Prihovára sa vám Ing. Ján Villim, člen Predstavenstva a personálny riaditeľ ŽP a.s.

Programom predstavenstva prevyšujeme iné spoločnosti

Vážení spolupracovníci,
v minulých číslach Podbrezovanu som upriamil vašu pozornosť na Program Predstavenstva ŽP a.s. v oblasti starostlivosti o zamestnancov. Jeho obsah tvorí nadštandard starostlivosti o zamestnancov a ja vám v pravidelnom seriáli postupne predstavujem jeho dôležité časti. Robím to z dôvodu, aby si každý pracovník mohol uvedomiť, že popri napĺňaní úloh, ktoré nám vyplývajú z Kolektívnej zmluvy a s ktorými sa môže stretnúť v ktorejkoľvek spoločnosti, vytvára Predstavenstvo ŽP a.s. priestor, aby sa staralo o svojich zamestnancov čo najlepšie. Dôkazom toho je aj aktuálne medziročné porovnanie výšky miezd za prvých sedem mesiacov, ktoré predstavuje priemerné navýšenie o 16 percent, čo je výrazne viac, ako bolo dohodnuté v Kolektívnej zmluve podpísanej pre rok 2022. V nasledujúcich riadkoch sa dozviete viac o ozdravných opatreniach, ku ktorým sa vedenie ŽP a.s. zaviazalo v článku 8.

S cieľom napĺňania požiadaviek platnej legislatívy Slovenskej republiky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, systému riadenia bezpečnosti práce podľa normy STN EN ISO 45001 a prijatej Politiky BOZP v ŽP a.s., je prijímaný a schvaľovaný Program zlepšovania úrovne BOZP a ozdravných opatrení na príslušný kalendárny rok.

Prijaté akcie sú zamerané, v prvej časti Programu, na všeobecnú bezpečnosť a akcie technického stavu pracovného prostriedku.

V druhej časti sú akcie zamerané na pracovné prostredie – a to na zníženie, odstránenie rizikových prác ako i zlepšenie hygienických a oddychových zariadení.

Neoddeliteľnou súčasťou tretej časti sú plánované náklady na osobné ochranné pracovné prostriedky, ochranné nápoje a na prostriedky osobnej hygieny.

V Programe zlepšovania úrovne BOZP a ozdravných opatrení na rok 2021 bolo zrealizovaných celkovo 31 akcií s nákladmi viac ako 3,4 milióna eur. Išlo, napríklad, o rekonštrukciu osvetlenia hál ťahárne rúr č. 10 a 12, generálne opravy mostových žeriavov, poskytovanie OOPP, opravu vnútropodnikových komunikácií a podláh, poskytovanie ochranných nápojov a prostriedkov osobnej hygieny.

Realizáciou akcií v zmysle tohto programu sú každoročne napĺňané požiadavky vedúce k sústavnému udržiavaniu a zlepšovaniu pracovného prostredia v podmienkach Železiarní Podbrezová a.s.