Prvomájová revízia opäť úspešná

Prvomájová revízia sa týkala aj zamestnancov ŽP Informatika s.r.o. Bližšie sa o vykonaných prácach dočítate v ďalšom čísle. Foto: M. ŠteňoAj tento rok sa v našej spoločnosti uskutočnila prvomájová revízia, podstatou ktorej bolo skontrolovať stav elektrického zariadenia, vykonať údržbu a odstrániť zistené nedostatky, ktoré nie je možné opraviť počas prevádzky.

Každoročne sú pred revíziou vykonané termovízne merania, ktoré odhalia prehrievanie spojov, koncoviek, káblov a podobne.  „Zamestnanci všetky zistené nedostatky z termovízneho merania odstránili. Bola vykonaná kontrola, údržba a revízia elektrického zariadenia v rozvodniach 110 kV, 22 kV, 6 kV, 0,4 kV a usmerňovačov vo všetkých objektoch rozvodných staníc, ktoré sú za bežnej prevádzky pod napätím,“ informoval František Piliar, zástupca vedúceho prevádzkarne energetika.

Pracovníci tiež skontrolovali stav a vykonali údržbu všetkých častí rozvodní – prípojnice, izolátory, odpojovače, výkonové vypínače, silové transformátory a káble. Boli odobraté vzorky oleja z transformátorov k analýze obsahu vody, kyslosti a dielektrickej pevnosti oleja.

Počas revízie boli zmerané izolačné odpory všetkých vysokonapäťových káblov a transformátorov. Zmerané boli aj zemné odpory zemničov a celkový odpor uzemnenia. Nakoniec boli vykonané funkčné skúšky všetkých hlavných ističov za transformátormi. Celkovo sa na všetkých prácach podieľalo 97 zamestnancov, z toho 70 elektrikárov.

Práce na neelektrických zariadeniach

Okrem revízie elektrozariadení boli vykonané aj práce na ostatných neelektrických zariadeniach, ktoré sú celoročne v prevádzke. Boli to predovšetkým údržbárske práce, výmena armatúr na kompresorovej stanici, rozvodoch stlačeného vzduchu, teplárne a rozvodoch pary v teplárni.

„Zamestnanci taktiež vyčistili zásobnú nádrž čistej chladiacej vody v centrálnej čerpacej stanici nového závodu. Hate Bystrá a Lopej boli vyčistené od nánosu piesku a nečistôt. Vo vodojeme Diel bola vykonaná údržba a oprava čistiacich strojov. V hlavnej regulačnej stanici zemného plynu v novom a starom závode boli vyčistené filtre, opravené upchávky na armatúrach a vykonané skúšky tesnosti na zariadeniach,“ vymenoval ostatné práce počas prvomájovej revízie F. Piliar. Na záver poďakoval všetkým zúčastneným zamestnancom za odvedenú prácu.