Prihovára sa vám Ing. Ján Villim, člen Predstavenstva a personálny riaditeľ ŽP a.s.

Programom predstavenstva prevyšujeme iné spoločnosti

Vážení spolupracovníci,

v minulom čísle Podbrezovanu som upriamil vašu pozornosť na Program Predstavenstva ŽP a.s. v oblasti starostlivosti o zamestnancov. Jeho obsah tvorí nadštandard starostlivosti o zamestnancov a ja vám v pravidelnom seriáli predstavím jeho dôležité časti. Robím to z dôvodu, aby si každý zamestnanec mohol uvedomiť, že popri napĺňaní úloh, ktoré nám vyplývajú z Kolektívnej zmluvy a s ktorými sa zamestnanci môžu stretnúť v ktorejkoľvek spoločnosti, Predstavenstvo ŽP a.s. vytvára priestor, aby sa staralo o svojich zamestnancov čo najlepšie. Dnes by som sa chcel venovať časti C tohto programu, ktorá hovorí o sociálnej oblasti.

V článku 1 sa hovorí o pracovnom voľne pre matky, osamelé ženy a osamelých mužov.
01. Zamestnávateľ poskytne v kalendárnom roku osamelým matkám a osamelým otcom s deťmi do 10 rokov veku, na ich žiadosť, popri dovolenke na zotavenie 2 týždne neplateného voľna na ďalšiu starostlivosť o deti v dobe školských prázdnin, pokiaľ tomu nebránia prevádzkové dôvody.

02. Zamestnávateľ poskytne v kalendárnom roku osamelým ženám a osamelým mužom, starajúcim sa o deti do 15 rokov veku, pracovné voľno s náhradou mzdy v dĺžke troch pracovných dní. Poskytnuté voľno je možné čerpať jednotlivo alebo naraz.

03. Osamelosť matky alebo otca je potrebné preukázať dokumentom dokladujúcim zverenie dieťaťa do výlučnej starostlivosti zamestnanca, resp. čestným prehlásením.

Článok 2 rieši pracovné voľno pri prekážkach v práci na strane zamestnanca.
01. Zamestnávateľ poskytne pracovné voľno s náhradou mzdy zamestnancovi v prípadoch stanovených ZP.

02. Predstavenstvo ŽP a.s. sa rozhodlo poskytnúť zamestnancovi, ktorý u neho odpracoval minimálne 22 dní, pracovné voľno s náhradou mzdy v nasledovných prípadoch:

• pri úmrtí manžela, vlastného dieťaťa alebo dieťaťa, ktoré má v starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, štyri dni pracovného voľna s náhradou mzdy,

• pri úmrtí rodičov vlastných i nevlastných, rodičov a súrodencov manžela (manželky), súrodencov vlastných i nevlastných, manžela súrodenca, prarodičov a vnukov (vnučky), zaťa a nevesty, alebo prarodiča jeho manžela alebo inej osoby, ktorá žila so zamestnancom v čase úmrtia v spoločnej domácnosti, dva dni pracovného voľna s náhradou mzdy a ďalší deň, ak zamestnanec obstaráva pohreb týchto osôb,

• pracovné voľno s náhradou mzdy na tri dni na vlastnú svadbu, z toho jeden deň na účasť na svadobnom obrade; pracovné voľno s náhradou mzdy na dva dni, z toho jeden deň na účasť na svadobnom obrade pri svadbe dieťaťa a v rovnakom rozsahu sa poskytne pracovné voľno, ale bez náhrady mzdy, pri svadbe rodiča,

• pri sťahovaní zamestnanca, ktorý má vlastné bytové zariadenie, v tej istej obci poskytne jeden deň pracovného voľna s náhradou mzdy, pri sťahovaní do inej obce najviac dva dni; okrem toho poskytne na žiadosť zamestnanca voľno bez náhrady mzdy v zmysle Zákonníka práce v platnom znení,

• vyhľadanie nového miesta pred skončením pracovného pomeru:
pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na jeden poldeň v týždni, počas zodpovedajúcej výpovednej doby (§ 62 ods. 1 ZP); v rovnakom rozsahu sa poskytne pracovné voľno s náhradou mzdy pri skončení pracovného pomeru výpoveďou danou zamestnávateľom alebo dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c) ZP; pracovné voľno možno so súhlasom zamestnávateľa zlučovať,

• delegácia zamestnancov na pohreb spoluzamestnanca:
pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas členom delegácie zamestnancov, ktorých určí príslušný DV OZ KOVO ŽP po dohode s vedením prevádzkarne, odborného útvaru,

• zamestnávateľ uvoľní členov Dychovej hudby ŽP a.s. na čas nevyhnutne potrebný, za ktorý im poskytne pracovné voľno s náhradou mzdy pri účinkovaní na pohreboch zamestnancov ŽP a.s., resp. dôchodcov – bývalých zamestnancov ŽP a.s. a ŠŽ, a podujatiach reprezentujúcich ŽP a.s.,

• zamestnávateľ uvoľní športovcov – zamestnancov ŽP a.s. na čas nevyhnutne potrebný, za ktorý im poskytne pracovné voľno s náhradou mzdy na účasť na športových podujatiach reprezentujúcich ŽP a.s.,
• pracovné voľno s náhradou mzdy na jeden deň pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy. Nárok na voľno patrí zamestnancom, ktorým bude poskytnutá sociálna výpomoc pri živelnej pohrome v zmysle bodu 3.4.4. Kolektívnej zmluvy ŽP a.s.

03. Na ďalšie pracovné voľno, ani náhradu mzdy nad rámec Zákonníka práce v platnom znení a v zmysle tohto Programu predstavenstva, nemá nárok zamestnanec, ktorému bola pred vznikom potreby pracovného voľna v príslušnom roku evidovaná neospravedlnená absencia v rozsahu, ktorý ešte nezakladá dôvod pre skončenie pracovného pomeru v zmysle Pracovného poriadku ŽP a.s.