Prvý polrok v dcérskej spoločnosti ŽP VVC

 

S Ing. Pavlom Beraxom, PhD., riaditeľom ŽP VVC s.r.o.

Pán riaditeľ, v poslednom rozhovore v našich podnikových novinách vo februári ste povedali, že vašou prioritou v tomto roku budú nové výskumné projekty. To sme ešte nemohli tušiť, že príde pandémia koronavírusu, ktorá ovplyvní ekonomiku a chod takmer všetkých spoločností. Ako vyzerala situácia v ŽP VVC?

– Keďže situácia, ktorá nastala so spomínanou pandémiou bola niečím úplne novým a neočakávaným, snažili sme sa od začiatku pristupovať k tejto situácií zodpovedne a s chladnou hlavou. Postupne sme prijímali opatrenia na elimináciu rizík spojených s fenoménom COVID-19. Dôležitou súčasťou pre naplnenie týchto opatrení bol prístup všetkých pracovníkov našej spoločnosti, ktorí túto situáciu zvládli na výbornú, za čo im patrí veľká vďaka. Svojím prístupom tak prispeli k tomu, že sme sa mohli naplno venovať riešeniu naplánovaných výskumných projektov. V prvom polroku sme mali plánované otvorenie nového spoločného pracoviska – Laboratória vysokoteplotných koróznych procesov (LVKP) v Ústave materiálov a inžinierstva kvality Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach, ktoré sa práve vďaka pandémii COVID-19 presunulo na druhý polrok.

Ako pokračuje realizácia projektov, ktoré ste mali naplánované?

– Stanovené ciele riešených projektov, ktoré si nevyžadujú externú spoluprácu, či už s univerzitami prípadne inými spolupracujúcimi organizáciami, sa nám darí napĺňať v plnom rozsahu. Trochu zložitejšia situácia je pri riešení niektorých úloh v rámci našich výskumných projektov, kde sme odkázaní na zmluvnú spoluprácu s vysokými školami – Strojníckou fakultou STU v Bratislave, Fakultou materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach, Materiálovotechnologickou fakultou STU so sídlom v Trnave a Fakultou výrobných technológií TU so sídlom v Prešove, ale aj zahraničnými výskumnými laboratóriami, kde vzhľadom na reštrikcie spôsobené fenoménom COVID-19, boli naše výskumné aktivity posunuté o približne tri mesiace.

Čím žije vaša spoločnosť v týchto dňoch?

– Každým dňom sme v očakávaní, ako sa bude vyvíjať situácia v oceliarskom odvetví. Túto skutočnosť však v dnešnej dobe dokáže odhadnúť asi len málokto. V súčasnosti sa v rámci našich projektov venujeme možnosti výroby ocele akosti T5, v úzkej spolupráci s výrobnými prevádzkarňami oceliareň, valcovňa rúr, respektíve ťaháreň rúr ŽP a.s. V spolupráci s oceliarňou riešime komplexný návrh a výrobu koncovky dávkovača lejacieho prachu do kryštalizátora. Naplno sa venujeme problematike možnosti zníženia produkcie emisií CO2 v ŽP a.s. a súčasne stanoveniu účinnosti energeticky náročných výrobných zariadení, ako je napríklad elektrická oblúková pec. Taktiež sme v spolupráci so spoločnosťou Žiaromat Kalinovo navrhli a vyrobili prototyp – monolitickú hubicu medzipanvy pre odlievanie viac ako šestnásť tavbových sekvencií, nakoľko v súčasnosti sme obmedzení trvanlivosťou pracovnej výmurovky hubice v oblasti troskovej čiary.

Aké sú vaše vyhliadky do druhej polovice roku 2020?

– Nakoľko sa reštrikcie ohľadne pandémie pomaly ale isto uvoľňujú, očakávame, že naše zmluvné spolupráce budú pokračovať s niekoľkomesačným oneskorením a stanovené ciele sa nám podarí splniť. Za všetky uvediem plánované spustenie pilotnej verzie virtuálneho dátového priestoru „BigVo“ s výrobno-technologickými údajmi o výrobe ocele. Tento priestor poslúži ako dátový podklad, na ktorom bude vypracovaný systém dátovej analytiky výroby. V rámci projektu, ktorý sa zaoberá kvalitou valcovaných rúr, z pohľadu technologických aspektov tvárnenia, máme v pláne navrhnúť komplexný systém riadeného chladenia valcov pretlačovacej stolice.
V spolupráci s Fakultou materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach budeme riešiť otázky materiálovej a tepelnej bilancie vysokoteplotných procesov, termodynamických výpočtov, priebehu chemických reakcií a analýz využitím softvéru HSC Chemistry a v neposlednom rade sa budeme venovať problematike odpadov, a to hlavne spracovaniu rafinačnej trosky z LF pece a jej následnemu využitiu v stavebníctve.