Prihovára sa vám Ing. Ján Villim, člen Predstavenstva a personálny riaditeľ ŽP a.s.

Programom predstavenstva prevyšujeme iné spoločnosti

Vážení spolupracovníci,
v minulých číslach Podbrezovanu som upriamil vašu pozornosť na Program Predstavenstva ŽP a.s. v oblasti starostlivosti o zamestnancov. Jeho obsah tvorí nadštandard starostlivosti o zamestnancov a ja vám v pravidelnom seriáli postupne predstavujem jeho dôležité časti. Robím to z dôvodu, aby si každý pracovník mohol uvedomiť, že popri napĺňaní úloh, ktoré nám vyplývajú z Kolektívnej zmluvy a s ktorými sa môže stretnúť v ktorejkoľvek spoločnosti, vytvára Predstavenstvo ŽP a.s. priestor, aby sa staralo o svojich zamestnancov čo najlepšie. Dôkazom toho je aj aktuálne medziročné porovnanie výšky miezd za prvých sedem mesiacov, ktoré predstavuje priemerné navýšenie o 16 percent, čo je výrazne viac, ako bolo dohodnuté v Kolektívnej zmluve podpísanej pre rok 2022. V nasledujúcich riadkoch sa dozviete viac o možnosti poskytovania zliav na poistnom pri rôznych typoch poistení.

Článok 5
Zľavy na poistnom
01. S cieľom rozšíriť sociálno-zamestnanecké výhody dohodlo Predstavenstvo ŽP a.s. v Allianz – Slovenskej poisťovni, a.s. Program zamestnaneckých výhod pre zamestnancov Železiarní Podbrezová a.s. a vybraných spoločností skupiny ŽP GROUP.

02. Na základe tohto programu poskytuje Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., zľavy pre zamestnancov pri:
• cestovnom poistení,
• poistení privátneho majetku,
• poistení motorových vozidiel,
• poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania.
Bližšie podmienky poskytovania týchto zliav upravuje Pokyn PO-218 Zamestnanecké výhody pre zamestnancov ŽP a.s. a vybraných spoločností skupiny ŽP GROUP v Allianz – Slovenskej poisťovni, a.s.

Cestovné poistenie
Zľavy na cestovné poistenie sa vzťahujú na krátkodobé poistenie na viac ako 7 dní a celoročné poistenie. V rámci cestovného poistenia je možné uzatvoriť so zľavou aj cestovné poistenie pre hráčov golfu – „GOLF“.

Poznámka: V cestovnom poistení vzniká nárok na zľavu, ak je poisteným aj manžel/manželka zamestnanca alebo deti zamestnanca do dovŕšenia 25. roku v čase začiatku postenia.

Poistenie privátneho majetku – Môj domov
Zľavy sa vzťahujú na poistenie budovy – rodinný dom, byt v bytovom/rodinnom dome, rekreačný dom/chata, nebytový priestor a pod. a domácnosti – hnuteľné veci, ktoré slúžia k uspokojovaniu potrieb členov domácnosti, sú v ich vlastníctve alebo ich používajú. Poznámka: Pri poistení privátneho majetku vzniká nárok na zľavu, ak je poisteným aj manžel/manželka zamestnanca alebo deti zamestnanca do dovŕšenia 25. roku v čase začiatku postenia.

Poistenie motorových vozidiel – Moje auto
Poistenie vozidiel Moje auto je komplexné poistenie motorových vozidiel s rozsahom poistnej ochrany, ktorá môže zahŕňať povinné zmluvné poistenie (PZP) vrátane úrazového poistenia, havarijné poistenie (KASKO) tiež vrátane úrazového poistenia, ako aj asistenčné služby a právnu pomoc. Poistenie sa vzťahuje na prípad poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku havárie v plnom rozsahu, živelnej udalosti, odcudzenia vozidla alebo jeho časti, vandalizmu, škody spôsobené zrážkou so zvieraťom. Spoluúčasť je dojednaná vo výške päť percent, minimálne 100 eur, územná platnosť Európa.

Poznámka: Pri poistení motorových vozidiel vzniká nárok na zľavu, ak je poisteným aj manžel/manželka zamestnanca alebo deti zamestnanca do dovŕšenia 25. roku v čase začiatku postenia.

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania
Zamestnávateľ má právo vymáhať si od zamestnanca škody, ktoré mu zamestnanec spôsobil zavineným porušením pracovných povinností, a to až do výšky štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku. Poistenie kryje škody spôsobené zamestnávateľovi pri výkone povolania. Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. poskytuje zamestnancom ŽP a.s. a vybraných spoločností skupiny ŽP GROUP pri uzatvorení novej poistnej zmluvy pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania zľavy v nasledovnom rozsahu:
a) pre povolanie zaradené do Kategória I. – 20 percent obchodná zľava,
b) pre povolanie zaradené do Kategória II. – 35 percent obchodná zľava,
c) pre povolanie zaradené do Vodiči I. – 45 percent obchodná zľava,
d) pre povolanie zaradené do Vodiči II. – 50 percent obchodná zľava.