S Ing. Pavlom Beraxom, PhD., riaditeľom ŽP VVC s.r.o.

Prvý polrok v dcérskej spoločnosti ŽP VVC

 

 

Pán riaditeľ, v rozhovore pred pár mesiacmi ste uviedli, že sa vám podarilo naplniť ciele, ktoré ste si dali na začiatku roka 2020. Ako ste pokračovali v prvom polroku 2021? Ako pokračuje realizácia projektov, ktoré ste mali naplánované?

– Výskumno-vývojová činnosť ŽP VVC, s.r.o. pre rok 2021 je rámcovaná témami, pokrývajúcimi kľúčové aspekty výroby ocele a oceľových rúr v Železiarňach Podbrezová a.s., vrátane výskumu v oblasti implementácie dátovej analytiky vo výrobnom procese a spracovania odpadov a druhotných surovín. Pri riešení projektov výskumu úzko spolupracujeme s Fakultou materiálov, metalurgie a recyklácie (FMMR) v Košiciach v oblasti numerického a fyzikálneho modelovania prúdenia ocele v medzipanve, zvyšovania životnosti hutníckej keramiky, spracovania priemyselných odpadov a tiež v oblasti koróznej odolnosti oceľových rúr zo žiarupevných kotlových akostí pri spaľovaní biomasy. V oblasti návrhu a aplikácie systému riadeného chladenia valcov pretlačovacej stolice vo výrobnej prevádzkarni valcovňa bezšvíkových rúr úzko spolupracujeme s Laboratóriom prenosu tepla a prúdenia VUT Brno. V spolupráci so Strojníckou fakultou STU v Bratislave realizujeme vývoj zariadenia na testovanie dýz sekundárneho chladenia ZPO a postupne budujeme softvérový prototyp virtuálnej oceliarne, ktorý bude využívať bilančné aj dynamické údaje z výroby, vlastné výpočty tuhnutia lejacích prúdov a predikčné modely vývoja vybraných veličín pri výrobe a odlievaní ocele v ŽP a.s.

 

Monolitická vložka po osadení v medzipanve
Monolitická vložka po osadení v medzipanve

 

Monolitická vložka po odliatí 17-tavbovej sekvencie.
Monolitická vložka po odliatí 17-tavbovej sekvencie. Foto: V. Chomič

 

Čím žije vaša spoločnosť v týchto dňoch?

– V ŽP VVC, s.r.o. máme rozbehnutých množstvo projektov z oblastí výrobných, technologických a environmentálnych inovácií v ŽP a.s. Jedným z projektov so sľubným ekonomickým potenciálom je aj vývoj monolitickej žiarobetónovej vložky hubice medzipanvy, ktorý realizujeme v spolupráci s výrobnou prevádzkarňou oceliareň a spoločnosťou ŽIAROMAT, a.s. Hlavným limitujúcim faktorom počtu tavieb v sekvencii pri plynulom odlievaní na ZPO v súčasnosti je životnosť pracovnej výmurovky medzipanvy. Počas odlievania je výmurovka vystavená dvom negatívnym činiteľom – dynamickému pôsobeniu roztaveného kovu (erózii) a tiež korozívnemu pôsobeniu krycej trosky. Z dôvodu vyššej rýchlosti degradácie materiálu výmurovky v oblasti troskovej čiary sa v ŽP, a.s. odlievajú maximálne 16-tavbové sekvencie. Nahradením súčasnej pracovnej výmurovky hubice monolitickým žiarobetónovým prefabrikátom, ktorého súčasťou je aj dopadová doska a hlavná priečka, zabezpečíme ochranu trvalej výmurovky hubice medzipanvy, najmä troskovú čiaru, od korozívneho pôsobenia panvovej trosky a zásypového piesku z hlavnej panvy. Z tohto dôvodu boli v priebehu prvého polroka 2021 realizované vývojové skúšky odlievania 17-tavbových sekvencií s použitím desiatich monolitických žiarobetónových vložiek. Z výsledkov skúšok môžeme konštatovať, že sme sa vybrali správnym smerom a nový materiál preukázal výrazne vyššiu odolnosť voči pôsobeniu trosky s potenciálom na ďalšie zvyšovanie sekvenčnosti. Keďže sme v minulosti úspešne riešili problematiku životnosti ponorných trubíc, ktorá bola pôvodnou príčinou obmedzenia sekvenčnosti, chceme v našom úsilí pokračovať smerom k dosiahnutiu ďalšieho míľnika – odlievania 18 a viactavbových sekvencií. V nasledujúcej etape výskumu a vývoja budeme preto popri skúškach monolitickej vložky hubice pokračovať v zbere cenných experimentálnych údajov o zostatkovej hrúbke použitých ponorných trubíc. Z najnovších štatistických analýz zostatkovej hrúbky po odliatí 16 a 17-tavbových sekvencií totiž vyplýva, že zostatková hrúbka materiálu trubíc je dostatočná aj pre odlievanie 18-tavbových sekvencií. Verím, že sa nám počas nadchádzajúcich vývojových skúšok podarí potvrdiť správnosť predikcie nášho štatistického modelu životnosti trubíc. Cieľová 18-tavbová sekvenčnosť výroby ocele jednoznačne prispeje k zlepšeniu ekonomických ukazovateľov a plánovania výroby v ŽP a.s. Bez ohľadu na dosiahnutú sekvenčnosť však musím zdôrazniť, že aplikáciou monolitickej vložky, ako pracovnej výmurovky hubice medzipanvy, dôjde k zvýšeniu bezpečnosti pracovníkov oceliarne ŽP a.s. pri odlievaní viactavbových sekvencií.