Prihovára sa vám Ing. Ján Villim, člen Predstavenstva a personálny riaditeľ ŽP a.s.

Programom predstavenstva prevyšujeme iné spoločnosti

Vážení spolupracovníci,

v minulých číslach Podbrezovanu som upriamil vašu pozornosť na Program Predstavenstva ŽP a.s. v oblasti starostlivosti o zamestnancov. Jeho obsah tvorí nadštandard starostlivosti o zamestnancov a ja vám v pravidelnom seriáli postupne predstavujem jeho dôležité časti. Robím to z dôvodu, aby si každý pracovník mohol uvedomiť, že popri napĺňaní úloh, ktoré nám vyplývajú z Kolektívnej zmluvy a s ktorými sa môže stretnúť v ktorejkoľvek spoločnosti, vytvára Predstavenstvo ŽP a.s. priestor, aby sa staralo o svojich zamestnancov čo najlepšie. Dôkazom toho je aj aktuálne medziročné porovnanie výšky miezd za prvých sedem mesiacov, ktoré predstavuje priemerné navýšenie o 16 percent, čo je výrazne viac, ako bolo dohodnuté v Kolektívnej zmluve podpísanej pre rok 2022. V nasledujúcich riadkoch sa dozviete viac o zamestnaneckej palivovej platobnej karte, o ktorej hovorí článok 9.

Železiarne Podbrezová a.s. ponúkajú svojim zamestnancom na nákup pohonných hmôt (PHM), na ich vlastnú žiadosť, zamestnaneckú palivovú platobnú MOL Group GOLD kartu SLOVAKIA EMPLOYEE spoločnosti SLOVNAFT, a.s. Žiadosti sú k dispozícii na sekretariátoch jednotlivých prevádzkarní a odborných útvarov, v odbore personalistiky a miezd a na intranete. Vyplnenú žiadosť, schválenú vedúcim prevádzkarne alebo odborného útvaru, je potrebné doručiť odboru personalistiky a miezd, kde bude posúdená a pri dodržaní stanovených podmienok schválená.

Karta oprávňuje zamestnanca za odplatu bezhotovostne nakupovať PHM v sieti čerpacích staníc spoločnosti SLOVNAFT, a.s. na území Slovenskej republiky v priebehu jedného kalendárneho mesiaca, maximálne vo výške mesačného limitu. V súčasnosti je limit pre kategóriu „THZ“ 150 eur a kategóriu „R“ 100 eur. Uvedené limity môžu byť v budúcnosti prehodnotené a následne upravené. Mesačná výška limitu nesmie byť prekročená. Odberom na kartu získa zamestnanec zľavu vo výške 0,0055 eur za liter oproti predajnej cene. Doklad vydaný na čerpacej stanici má len informatívny charakter. Zľava bude pracovníkovi poskytnutá pri zúčtovaní zrážky zo mzdy za skutočne odobraté pohonné hmoty v danom mesiaci. V prípade, že zamestnanec nedodrží stanovené podmienky, môže mu byť karta zablokovaná.

Poškodenie, stratu alebo odcudzenie karty je zamestnanec povinný bezodkladne nahlásiť na Zákazníckom centre spoločnosti SLOVNAFT, a.s. na telefónnom čísle 02/58597800 a následne uvedenú skutočnosť oznámiť zamestnávateľovi e-mailom na adresu bulikova@zelpo.sk, tazka.martina@zelpo.sk, chamaj@zelpo.sk, respektíve na klapkách 2965, 2805. Neplatnú, poškodenú alebo z iného dôvodu blokovanú kartu je zamestnanec povinný bezodkladne odovzdať v odbore personalistiky a miezd.