Prihovára sa vám Ing. Ján Villim, člen Predstavenstva a personálny riaditeľ ŽP a.s.

Programom predstavenstva prevyšujeme iné spoločnosti

Vážení spolupracovníci,

v minulých číslach Podbrezovanu som upriamil vašu pozornosť na Program Predstavenstva ŽP a.s. v oblasti starostlivosti o zamestnancov. Jeho obsah tvorí nadštandard starostlivosti o zamestnancov a ja vám v pravidelnom seriáli postupne predstavujem jeho dôležité časti. Robím to z dôvodu, aby si každý pracovník mohol uvedomiť, že popri napĺňaní úloh, ktoré nám vyplývajú z Kolektívnej zmluvy a s ktorými sa môže stretnúť v ktorejkoľvek spoločnosti, vytvára Predstavenstvo ŽP a.s. priestor, aby sa staralo o svojich zamestnancov čo najlepšie. Dôkazom toho je aj aktuálne medziročné porovnanie výšky miezd za prvých sedem mesiacov, ktoré predstavuje priemerné navýšenie o 16 percent, čo je výrazne viac, ako bolo dohodnuté v Kolektívnej zmluve podpísanej pre rok 2022. V nasledujúcich riadkoch sa dozviete viac o odmeňovaní pri významných pracovných a životných jubileách.

Železiarne Podbrezová a.s. poskytujú svojim zamestnancom odmeny pri významných pracovných a životných výročiach. Ako výraz ocenenia dlhoročnej práce v prospech ŽP a.s. sú vyplácané odmeny uvedené v nasledovných ustanoveniach.

Životné výročia

Pri dosiahnutí 50 rokov veku a ak pracovný pomer v ŽP a.s. trvá nepretržite posledných 10 rokov, bude zamestnancovi vyplatená odmena vo výške 100 eur. V prípade, ak zamestnanec odpracoval v našej spoločnosti 15 a viac rokov, odmena sa zvyšuje na 150 eur.

Pri dosiahnutí 55 a 60 rokov veku a ak pracovný pomer v ŽP a.s. trvá nepretržite posledných 10 rokov, bude vyplatená zamestnancovi odmena vo výške 100 eur.

Pracovné výročia

Pri pracovných výročiach za odpracované roky v našej spoločnosti a trvaní pracovného pomeru nepretržite posledných 10 rokov bude poskytnutá odmena: za 20 rokov – 250 eur, za 25 rokov – 300 eur, za 30 rokov – 350 eur, za 35 rokov – 400 eur, za 40 rokov – 450 eur a za 45 rokov – 500 eur.

Do celkovej doby trvania pracovného pomeru bude pre výplatu odmien započítaná aj doba vojenskej služby, materskej a rodičovskej dovolenky za predpokladu, že zamestnanec bol v pracovnom pomere v našej spoločnosti aj pred jej nastúpením. Z dôvodu určenia výšky odmeny pri jednotlivých výročiach budú jednotlivé roky pracovného pomeru k zamestnávateľovi aj v prípade jeho prerušenia spočítavané.

Prerušenie pracovného pomeru v priebehu posledných 10 rokov v ŽP a.s. bude zohľadnené len v prípade, ak k nemu došlo z dôvodu organizačných zmien v ŽP a.s. a neskôr bol znovu uzatvorený pracovný pomer s príslušným zamestnancom, alebo ak k prerušeniu došlo z dôvodu odchodu na invalidný dôchodok a neskôr bol znovu uzatvorený pracovný pomer v ŽP a.s. Zohľadňuje sa aj bezprostredne nadväzujúci pracovný pomer zamestnanca v rámci ŽP Group.

Podmienka spočítavania prerušenia pracovného pomeru v dĺžke 10 rokov sa posudzuje k dátumu nároku na jubileum. Všetky odmeny podliehajú odvodovej a daňovej povinnosti a budú vyplatené zamestnancom spravidla v mesiaci, na ktorý pripadlo príslušné výročie. V prípade úmrtia zamestnanca bude suma vyplatená pozostalým. Za správnosť údajov pri priznávaní odmien za pracovné a životné výročia je zodpovedný zamestnanec.

Odmena za pracovné a životné výročie bude vyplatená len ak sa zamestnanec v príslušnom mesiaci dožíva pracovného alebo životného výročia a je v evidenčnom stave zamestnancov ku dňu, kedy mu vzniká nárok na výplatu odmeny. Odmena za príslušné výročie bude poukázaná zamestnancovi na jeho účet, spolu s výplatou za mesiac, v ktorom dosiahol jubileum.