovnaná a jednotlivé zmeny sa navzájom dopĺňali. Čo sa týka plnenia výrobných úloh, boli všetky zmeny takmer na rovnakej úrovni. Preto o víťaznej zmene rozhodlo kritérium pracovných úrazov, kedy v zmene C nebol v roku 2018 ani jeden pracovný úraz.